There are no translations available.

paln2020


На вниманието на гражданите на община Пазарджик

Община Пазарджик реализира проект по ОПАК „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик", Договор за БФП № 13-13-57/23.01.2014 г., в рамките на който се разработва Общински план за развитие за периода 2014-2020 година. Разработването на плана в възложено на фирма „Ню Ай” АД.

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане Общинският план за развитие е основен стратегически документ за местно развитие, за чието реализиране е необходимо да се проведе фокусиран социално-икономически анализ на нуждите и потенциалите за развитие на общината.

В тази връзка Ви молим да отделите време и попълните до 27 юни 2014 г. анкетна карта, приложена на посочените по-долу линкове:

Анкета за бизнеса - http://op-pazardjuk-business.questionpro.com

Анкета за други заинтересовани страни - http://op-pazardjik-stakeholders.questionpro.com

Благодарим за оказаното съдействие!

Проект “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 13-13-57/23.01.2014 г.