znak


Община   ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България №2, Общинска администрация,

тел: / 034/ 44 55  01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bg


З А П О В Е Д
 
№ 261

гр.Пазарджик, 28.02.2011 год.На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.  2 от  ЗМСМА,  § 53, ал.2 и ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А МІ. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини,  както следва :

1.За дейност  “ Целодневни детски градини и обединени детски заведения “ –

           СФ =  А +Б + 15000 , където

 СФ  -  средства за финансиране

  А  = 97 %ЕРС х БД

  БД   -  Брой  деца

  ЕРС – Единен разходен стандарт

 15 000 – средства за финансиране на логопедичен кабинет

 Б = 2.5 %  от средствата по ЕРС  за резерв за непредвидени разходи

2.За дейност  “Полудневна подготовка в училище  за деца до 6 г. “–

  СФ = БД х 100% ЕРС,  където 

 СФ  -  средства за финансиране

 БД   -  Брой  деца

 ЕРС – Единен разходен стандарт

3.За дейност  “ Общообразователни училища “

         СФ = А +Б /Б1+Б2+Б3+Б4 /+84 000+15000

1-          А-95% от стойността на стандарта за годишна издръжка на 1 ученик да се разпределят на броя на учениците на всяко училище.Броят на учениците  се взема от базата данни  по програмата “Админ” М.

ІІ   Б –  допълнителни компоненти

1.Б1 – 2.5,0% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 130

2.Б2-0,4% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 200 .

3.Б3-0,3% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 300 .

4.84 000 лв. от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата, отпляващи се с течно гориво  и с брой ученици   до 310 ученици.

5.15000 лв. от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят за издръжка на логопедичен  кабинет в ОУ “Любен Каравелов”

6. Б4 -1 %  от средствата по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик    се заделя за резерв за непредвидени разходи .

4.  За дейност “ Професионални паралелки към СОУ “–

 СФ =  БУ х 100%ЕРС,  където 

 СФ  -  средства за финансиране

 БУ   -  Брой  ученици

 ЕРС – Единен разходен стандарт

5. За дейност “ Общежития  “-

 СФ =  БУ х 100%ЕРС,  където 

 СФ  -  средства за финансиране

 БУ   -  Брой  ученици

 ЕРС – Единен разходен стандарт

ІІІ Правила за изразходване на  средствата  от  резерва за дейност   „Целодневни детски градини”

Средства от резерва  се предоставят  на  конкретна детска градина, прилагаща системата на делегирани бюджети :

               1. След извършване анализ на отчетните данни за извършени разходи по пар.2 от ЕБК за изплащане на   обезщетения при съкращения, пенсиониране , неползван отпуск н при освобождаване  и др.

               2. За корекция на бюджетите  на детските градини при увеличаване броя на децата , вкл. на 5 и  6 годишните   от 15.09.2011 г., поради изменение на натуралните показатели по програма  „Админ - М”.

               3. След възникнала необходимост  за извършване на ремонти по предписания на  контролни органи  и институции / РИОКОЗ, Пожарна и др./.

               4. Неизползваните  към 15.11. 2011г. средства от резерва се предоставят на детските градини , като се разпределят пропорционално на броя на децата.

               5. След приключване на финансовата година , ако има преходни остатьци, които не са достатъчни за преразпределение между детските заведения , те се прибавят към определения резерв за следващата  година.

ІІ. Правила за изразходване на  средствата  от  резерва за дейност  Общообразователни училища.

       Средства от резерва  се предоставят  на  конкретно училище :

                     1. След извършване анализ на отчетните данни за извършени разходи по пар.2 от ЕБК за изплащане на   обезщетения при съкращения, пенсиониране , неползван отпуск, при освобождаване и др. , за време, когато Националната програма за компенсиране на обезщетенията не действа.

                     2. След възникнала необходимост  от извършване на  спешни аварийни ремонти по материалната база, парни котли и инсталации и др. подобни.

                     3. След възникнала необходимост  за извършване на ремонти по предписания на  контролни органи  и институции / РИОКОЗ, Пожарна и др./.

                     4. За корекция на бюджетите  на училищата при увеличаване броя на учениците или на 5 и 6 годишните  деца от 15.09.2011 г., поради изменение на натуралните показатели по програма  „Админ - М”.

                     5. Неизползваните  към 15.11. 2011г. средства от резерва се предоставят на училищата, като се разпределят пропорционално на броя на учениците.

                     6. След приключване на финансовата година , ако има преходни остатьци, които не са достатъчни за преразпределение между училищата, те се прибавят към определения резерв за следващата  година.

        Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена  за сведение.


 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на община Пазарджик