projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 114 от 28.05.2014 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 7,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, а именно:

         пакет №1 - с. Дебръщица, общ. Пазарджик, съдържащ 12 броя имоти, с обща площ 7,658 дка, с начална тръжна цена на пакета в размер на 4 638 лева (четири хиляди шестстотин тридесет и осем лева).

Имотите, подробно описани в Приложение № 1 се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 11.07.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 09.06.2014 г. до 09.07.2014 г. на място, след заявка в Кметство Дебръщица.

Депозитната вноска за пакет № 1 е в размер на 4 638 лева (четири хиляди шестстотин тридесет и осем лева).

Депозитът се внася до 16.30 часа на 10.07.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.07.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакет № 1 е 120.00 лева (сто и двадесет лева).

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 10.07.2014 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.           

 

Приложение № 1

 

№ на пакет

 

Позиц. №

 

Описание на имота

Данъчна оценка на имота,

в лева

Пазарна цена

на имота,

в лева

Начална тръжна цена на пакета,

в лева

1.

 

с.Дебръщица (поз. 1.1 - 1.12) – 7,658 дка

 

 

 

 

 

1.1.

Поземлен имот № 136006, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,491 дка (четиристотин деветдесет и един кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при граници и съседи: ПИ №136005 – нива на н-ци Ангел Атанасов Попов, ПИ № 136679 - др. жил. Терен на ДПФ-МЗГ, ПИ № 136007 - нива на   Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3391/13.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2825/08.04.2014 г., том 10, Акт № 188 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

66,51

295 лв.

 

 

1.2.

Поземлен имот № 136007, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,353 дка (триста петдесет и три кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при граници и съседи: ПИ №136687 – нива на н-ци Ангел Атанасов Попов, ПИ № 136679- др. жил. Терен на ДПФ-МЗГ, ПИ № 136006 - нива на   Община Пазарджик ПИ № 136008 – полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3392/13.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2831/08.04.2014 г., том 10, Акт № 191 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

47,81

212 лв.

 

 

1.3.

Поземлен имот № 136021, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,533 дка ( петстотин тридесет и три кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при граници и съседи: ПИ №136687 – др. жил. Терен на ДПФ-МЗГ , ПИ № 000273- полски път на Община Пазарджик, № 136022 -   нива на Община Пазарджик и ПИ 000272 – път ІІІ класс на Държавата МТ, ПИ 136020 – нива н-ци на Стоян Ангелов Станчев, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3393/13.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2834/08.04.2014 г., том 10, Акт № 194 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

72,19

320 лв.

 

 

1.4.

Поземлен имот № 136026, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 1,096 дка (хиляда и деветдесет и шест кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, при граници и съседи: ПИ 136025 –нива на Община Пазарджик, ПИ №136679 – др. жил. Терен на ДПФ-МЗГ , ПИ № 000273- полски път на Община Пазарджик, № 136028 -   пасище, мера на Община Пазарджик и ПИ 136027 –нива на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3394/13.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2853/08.04.2014 г., том 11, Акт № 13 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

148,45

658 лв.

 

 

1.5.

Поземлен имот № 138001, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,388 дка (триста осемдесет и осем три кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи: ПИ №000500 – вътр. Река на Държавата- МОСВ , ПИ № 138002-нива на Община Пазарджик, № 000001 - населено място с. Дебръщица, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3386/13.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2854/08.04.2014 г., том 11, Акт № 14 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

33,00

233 лв.

 

 

1.6.

Поземлен имот № 138002, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,227 дка (двеста двадесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи: ПИ №138001 – нива на Община пазарджик, № 000500- вътр. Река на Държавата- МОСВ, № 138003 -   нива на Община Пазарджик и ПИ 000001 –населено място с. Дебращица, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3387/13.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2837/08.04.2014 г., том 10, Акт № 197 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

19,31

136 лв.

 

 

1.7.

Поземлен имот № 138003, находящ се в местността „Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,027 дка ( двадесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи: ПИ №138002 – нива на Община пазарджик, № 000500- вътр. Река на Държавата- МОСВ, и ПИ 000005 –населено място с. Дебращица, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3388/13.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2843/08.04.2014 г., том 11, Акт № 3 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

2,30

16 лв.

 

 

1.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поземлен имот № 001009, находящ се в местността „Белувата” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 1,395 дка ( хиляда триста деветдесет и пет кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета -0,879 дка, шеста – 0,516 дка при граници и съседи: ПИ №000706 –дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ Пазарджик, № 001006- нива на Асен Ангелов Кайнаров , ПИ № 000358 – полски път на Община Пазарджик, и 001017 – нива на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3415/19.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2855/08.04.2014 г., том 11, Акт №15 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

65,12

837 лв.

 

 

1.9.

Поземлен имот № 001013, находящ се в местността „Белувата” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 1,691 дка ( хиляда шестстотин деветдесет и един кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета при граници и съседи: ПИ №000706 –дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ Пазарджик, ПИ № 001012- пустт. необр.земя на Община Пазарджик , ПИ № 001015 – нива на Община Пазарджик и ПИ № 000261 - полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3416/19.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2812/08.04.2014 г., том 11, Акт № 6 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

40,84

1015 лв.

 

 

1.10.

Поземлен имот № 001015, находящ се в местността „Белувата” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,522 дка ( петстотин и двадесет и два кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета -0,214 дка, шеста – 0,308 дка при граници и съседи: ПИ №000706 –дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ Пазарджик, ПИ № 001013- нива на Община Пазарджик , ПИ № 000261 – полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3417/19.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2838/08.04.2014 г., том 10, Акт №198 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

31,37

313 лв.

 

 

1.11.

Поземлен имот № 001016, находящ се в местността „Белувата” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,396 дка (триста деветдесет и шест кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – шеста -0,091 дка, пета – 0,305 дка при граници и съседи: ПИ №000706 –дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ Пазарджик, ПИ № 000261 – полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3418/19.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2818/08.04.2014 г., том 10, Акт №195 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

 

39,12

280 лв.

 

 

1.12.

Поземлен имот № 001017, находящ се в местността „Белувата” по картата за възстановена собственост на с.Дебръщица, ЕКАТТЕ 20362, община Пазарджик, с площ от 0,539 дка ( петстотин тридесет и девет кв.м.), начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – девета -0,162 дка, шеста – 0,377 дка при граници и съседи: ПИ №000706 –дървопроизв. пл. на МЗГ- ДЛ Пазарджик, ПИ № 001009- нива на Община Пазарджик , ПИ № 000358 – полски път на Община Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3419/19.03.2014г., вписан в дв. вх. рег. № 2821/08.04.2014 г., том 11, Акт №12 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик.

35,97

323 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общо                                   пакет   7,658 дка

 

4 638 лв.