projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ПО ИСКАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В КВ. 59 ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ПО ИСКАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В КВ. 59 ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК

О Б Я В Л Е Н И Е

 
ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ПО ИСКАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В КВ. 59 ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК
 
На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 81, ал. 1 от Закона за устройство на територията и на основание съдебно решение № 1 от 08.01.2014 г. по административно дело № 916 / 2013 г. на Административен съд гр.Пазарджик и съдебно решение № 4 от 13.01.2014 г. по административно дело № 917/ 2013 г. на Административен съд гр.Пазарджик, Община Пазарджик
 
У В Е Д О М Я В А
 
собствениците на имоти с идентификатори: част от поземлен имот 55155.506.1305 и поземлен имот 55155.506.1355, които попадат в улица – тупик с о.т. 337-337а в кв.59 по плана на гр. Пазарджик за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 40 от 08.04.1993 г. на Кмета на Община Пазарджик, предвиждащ изграждане на нова задънена улица за обслужване на поземлени имоти с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304; 55155.506.1349; 55155.506.1352; 55155.506.1353 и 55155.506.1348 по КККР на гр. Пазарджик, както следва:
 
 

на имота

Вид

на

имота

Место

нахож-дение

Размер отчужда-

ваната площ

Собственици на имота

Размер на           дължимото обезщетение в лв.

част от ПИ

55155.506.1305

Урбанизи-

рана територия-

за второ-

степенна

улица

Кв.59 по плана на гр. Пазар-

джик

79.00

кв.м.

Райна Делчева Димитрова,

Вера Димитрова Костадинова,

Благомир Димитров Димитров

5 030

55155.506.1355

Урбанизи-

рана територия-

за второ-

степенна

улица

 

Кв.59 по плана на гр. Пазар-джик

57.00

кв.м.

Райчо Георгиев Низамов,

Костадин Георгиев Низамов

5 304

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

Съгласувал:
Арх. Кр. Танков
Д-р дирекция “Архитектура”
 
Изготвил:
Инж. Д. Боснева
Н-к отдел “КРВП”