projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Мотиви към Проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик

PostHeaderIconМотиви към Проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАЗАРДЖИК

 

 

МОТИВИ

 

към Проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик

 

 

от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения от мен проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик, прилагам мотивите си – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.

1.   Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

След влизане в сила на новия Закон за горите (Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) и свързаните с него подзаконови нормативни актове се промениха принципни положения, свързани с управлението на горите, в т.ч. собственост на общините. За пръв път се регламентират правилата за управление на горските територии – общинска собственост. Това налага в изпълнение на чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и наличието на горски територии – собственост на Община Пазарджик да се приеме Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик.

В чл. 181 от Закона за горите (глава единадесета) е регламентирано, че управлението на горските територии – общинска собственост, може да се осъществява от:

1. общинска горска структура, организирана като: структурно звено в администрацията на общината; търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала; или общинско предпричтие по смисъла на ЗОС;

2. държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор;

3. физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 от ЗГ, въз основа на договор.

 

Проектът на Наредбата е основан на принципите за устойчиво, природосъобразно и многофункционално управление и стопанисване на горските територии, собственост на Община Пазарджик.

Проектът на Наредбата съдържа тринадесет глави, с които се регламентират: общите разпоредби; собствеността на Общината; придобиването, разпореждането и управлението на горските територии – общинска собственост; тяхното стопанисване; ползването на дървесина и недървесни горски продукти и пашата в горските територии; възлагане изпълнението на дейности в горските територии; защитата, опазването и достъпа до горските територии; възможностите за строителство без промяна на предназначението, както и начините за промяна предназначението на горските територии – общинска собственост и административно наказателни разпоредби.

Проектът на Наредбата за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик е съобразен с регламентите и изискванията на новата нормативна уредба. Уредени са собствеността, правомощията, задълженията и отговорността на Общината, свързани с управлението на горските територии, опазването, стопанисването и ползването на общинските горски територии с цел тяхното оптимално развитие. По-важните акценти, които следва да бъдат отбелязани са:

1.      Устойчивото и природосъобразно управление на общинските горски територии.

2.      Разписан е редът за придобиване на собственост и разпореждането с горските територии, собственост на Общината; предоставянето им под наем и под аренда, както и учредяването на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии – общинска собственост.

3.      Естественото възобновяване и залесяване с местни дървесни и храстовидни видове.

4.      Редът, условията и начините за възлагане изпълнението на дейности в горските територии на Общината.

5.      Редът и условията за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.      Редът и условията за провеждането на сечи в горските територии – общинска собственост.

7.      Регламентира се защитата на горските територии, обхващаща мерки за превенция и борба с болести, вредители, пожари и други абиотичнивъздействия.

8.      Регламентирани са правилата за достъпа до горските територии – общинска собственост и строителството в тях.

9.      С цел защита, възобновяване и запазване на ресурсите и биологичното разнообразие са въведени забрани за паша на селскостопански животни в горските територии – общинска собственост.

10.  Редът за опазване на горските територии – общинска собственост.

11.  Регламентирани са правата, задълженията и отговорностите по прилагането на административно наказателните разпоредби.

С приемането на Наредбата се създава възможност за точна и ясна регламентация на принципите на управлението на горските територии – общинска собственост и организация на управлението и контрола на дейностите в тях.

 

2. Цели, които се поставят:

 

Целите ми като вносител на този проект са:

·        Точна и ясна регламентация, в отделните глави, на принципите в управлението на горските територии – общинска собственост.

·        Организацията по оперативното управление и контрола на дейностите в горските територии.

·        Законосъобразно провеждане на процедурите по управление и разпореждане с общинската собственост.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.

 

·        проектът на предлаганата Наредба ще изисква допълнителни финансови или други средства, които няма да доведат до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

·        Анализът показва, че разходите за дейности по управлението, ще бъдат в размер по-малък от очакваните приходи.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.


·        Устойчиво стопанисване на общинските горски територии, поддържане и подобряване състоянието им, опазването и не на последно място увеличаване на производството на дървесина и недървесни горски продукти, чрез природосъобразно стопанисване.

·        Увеличаване на неданъчните приходи на Общината

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

·        предлаганият проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за горите, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на основния нормативен акт с него

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик