PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 15 юли 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

15 юли 2014 г.

 

  • Комисия, назначена със заповед на кмета г-н Тодор Попов, извърши оглед на реки, защитни стени, диги, язовири и отводнителни канали на територията на община Пазарджик в периода 23.06.2014 г. до 27.06.2014 г.

В резултат на извършената проверка се констатира следното:

1. Язовирите на територията на общината /с. Априлци – яз. Еленка; с. Дебращица – яз. Бяла река; с. Овчеполци – яз. Танова могила, яз. Маринчова върба, яз. Водоем; с. Росен – яз. Делиасаница; с. Сбор – яз. Сакарджа, яз. Чатърлъка, яз. Сакарджа 2; с. Тополи дол – яз. Данкина гора; с. Цар Асен – яз. Юрта, яз. Чакъла и яз. Азмака, са в добро техническо състояние и нивото на водата в тях е в рамките на 50 – 70% от капацитета им. Констатира се наличие на храстовидна растителност в сухия и мокрия откос, за което са направени предписания за почистването й.

2. Наличие на храстовидна и дървовидна растителност в речните легла на реките Марица и Тополница; наличие на строителни отпадъци в коритото на река Марица, както и частични разрушавания на защитната стена;

 

  • Община Пазарджик продължава благоустройствените мероприятия по населените места с цел подобряване състоянието на пътната инфраструктура. Извършени са пътно-ремонтни строителни дейности в селата Цар Асен, Сбор, Сарая, Величково, Хаджиево, Драгор, Синитово, Юнаците, Паталеница и Алеко Константиново, в момента се ремонтират улици в селата Дебръщица, Црънча и Главиница. Дейностите, които се осъществяват са: земни работи с цел отводняване, полагане на трошенокаменна настилка – различни фракции, а по някои улици – и на асфалтобетон и пътни бордюри. Строителните работи ще продължат в следните населени места - с. Априлци, с. Братаница, с. Гелеменово, с. Говедаре, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Мокрище, с. Овчеполци, с. Огняново, с. Пищигово, с. Росен, с. Тополи дол и с. Черногорово. Изпълнители на горните дейности са „Инфрастрой-АВ” ООД гр. Пазарджик и „Еко-Хидро-90” ООД гр. Пазарджик;
  • Община Пазарджик обяви обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с предмет - „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Преливаем брод на р. Тополница при с. Юнаците, общ. Пазарджик, област Пазарджик"”. Предвижда се изпълнение на строителни дейности, състоящи се в изграждане на преливаем брод и такива, свързани с изграждане на пътна връзка. Основните строително-монтажни работи са: полагане на ломен камък и трошен камък – различни фракции, доставка и монтаж на стоманобетонови елементи и стоманобетонови тръби, полагане на подложен бетон, изработка и монтаж на армировка, разриване и уплътняване на скални маси, земни работи – машинен и ръчен изкоп, подравняване, извозване.

Изпълнението на обекта на строителството цели:

- Възстановяване на съществуващ път, свързващ с. Юнаците с прилежащите земеделски земи в землището;

- Осигуряване на достъп на селскостопанска техника до обработваемите земеделски земи, намиращи се от другата страна на реката.

- Осигуряване на директна връзка на с. Юнаците с АМ „Тракия”.

Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 452 803,97 лв. без ДДС. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на община Пазарджик. Същите представляват целева субсидия от републиканския бюджет на основание Постановление № 116/ 15.05.2014 г. на Министерски съвет;

  • Община Пазарджик реализира ремонти на стойност над 200 хил. лева в сгради на културни институции. Завърши ремонтът на фоайетата на първия и втория етаж в сградата, в която се помещават Регионален исторически музей и Художествена галерия „Станислав Доспевски”. Ремонтните дейности са на стойност 70 хил. лв. и включват шпакловка, грундиране и боядисване на фоайетата на първия и втория етаж, както и цялостен ремонт на изложбена зала на музея, която вече 20 години е неизползваема заради лошото състояние, в което се намира. След ремонта в пространството ще бъдат обособени 200 кв. м фондохранилище и 100 кв. метра конферентна зала, която ще се използва за изложби, и други културни събития. Ремонтът се извършва от „Евробулстрой холдинг” АД. Подписан е и договорът за ремонт на покрива на театър „Константин Величков”. Фирмата изпълнител е ЕТ „Димитър Паунов”, а дейностите са на стойност 71 хил. лв. В момента в сградата се реализира проект по „Красива България” за обновяване на западната фасада на театъра, който е на стойност 134,193 лв. и трябва да приключи до три месеца. Със средства на Община Пазарджик /6 900 лв./ бе ремонтиран изцяло покривът на Регионална библиотеката „Никола Фурнаджиев”. В момента библиотеката стартира проект „Библиотеката – обществен и културен център, достъпен за всички граждани”. Проектът е финансиран от Агенцията за хора с увреждания и е на стойност 45 000 лв. Срокът за приключване на проекта е 4 месеца. Като резултат от него ще бъде сменена входната врата, което ще позволи безпрепятствено влизане на хора в инвалидни колички в сградата и ще се извърши комплексно адаптиране на външната среда за достъп на хората с увреждания. Ще бъде изградено подемно съоръжение, което ще позволи тези хора да посещават всички отдели и съответно да имат равен достъп до информация и културни ценности. Проектът предвижда и приспособяване на съществуващ санитарен възел, което е необходимо условие за наличието на достъпна среда за хора с увреждания;

 

  • Община Пазарджик реализира проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик” на стойност 523 417, 95 лв.: 444 905, 26 лв. съфинансиране от ЕФРР и 78 512, 69лв. съфинансиране от националния бюджет.

Към момента са проведени процедури и са сключени следните договори:

- одит, сключен с “Глобъл Одит Сървисез” ООД. Предмет на договора е: „Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”. Стойността на гоговора е - 1 824.00 лв. с вкл. ДДС

- информация и публичност, сключен с ЕТ „НИТОС 2 – Иван Стоев”. Предмет на договора е: „Изпълнение на мерки по информация и публичност и организиране на дейностите за стимулиране на гражданската активност за подкрепа на предлаганите инвестиции по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”. Стойността на договора е – 4 170.00 лв. с вкл. ДДС.

- енергийно обследване на обектите, сключен с „ТЕРМО КОНСУЛТ СОФИЯ" ЕООД. Предмет на договора е: „Изготвяне на енергийно обследване, съгласно Закона за енергийна ефективност на следните обекти: обществена трапезария на СОУ „Димитър Гачев” към БМ „Общински социални дейности и услуги”, ЦДГ „Върбица”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон”.Стойността на договора е 16 747,56 лв. с вкл. ДДС.

- изготвяне на технически паспорти, сключен с ДЗЗД „РАЗВИТИЕ”. Предмет на договора е „Изготвяне на технически паспорти на обектите: обществена трапезария на СОУ „Димитър Гачев” към БМ "Общински социални дейности и услуги", ЦДГ „Върбица”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”, стойността на договора е 31 920.00 лв. с вкл. ДДС.

- предстои сключване на договор за изготвяне на технически инвестиционни проекти.

Избран е изпълнител - „Иво Петров – Архитекти” ООД. Предмет на договора е „Изготвяне на технически проекти по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик” по Обособена позиция № 1 - Изготвяне на технически проекти за обновяване на елементи на градска жизнена среда в зона за въздействие с преобладаващ социален характер - кв. „Марица-Болницата”, стойността на договора е 156 000.00 лв. с вкл. ДДС.

Вторият договор е със същия изпълнител с предмет: „Изготвяне на технически проекти по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик” по Обособена позиция №2 - Изготвяне на технически проекти за изграждане и обновяване на обекти на образователната и социалната инфраструктура - кв. „Изток”, кв. „Ябълките” и кв. „Петковски квартал” и стойността му е: 103 200.00лв. с вкл. ДДС.

Третият договор е със същия изпълнител с предмет: „Изготвяне на технически проекти по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик” по Обособена позиция №3 - Изготвяне на технически проекти за обновяване на елементи на градската среда в зона на публични функции с висока обществена значимост - кв. „Моста на Марица” и стойността на договора е: 120 000.00 лв. с вкл. ДДС.

 

  • Община Пазарджик финансира тазгодишния проект на Шекспирова театрална школа „Петровден”, който се реализира в с. Паталеница. И тази година английският режисьор, актьор и педагог Рекс Дойл работи по летния театрален проект, в екип със специалистите по вокални техники Стере Майър и Барбара Уърд. В големия актьорски състав освен българските млади професионални актьори и децата от Школата, тази година има и четирима студенти от Англия, Училището за Драма – Гилфорд на Университета СЪРИ. В общия постановъчен процес, който повече прилича на работилници и ателиета, актьорите обменят опит и актьорски техники чиято цел е сформирането на ансамбъл от единомислещи актьори, които да разкажат на публиката театралната „приказка” „Бурята”. В постановката участват актьорите: Ованес Торосян, Александра Михайлова, Мариана Бонева, Димитър Стефанов, Гьорги Георгиев – Áнтика, Петър Митев, Благой Бойчев, Петя Бойчева, Стефания Георгиева, студентите Анатолий Ставрев (България), Джоу Паркър (Англия), Мадли Смедли (Англия), Грейс Боунър (Англия), Саймън Остин (Англия), членовете на Школата: Станимир Стоилов, Лили Ихтиманска и Стоян Додников и няколко деца от най-младите членове: Васко, Мартина, Гергана и др. В момента се провеждат репетициите на постановката в двора на ОУ „Константин Величков” и Читалище „Св. Пантелеймон” в с. Паталеница. Премиерата на представлението е на 25 и 26 юли в 21.00 ч. в двора на училището;

 

  • Със заповед на кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов са наградени спортисти, достигнали вискоки спортни постижения:

- Петър Асенов /БК „Тракиец”/ – сребърен медалист от Европейско първенство по бокс за ученици в тежка категория /плюс 76 кг./ в град Кестхей, Унгария.

- Вивиан Златанова /”Сдружение Тенис клуб” Пазарджик/ – завоювала златен медал от Държавно първенство по тенис на корт за девойки до 18г. индивидуално.

- Иван Иванов /СК „Торнадо”/ – завоювал два златни медала от Държавни първенства по киокушинкай за деца до 12 г. и деца до 14 г.