projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землищата на гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ивайло, с. Братаница, с. Ляхово, с. Црънча, с. Хаджиево, с. Росен, с. Цар Асен, с. Овчеполци ...

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землищата на гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ивайло, с. Братаница, с. Ляхово, с. Црънча, с. Хаджиево, с. Росен, с. Цар Асен, с. Овчеполци ...

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 116/28.05.2014 год., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землищата на гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Ивайло, с. Братаница, с. Ляхово, с. Црънча, с. Хаджиево, с. Росен, с. Цар Асен, с. Овчеполци, с. Сбор, с. Синитово, с. Крали Марко, с. Тополи дол, с. Пищигово, община Пазарджик, съдържащ 141 броя имоти, с обща площ 203,334 дка, с начална тръжна цена на пакет № І в размер на 80 014.00 лв. /осемдесет хиляди и четиринадесет лева/.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет № І имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 18.07.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.06.2014 г. до 17.07.2014 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска за пакет № І е в размер на 80 014.00 лв. /осемдесет хиляди и четиринадесет лева/. Депозитът се внася до 16.30 часа на 17.07.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 14.07.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакет № І е в размер на 800.14 лв. /осемстотин лева и четиринадесет стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 17.07.2014 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.