projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик

PostHeaderIconСъобщение относно Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е
 
 
         На основание чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).
           Община Пазарджик Ви уведомява за :
 
„Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, обл. Пазарджик
 
         Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България” №2, гр. Пазарджик
        
С Решение № ПК-02-ЕО/2014 г. на РИОСВ-Пазарджик е решено да не се извършва екологична оценка на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
 
 
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /16.05.2014г. – 29.05.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ РЕШЕНИ