projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за обект: “Преливаем брод на р.Тополница при с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик”

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за обект: “Преливаем брод на р.Тополница при с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик”

There are no translations available.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за инвестиционно предложение за обект: “Преливаем брод на р.Тополница при с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик”.:

 

Местонахождение: Изграждане на Преливаем брод на р.Тополница при с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик

 

Възложител: Община Пазарджик, бул. „България” №2, гр. Пазарджик

 

          Информацията на възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 на община Пазарджик.          

 

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /23.06.2014 г. - 06.07.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ