PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НИСКОЕТАЖНА, СВОБОДНОСТОЯЩА СГРАДА ЗА ЧИТАЛИЩЕ В УПИ І - 284 – ЗА УЧИЛИЩЕ И ЧИТАЛИЩЕ, КВ.36А ПО ПЛАНА НА С.ГОВЕДАРЕ...."

О Т К Р И Т А   П Р О Ц Е Д У Р А  З А  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НИСКОЕТАЖНА, СВОБОДНОСТОЯЩА СГРАДА ЗА ЧИТАЛИЩЕ В УПИ І - 284 – ЗА УЧИЛИЩЕ И ЧИТАЛИЩЕ, КВ.36А ПО ПЛАНА НА С.ГОВЕДАРЕ, ОБЩ.ПАЗАРДЖИК””