projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

                 Заповед № 95 / 27.05.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-жилищно строителство в кв. 349 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед № 97 / 27.04.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР   за УПИ ХVІІ-9058 в кв. 46 и УПИ Х-10713 и ІХ-1962,1967 в кв. 48 по плана на гр. Пазарджик

              Заповед № 98 / 03.06.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ „Спортен терен” в кв. 36 по плана на с. Ивайло

               Заповед № 101 / 10.06.2014 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000198, местност „Татар екин” в земл. Драгор

               Заповед № 102 / 11.06.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ   за   УПИ ХІХ-229 и ХХ-230 в кв. 1172 по плана на гр. Пазарджик

               Заповед № 103 / 11.06.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-48, Търговия и услуги /п.и. 092048 /, местн. „Пасището”, земл. Сарая

               Решение № 104 от 28.05.2014 г, от Протокол № 7 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 506007 в местност „Залива” в землището на с. Гелеменово

               Решение № 105 от 28.05.2014 г, от Протокол № 7 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за част от п.и. 067053 в местност „През Ирима” в землището на с. Сарая

               Решение № 106 от 28.05.2014 г, от Протокол № 7 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.8.40 в местност „Зайкови мандри” в землището на гр. Пазарджик

             Решение № 107 от 28.05.2014 г, от Протокол № 7 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 130008 в местност „Ливадите” в землището на с. Дебращица

               Решение № 108 от 28.05.2014 г, от Протокол № 7 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 099004 в местност „До селото” в землището на с. Гелеменово

               Решение № 120 от 28.05.2014 г, от Протокол № 7 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.13.134 в местност „Чукур савак” в землището на с. Пазарджик

               Решение № 121 от 28.05.2014 г, от Протокол № 7 на Общ. съвет – Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 011067 в местност „Герметата” в землището на с. Добровница