PostHeaderIconВъв връзка с предотвратяване възникването на бедствени ситуации на територията на община Пазарджик

Във връзка с предотвратяване възникването на бедствени ситуации на територията на община Пазарджик, Общинска администрация предприе превантивни действия. Назначена е комисия със задача до 27.06.2014 г. да извърши проверка на състоянието на реки, защитни стени, диги, отводнителни и напоителни канали, язовири и мостови съоръжение.

За резултатите от проверката ще се съставят констативни протоколи, след което ще се пристъпи към отстраняване на констатираните проблеми, ако такива бъдат установени.

Община Пазарджик регулярно предприема стъпки за почистване и поддържане на тези съоръжения, като последният значим обект, който е реализиран в тази посока, е Проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” на стойност 949 007,64 лв.