projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр.Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр.Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 93/30.04.2014год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

            За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр.Пазарджик.

             Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

             Търгът ще се проведе на 18.06.2014г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала Архитектурен съвет, етаж 2.

            Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 19.05.2014г. до 17.06.2014г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект №1 по приложение №1 – в размер на 232 740 лв./двеста тридесет и две хиляди седемстотин и четиридесет лева./

- за обект №2 по приложение №1 – в размер на 187 647 лв/сто осемдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева./

Депозитът се внася до 16.30 часа на 17.06.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 12.06.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 17.06.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357                   


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


С П И С Ъ К

на поземлените имоти, частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 

             гр. Пазарджик

 

       1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, последно изменение със заповед № КД-14-13-121/04.05.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик. Площ на поземления имот - 5 593 кв.м. (пет хиляди петстотин деветдесет и три кв.м.)Трайно предназначение на територията - Урбанизирана.Начин на трайно ползване - За търговски обект, комплекс, ведно с построената в него сграда през 1978г. с идентификатор 55155.508.617.1 в много лошо техническо състояние съгласно изготвен протокол. Застроена площ 2 316 кв. м. (две хиляди триста и шестнадесет кв.м.), на един етаж със стомано-бетонова конструкция. Адрес: Христо Касабвелев: № 12.Предназначение: Промишлена сграда, актуван с акт за частна общинска собственост №3499/11.04.2014г. По действащия ПР на града за имотът е отреден УПИ І-производствена дейност, търговия и услуги в кв. 508. Начална тръжна цена 232 740 лева.

 

             2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.618 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, последно изменение със заповед: №КД-14-13-121/04.05.2012г.на Началника на СГКК-Пазарджик. Площ на поземления имот - 4 137 кв.м. (четири хиляди сто тридесет и седем кв.м.).Трайно предназначение на територията - Урбанизирана.Начин на трайно ползване - За търговски обект, комплекс, ведно с построената в него сграда през 1978г. с идентификатор 55155.508.618.1 в много лошо техническо състояние съгласно изготвен протокол.   Застроена площ 2 026 кв. м. (две хиляди и двадесет и шест кв.м.), на един етаж със стомано бетонова конструкция. Адрес: Христо Касапвелев: № 12.Предназначение: Промишлена сграда актувани с акт за частна общинска собственост № 3500/11.0414г. По действащия ПР на града за имотът е отреден УПИ ХІV-производствена дейност, търговия и услуги в кв. 508. Начална тръжна цена 187 647 лева.