projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Гелеменово, с Добровница, с. Братаница, с. Звъничево, с. Ивайло и с. Тополи дол.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Гелеменово, с Добровница, с. Братаница, с. Звъничево, с. Ивайло и с. Тополи дол.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 65/26.03.2014год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


         За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Гелеменово, с Добровница, с. Братаница, с. Звъничево, с. Ивайло и с. Тополи дол.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик –Зала на архитектите, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 11.04.2014г. до 13.05.2014г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 13.05.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 09.05.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 13.05.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357                

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


С П И С Ъ К

на имотите, частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване


гр. Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1835 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, последно изменение със заповед №18-1231-17.02.2014 г. на Началника на СГКК Пазарджик. Площ на поземления имот – 64 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”Луда Яна”. По ПУП-ПР, одобрен със заповед № 173/12.11.2013 г. на Кмета на Общината, за имота се отрежда   УПИ ХІ- За търговия и услуги в кв. 317, актуван с акт за частна общинска собственост №3376 от 06.03.2014 г., начална тръжна цена 5 120 лв.


2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1836 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, последно изменение със заповед №18-1231-17.02.2014 г. на Началника на СГКК Пазарджик. Площ на поземления имот – 65 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул.”Луда Яна”. По ПУП-ПР, одобрен със заповед №173/12.11.2013 г. на Кмета на Общината, за имота се отрежда УПИ Х- За търговия и услуги в кв. 317, актуван с акт за частна общинска собственост №3377/06.03.2014 г., начална тръжна цена 5 200 лв.


3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.652 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София. Площ на поземления имот – 351 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс. Административен адрес: ул. ”РУЙ”. По ПР, одобрен със заповед №44/10.03.2011 г. на Кмета на Общината, за имота се отрежда УПИ VІ – 652, за търговия и услуги в кв. 155, актуван с акт за частна общинска собственост №2499/30.05.2011 г., начална тръжна цена 21 060 лв.


с. Гелеменово

 

1. Урегулиран поземлен имот ІІ-общ. в кв. 48 по плана на с. Гелеменово, с площ 575 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №1358/10.04.2009 г., начална тръжна цена 1 495 лв.

2. Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. в кв. 48 по плана на с. Гелеменово, с площ 720 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №1360/10.04.2009 г., начална тръжна цена 1872 лв.


с. Добровница

 

1. Урегулиран поземлен имот ІV – за услуги и призводствена дейност в кв. 18 по плана на с. Добровница, с площ 720 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №1303/10.02.2009 г., начална тръжна цена 5 760 лв.


с. Братаница

 

1. Урегулиран поземлен имот ІІІ – общ. в кв. 78”а” по плана на с. Братаница, с площ 500 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 894/05.06.2008 г., начална тръжна цена 3 000 лв.

с. Тополи дол

 

1. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ– общ. в кв. 10 по плана на с. Тополи дол, с площ 634 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3244/16.10.2013 г., начална тръжна цена 3 170 лв.


с. Звъничево

 

1. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ – магазин в кв. 47 по плана на с. Звъничево, с площ 252 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №3239/09.10.2013 г., начална тръжна цена 1 760 лв.


2. Урегулиран поземлен имот ІV – общ. в кв. 57 по плана на с. Звъничево, с площ 512 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №34/09.03.2004 г., начална тръжна цена 3 480 лв.

 

3 Урегулиран поземлен имот V – общ. в кв. 57 по плана на с. Звъничево, с площ 512 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №35/09.03.2004 г., начална тръжна цена 3 480 лв.

 

4. Урегулиран поземлен имот ХVІ – СНС в кв. 48 по плана на с. Звъничево, с площ 510 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №1991/22.04.2010 г., начална тръжна цена 3 470 лв.


с. Ивайло

                1. Урегулиран поземлен имот ХІV – 237 в кв. 36”а” по плана на с. Ивайло, с площ 523 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №3166/23.07.2013 г., начална тръжна цена 3 660 лв.