PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 27 май 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

27 май 2014 г.

• Работният проект за „Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик, Клетка І и съпътстваща инфраструктура” е получил положително становище от съгласувателните органи. Изготвен е и доклад за оценка на съответствието на същия. Община Пазарджик внася днес изискуемата документация за одобрение и издаване на разрешение за строеж в Министерство на инвестиционното проектиране. Изготвена е и „Регионална програма за управление на отпадъците-регион Пазарджик”, приета от общинските съвети на общините бенефициенти. Подготвя се и заявлението за издаване на комплексно разрешително на обекта.
С получаване на разрешението за строеж и внасянето на заявлението за комплексно разрешително в Изпълнителната агенция по опазване на околната среда, Община Пазарджик ще има пълна проектна готовност за кандидатстване за финансиране пред ПУДООС;

• С протокол от 17.04.2014 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет е взето решение за финансиране изграждането на преливаем брод на р. Тополница при село Юнаците на стойност 570 533 лв. Изграждането му е наложително, защото това е единственият начин жителите на селото да имат достъп до 4 000 декара обработваема земеделска земя, която е разделена от населеното място от преминаващата в близост р. Тополница. Съществуващият брод е разрушен от наводненията през  2005 г., в следствие на което са правени многократни постъпки пред различни институции за финансиране и изграждане на нов преливаем брод;

• Община Пазарджик проведе обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП и ще сключи договор за възлагане изпълнението на строителство с предмет:  „Земни работи с цел - отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик”.
Строителните дейности, основните от които са свързани с отводняване на улиците чрез извършване на земни работи и полагане на трошенокаменна настилка /чакъл/ с уплътняване, а някъде – и видими бетонови бордюри, са предвидени за изпълнение по уличната мрежа на селата Драгор, Пищигово, Цар Асен, Росен, Хаджиево, Черногорово, Величково, Звъничево, Мокрище, Сарая, Алеко Константиново, Главиница и Сбор.
Целта на изпълнението, което ще бъде възложено на „Инфрастрой-АВ” ООД гр. Пазарджик, е подобряване състоянието на настилката, извеждане на дъждовните води от същата, както и създаване на условия за по-бързото придвижване по отделните пътни артерии или участъци от тях,  подобряване на организацията на движение и повишаване безопасността на пътуващите.
Срокът за изпълнение на пътно-ремонтните строителни дейности е до 180 кал. дни, стойността им е 263 494, 37 лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на Община Пазарджик;

• Община Пазарджик стартира изпълнението на проект “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик” на стойност 78 106, 33 лв., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г.
Проектът ще се реализира в продължение на 9 месеца. Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на работата на общинската администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, като осигури условия за ефективното планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Oбщински план за развитие и разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.” е „НЮ АЙ” АД. Договорът е на стойност 42 000 лева без ДДС;


 
• Община Пазарджик проведе конкурс за избор на доставчик на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания” в гр. Пазарджик, считано от 01.06.2014 г., като общинска  дейност. За доставчик на услугата в следващите седем години е кандидатствала само Фондация “Съпричастие – Пазарджик”.
Обслужващият персонал и бюджет се определят по единните стандарти и критерии за 2014 г. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания  /ЦСРИ/ ще предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на 20-те потребителите през деня.
ЦСРИ осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори; предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата; създава оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;

• От 2 до 10 юни в Пазарджик ще се проведе седмото издание на Национални празници на професионалното фолклорно изкуство, организирани от Община Пазарджик. На сцената на Драматичен театър "К. Величков" ще се представят над 700 артисти - фолклористи. Това е единственият форум в България за представяне на българския фолклор от професионалисти, които запазват характерния стил на своите региони. Програма:
2 юни - Тържествено откриване;  концерт на Ансамбъл "Пазарджик"
3 юни -  Ансамбъл "Мизия" и Ансамбъл "Тунджа"
4 юни -  Академичен ансамбъл-АМТИИ и Ансамбъл "Родопа"
5 юни - "Капански" ансамбъл и Ансамбъл "Филип Кутев"
6 юни - Ансамбъл "Дунав" и Ансамбъл "Добруджа"
7 юни -  Оркестърът на БНР и Ансамбъл "Сливен"
8 юни - "Северняшки" ансамбъл и  Ансамбъл "Странджа"
9 юни - Академичен ансамбъл на ЮЗУ и  Ансамбъл "Пирин"
10 юни - Ансамбъл "Загоре" и   Ансамбъл "Тракия";