projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 134/27.06.2012 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 30.06.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 30.05.2014 г. до 27.06.2014 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.06.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 24.06.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 27.06.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                                       

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 30.06.2014 г. от 11.30 часа

 

           

гр. Пазарджик

         1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 142 кв. м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м. и РЗП 99,11 кв.м., с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Веслец” № 64. По ПРЗ на имота, съставлява УПИ І-655 в кв. 540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2790/11.05.2012 г, с начална тръжна цена – 19 370 лева (данъчна   оценка 2 243,60 лева +8 562,60 лева).

         2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1700 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 181 кв. м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м. и РЗП 99,11 кв.м., с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Сютка” № 1. По ПРЗ на имота, съставлява УПИ ІХ-социални жилища в кв. 540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2793/15.05.2012 г, с начална тръжна цена – 20 540 лева (данъчна оценка 2 859,80 лева +8 562,60 лева).

             3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1701 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 235 кв. м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има започнато строителство на две масивни жилищни сгради на два етажа със застроена площ 37,50 кв.м., с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Сютка” № 7. По ПРЗ на имота, съставлява   УПИ Х-социални жилища в кв. 540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2796/16.05.2012 год., с начална тръжна цена – 20 010 лева (данъчна оценка 3 713,00 лева +12 959,20 лева).

               4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1705 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 110 кв. м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м. и РЗП 99,11 кв.м., с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Веслец” № 62. По ПРЗ на имота, съставлява УПИ ХІV- социални жилища в кв. 540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2789/11.05.2012 г, с начална тръжна цена – 18 410 лева (данъчна оценка 1 738,00 лева +8 562,60 лева).

                5. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1706 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 157 кв. м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м. и РЗП 99,11 кв.м., с 37 % завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Веслец” № 60. По ПРЗ на имота, съставлява   УПИ ХV- социални жилища в кв. 540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2788/11.05.2012 г, с начална тръжна цена – 19 820 лева (данъчна оценка 2 480,60 лева +8 562,60 лева).