PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 29 април 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

29 април 2014 г.

 

  • Община Пазарджик подготвя изискуемата документация за кандидатстване за финансиране пред ПУДООС с „Работен проект за Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик, Клетка І и съпътстваща инфраструктура на площадката на РСУО – Пазарджик, в землището на с. Алеко Константиново”.

Функционално общата площ от 145 504 m2 за изграждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Пазарджик се разделя на две части:

-             Входно-изходна зона на Регионалното депо, с КПП, електронна автомобилна взена, съоръжение за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, вътрешноплощадков път, административно-битова сграда, паркинг с 4 паркоместа, резервоар за ПП-нужди, изгребна яма,

-             Основна производствена зона, включваща площта на клетките за депониране на отпадъци – общо около 95 дка, ретензионен басейн за филтрационни води, съоръжения от дренажната система и системата за улавяне и третиране на депониен газ от участъците за депониране, експлоатационен и контролен път. Площта на Първа клетка от Регионалното депо е 53,369 m2 .

-             Зелен пояс и ограда.

Към момента работният проект се съгласува със съответните институции.

При получаване на съгласувателните писма, работният проект подлежи на Доклад за оценка на съответствието. За изготвянето му Община Пазарджик е сключила договор с „АТИ Консулт” ЕООД. След това следва одобряването му съгласно изискванията на ЗУТ и издаване на Разрешително за строеж.

Изготвена е и „Регионала програма за управление на отпадъците – регион Пазарджик”. Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и ПУДООС, същата е внесена за приемане в общинските съвети на деветте общини, бенефициенти по проекта. Към момента е приета на сесия на общински съвет от общини: Пещера, Велинград и Брацигово. Предстоят сесиите на останалите общини.

Програмата е внесена в РИОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, което също е част от изискуемите документи за кандидатстване;

 

  • Община Пазарджик продължава благоустройствените мероприятия по центровете на населените места от територията си. След като през изтеклата 2013 г. бяха възложени за изпълнение и се благоустроиха площадните пространства на селата Ивайло, Звъничево, Мало Конаре и Овчеполци, през 2014 г. същото се предвижда за селата Черногорово, Росен и Паталеница, като стойността на строително-ремонтните дейности е съответно – 76 650 лв., 50 800 лв. и 71 775 лв. Освен площадните пространства благоустроени ще бъдат и тротоарите до р. Селска в с. Паталеница и пред Здравната служба и Пощата в с. Мало Конаре, за което са предвидени съответно 71 930 лв. и 28 715 лв.
  • Община Пазарджик ще обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Нискоетажна, свободностояща сграда за читалище в УПИ І - 284 – за училище и читалище, кв. 36А по плана на с. Говедаре”. За реализацията на обекта на строителството е изработен инвестиционен проект, съгласно който се предвижда изграждане на нискоетажна, свободностояща обществена сграда с разгъната застроена площ от 495,00 кв. м, в която ще са разположени: входно предверие, фоайе, голяма зала за 99 зрители, малка – репетиционна зала, библиотека, кафе-сладкарница, интернет-клуб с книжарница, подготвителни помещения за артистите, котелно помещение, складови помещения и санитарни възли.

Пространството около сградата се предвижда да бъде озеленено. Предвижда се и благоустрояване чрез открити площадки – плочници.

Сумата, която е необходима за строителните дейности, е приблизително 480 782,00 лв. без ДДС. Обектът е от капиталовата програма на бюджета и е предвиден за финансиране чрез целеви средства от Републиканския бюджет. Предвижда се да бъде възлаган за изпълнение поетапно, през периода 2014г.-2015г.

Изпълнението на обекта на строителството цели: осигуряване на подходяща и ефективна културна инфраструктура за подобряване на условията за развитие и разпространение на читалищно-библиотечното дело в с. Говедаре. По този начин ще се запази и увеличи библиотечният фонд в селото; ще се развиват групи по интереси и ще се предостави възможност за изява на самобитния фолклор – певчески, танцови и др.групи от селото и гости;

 

  • На 30.04.2014 г. приключва проект „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, където към момента са наети 61 лица за обслужване на 76 потребители като звено към Домашния социален патронаж гр. Пазарджик. В този проект се предоставят почасови услуги за лична помощ, социално включване и комунално-битови услуги за хора с трайни увреждания. Предвид устойчивостта на услугата според насоките за кандидатстване по схемата на BGO51PO001-5.1.04. ангажимент на Общината е да определи с колко точно от хората, наети по проекта, ще продължи да работи след неговото приключване, като минималният брой е 8%, максималният - 70% от наетите потребители по проекта. Финансирането в рамките на една година ще бъде за сметка на общината, след този период общината ще кандидатства почасовите услуги, предоставяни от Звеното, да се финансират от Държавния бюджет, като делегирана от държавата дейност. С оглед на огромния интерес и на гражданите към този вид услуга, Общината ще се ангажира с 41% от наетите по проекта. За целта към създаденото с Решение №124/31.05.2012 г.       звено за услуги в домашна среда в Домашен социален патронаж ще се разкрият 25 щатни бройки - Домашен помощник, с капацитет за обслужване до 50 потребители, считано от 01.05. 2014 г. Ще са необходими 11 хил. лева месечно за осигуряване на работни заплати;
  • По повод 24 май – Деня на славянската писменост и култура, Община Пазарджик присъжда отличия на изявени учители, училищни директори и творци.

Наградите за високи постижения през 2014 г. в областта на изкуството и културата са в разделите литература, музика/танц, приложно/изобразително изкуство, театър, журналистика и фотография. Присъжда се и една награда за цялостен принос в развитието на културата на Община Пазарджик. Предложения се правят от името на културните институти на територията на общината, творчески групи, дружества, формации, неправителствени организации, импресарски звена и др. Една институция или лице може да номинира само по един творец от всеки раздел.

Отличието «Учител на годината» за учебната 2013/2014 година се прави въз основа на решение на педагогическите съвети в съответните училища и се присъжда в следните области:

- За постижения в педагогическата практика с деца от предучилищна възраст.

- За постижения в педагогическата практика с деца от начален етап на основната образователна степен.

- За постижения в педагогическата практика с деца от прогимназиален етап.

- За постижения в педагогическата практика с ученици от гимназиален етап.

- За постижения в гражданското образование и възпитание на децата и учениците, както и за значими техни изяви в сферата на науката и изкуството.

Номинации за отличието «Директор на годината» се правят от РИО-Пазарджик, Общинска структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Учителски синдикати, Общинска администрация. Отличието се връчва в областите:

-   Директор на детско заведение;

- Директор на начално училище, помощно училище, прогимназия, обслужващо звено;

-   Директор на основно училище;

- Директор на средно общообразователно училище и гимназия.

В срок до 10 май номинациите трябва да бъдат представени в деловодството на Община Пазарджик;

 

  • От 08 до 10 май във фоайето на зала „М-ро Георги Атанасов”       ще се проведе традиционната панорама „Училище 2014” с участието на       общински и държавни училища на територията на община Пазарджик. Тази година за първи път в Панорамата ще се включат и професионални гимназии от цялата област, а също така и Център за кариерно ориентиране – Пазарджик. Целта на Панорамата е всяко училище да представи спецификата си и да заинтригува бъдещите свои ученици, като се популяризират предлаганите професии и профили. Традиционно училищата са избрали като форма за реклама мултимедийните презентации, раздаването на брошури и дипляни и представянето на свои продукти. Панорамата ще е открита за посещения всеки ден от 9,00 до 16,30 часа за ученици и граждани. Откриването ще се състои на 08.05.2014 г. от 11,00 часа с участието на ученици от ОУ „Проф. Ив. Батаклиев” - Пазарджик.