projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Черногорово, с. Росен и с. Главиница.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Черногорово, с. Росен и с. Главиница.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 115/28.05.2014 год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Черногорово, с. Росен и с. Главиница.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 15.07.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 16.06.2014 г. до 14.07.2014 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 14.07.2014 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 09.07.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 14.07.2014 г.

                                     

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242               

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 15.07.2014 г.

 

                 с.Черногорово

           1. Поземлен имот 000043 в местността “92” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 1,882 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3502/15.04.2014 г., начална тръжна цена – 753 лева (данъчна оценка 279,19 лв.)  

           2. Поземлен имот 009040 в местността “Горни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 9,500 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3506/24.04.2014 г., начална тръжна цена – 3 800 лева (данъчна оценка 88,85 лв.)  

         3. Поземлен имот 024051 в местността “Под червен бряг” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 16,598 дка,   с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост № 3507/24.04.2014 г., начална тръжна цена – 6 640 лева (данъчна оценка 1 870,59 лв.)  

         4. Поземлен имот 024094 в местността “Под червен бряг” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 13,700 дка,   с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост № 3508/24.04.2014 г., начална тръжна цена – 5 480 лева (данъчна оценка 695,88 лв.)  

           5. Поземлен имот 024109 в местността “Под червен бряг” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 14,899 дка,   с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост № 3509/24.04.2014 г., начална тръжна цена – 5 960 лева   (данъчна оценка 384,06 лв.)  

             6. Поземлен имот 024185 в местността “Под червен бряг” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 4,365 дка,   с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост № 3510/24.04.2014 г., начална тръжна цена – 1 746 лева   (данъчна оценка 25,10 лв.)  

            7. Поземлен имот 024126 в местността “Под червен бряг” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 14,996 дка,   с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост № 1849/07.12.2009г., начална тръжна цена – 5 998 лева   (данъчна оценка 1523,20 лв.)  

             8. Поземлен имот 024140 в местността “Под червен бряг” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 14,603 дка,   с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост № 1848/07.12.2009 г., начална тръжна цена – 5 841 лева   (данъчна оценка 1 645,80 лв.)  

            

         с.Росен

           1. Поземлен имот 415050 в местността “Долни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Росен, състоящ се от 1,800 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3246/17.10.2013 г., начална тръжна цена –   576   лева (данъчна оценка 17,01 лв.)  

             2. Поземлен имот 415052 в местността “Долни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Росен, състоящ се от 1,337 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3505/29.04.2014 г., начална тръжна цена –   428   лева (данъчна оценка 12,63 лв.)  

            

         с.Главиница

           1. Поземлен имот 022011 в местността “Пенева нива" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 5,895 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3020/04.012013 г., начална тръжна цена –   2 358   лева (данъчна оценка 874,52 лв.)