PostHeaderIconОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ "ПРЕЛИВАЕМ БРОД НА Р. ТОПОЛНИЦА ПРИ С. ЮНАЦИТЕ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК"”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ "ПРЕЛИВАЕМ БРОД НА Р. ТОПОЛНИЦА ПРИ С. ЮНАЦИТЕ,ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК"