projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части от имоти – публична общинска собственост

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части от имоти – публична общинска собственост

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 83/30.04.2014 г., взето с Протокол № 5 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на следните части от имоти – публична общинска собственост, а именно:

1. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30.30 кв.м. /тридесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 16.30 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 24,40 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., находящи са на първия етаж в масивна двуетажна сграда - здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 31 по плана на с. Черногорово, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/30.05.2000 г., вписан в дв.вх.рег. № 1516/06.04.2009 г., том V, № 157 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 13.00 кв.м. /тринадесет цяло квадратни метра/, находящо се на втория етаж в сградата на Кметство Паталеница, построена в УПИ V – за общински дом, в кв. 39 по плана на с. Паталеница, при съседи на помещението: изток – коридор, запад – УПИ ІV, север – стая за архив, юг – стая на кметството, актуван с Акт за публична общинска собственост № 16/21.03.2005 г., вписан в дв.вх.рег. № 1833/05.04.2005 г., том ІІ, № 291 , в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – офис на медия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 17.06.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

за обект № 1- физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

за обект № 2 - търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 19.05.2014 г. до 16.06.2014 г., на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

за обект № 1- в размер на 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/ и се внася до 16,30 часа на 16.06.2014 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

за обект № 2 - в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ и се внася до 16,30 часа на 16.06.2014 г. в касата на кметство с. Паталеница.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 10.06.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 16.06.2014 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357