projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 36,00 кв. м., построена в УПИ VІІ – озеленяване, в кв. 4 по плана на с.Априлци

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 36,00 кв. м., построена в УПИ VІІ – озеленяване, в кв. 4 по плана на с.Априлци

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 36,00 кв. м. /тридесет и шест квадратни метра/, построена в УПИ VІІ – озеленяване, в кв. 4 по плана на с. Априлци, актувана с Акт за частна общинска собственост № 6/28.06.2001 г., при граници: от всички страни УПИ VІІ – озеленяване, в кв. 4 по плана на с. Априлци, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – за търговия и начална месечна наемна цена 36,00 лв. /тридесет и шест лева/ без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.04.2014 г. до 13.05.2014 г. на място след заявка в Кметство Априлци.

Депозитната вноска в размер на 43,20 лв. /четиридесет и три лева и двадесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 13.05.2014 г. в касата на Кметство Априлци.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 07.05.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 13.05.2014 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357