eu

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001-5.2.06-0111-С-0001

Проект »Дневен център за деца »Надежда за всички»

Оперативна програма »Развитие на човешките ресурси»

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от 

Европейския социален фонд  на Европейския съюз

esf

ЕВРОПЕЙСКИ

СОЦИАЛЕН ФОНД


З А П О В Е Д
 
№ 1020

гр.Пазарджик, 25.05.2011 год.на основание чл. 91 от Кодекса на труда и в изпълнение на проект ”Дневен център за деца ”Надежда за всички” - договор № BG051PO001-5.2.06-0111-С-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ”ПСИХОЛОГ”

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА”НАДЕЖДА ЗА ВСИЧКИ”, ЛОКАЛИЗИРАН В ДВЕ БАЗИ: БАЗА 1-ГРАД ПАЗАРДЖИК И БАЗА 2: СЕЛО АЛЕКО КОНСТАНТИНОВОПри следните изисквания:

-висше образование, с образователно-квалификационна степен-бакалавър, магистър по психология;

-трудов опит: минимум 2 години стаж по специалността

- специални умения: добра компютърна грамотност /Word, Excel/

 

           Предимства при кандидатстване:

Ø      професионален опит при работа с деца на възраст от 8-14 години;

Ø      професионален опит в сферата на социалните услуги за деца;

Ø      опит при работа с деца от ромски произход

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.      Заявление с посочена позиция;

2.      CV;

3.      Копие от диплом за завършено образование и сертификат за придобита допълнителна квалификация;

4.      Копие от трудова книжка;

5.      Мотивационно писмо

         

            Начинът за провеждане на конкурса е следният:

1.      Подбор по документи - одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за

            мястото, часа и датата на провеждане на интервюто;

2.Провеждане на интервю с допуснатите кандидати след подбора по документи;

           

Срок за подаване на документи:01.06.2011г.

Подбор по документи – срок: 06.06.2011г.

Място за подаване на документи: офис 910 А, ет.9, Община Пазарджик

            Телефони  за справки: 40 22 41 Ръководител проект, 44 58 72 Координатор проект

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на община Пазарджик

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Пазарджик носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”

 

BG 051PO001-5.2.06

„Социални услуги за социално включване”

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

 

 

публикувано на 25.05.2011г.