projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИООТПАДЪЦИ, ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ...

PostHeaderIconПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИООТПАДЪЦИ, ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ...

ПРОЕКТ   НА
 
 
 
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИООТПАДЪЦИ, ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 
 
 
Глава Първа
Общи положения
 
Чл.1. Тази наредба определя условията и реда за изхвърляне, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени, опасни, масово разпространени, биоразградими отпадъци и поддържането на чистотата на територията на Община Пазарджик.
Чл.2. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да заплащат такса за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.
 
 
Глава Втора
Права и задължения на кмета на общината
 
Чл.3. (1) Кметът на общината:
1.Планира, организира и контролира управлението на цялостната дейност по третирането на твърди битови отпадъци (ТБО), строителни отпадъци (СО) и биоразградими отпадъци (БРО), образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и поддържането на чистотата на територията на общината.
2.Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъци.
3.Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.
4.Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размера на таксата за битови неопасни отпадъци.
5.Осигурява съдове за съхранение на твърдите битови отпадъци, съгласно чл.19, ал.3 от ЗУО
6.Организира прилагането на системи за разделно събиране на неопасни и масово разпространени отпадъци, съгласно нормативните актове и срокове.
7.Организира прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба електрическо и електронно оборудване.
8.Организира дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства.
9.Организира прилагането на система за разделно събиране на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това.
10.Отговаря за определяне на местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.
11.Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци на територията на общината.
12.Отговаря за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища.
13.Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените места с привличане на широко обществено участие.
14.Използва разнообразни форми и средства за информиране на физически и юридически лица, търговските и други организации, относно прилагането на разпоредбите на настоящата наредба.
15.Организира дни за почистване (кампании) на територията на населените места, като популяризира и се стреми да осигури активно участие на гражданите, фирмите, общинските организации и др., като осигурява необходимите транспортни и технически средства за целите на мероприятието.
16.Отговаря за разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.
17.Отговаря за избора на площадка за разделно събиране, съхранение на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци от обществените паркове, площи и градини, както и за предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.
 
 
Глава Трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
 
Чл.4. Физическите и юридическите лица имат право:

(1)Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и третиране на отпадъците и поддържането на чистотата.

(2)Да сигнализират на общинската администрация за нарушение на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба.

(3)Да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.

(4)Да съдействат на контролните органи – РИОСВ и лицата, определени със заповед на кмета на община Пазарджик за актосъставители при констатиране на нарушения към сградите, дворните места и др. имоти, които притежават или стопанисват.

 
Чл.5. Физическите и юридическите лица са длъжни:
(1)Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъците извън тях, както и да осигуряват поддържане на чистотата около тях.
(2)Всички собственици и ползватели на търговски обекти, производствени и стопански сгради да събират разделно отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло и да ги предават на организации за оползотворяване или на фирми, които имат разрешителни да транспортират и работят с отпадъци, или да се изхвърлят в съответните цветни контейнери за разделно събиране на изградената вече система на територията на общината.
(3)Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите, в т.ч. и незастроените, на които са собственици, ползватели и наематели.
(4)Да почистват, в т.ч. от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват.
(5)Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и третиране на всеки конкретен вид отпадък.
(6)Да третират опасни и други отпадъци само с разрешение на компетентните органи, когато такова се изисква, да спазват условията на издаденото разрешение, както и на разпоредбите относно разделното събиране, временно съхраняване и превозване на отпадъци, съгласно закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове.
(7)При транспортиране на отпадъци, строителни материали, земни маси, пясък, баластра и др., превозните средства да бъдат покрити с платнища и да не замърсяват улиците.
 
Чл.6. Забранява се:
(1)Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта места.
(2)Смесването на различни оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими с неоползотворими компоненти в съдовете за разделно събиране на отпадъците.
(3)Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за смет.
(4)Изваждането на отпадъците от съдовете за смет, в т.ч. и от специализираните за разделно събиране.
(5)Изхвърлянето в съдовете за смет, на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметосъбиращата и сметоизвозващата техника (едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.).
(6)Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет, както и изхвърлянето на изгасена и неизгасена сгур.
(7)Нерегламентираното изгаряне или извършването на друга форма на обезвреждане на битови отпадъци.
(8)Изхвърлянето на строителни и производствени неопасни отпадъци извън регламентираните за целта места.
(9)Разместването на съдовете за отпадъци, включително и за разделното събиране, без съответното разрешение от общинската администрация.
(10)Изхвърлянето на угарки от цигари, отпадъци и храна, кутии, плюенето и люпенето на семки, люспи, черупки по улици, тротоари, зелени площи и други обществени места.
(11)Изхвърлянето на земни маси, строителни отпадъци и други материали извън определените места.
(12)Складирането на строителни и други материали, и приготвянето на варови, циментови и други разтвори в зелените площи.
(13)Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества във водоемите и канализационните системи.
(14)Изоставянето на излезли от употреба моторни превозни средства върху имоти – държавна и общинска собственост.
(15)Изгарянето на отпадъци, гуми и пластмасови изделия, в т.ч. автомобилни гуми и кабели в дворовете, улиците, площадите, парковете, градините, земеделски земи и поречия.
(16)Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места.
(17)Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдовете за отпадъци.
(18)Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищните сгради.
(19)Складирането на амбалаж, горивни, строителни, промишлени, технологични отпадъци и др. материали по уличната и тротоарната мрежа.
(20)Изхвърлянето на отпадъци по бреговете и коритата на реките и каналите на територията на община Пазарджик.
(21)Паркирането на превозни средства по начин, който пречи на събирането и извозването на отпадъците.
(22)Изхвърлянето на отпадъци от селското стопанство и животновъдство в съдовете за битови отпадъци.
(23)Изхвърлянето на строителни и производствени отпадъци в съдовете за битови отпадъци.
(24)Поставянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и нефтопродукти в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.
(25)Забраняват се други неупоменати действия, които причиняват замърсяване на тротоарите, улиците, междублоковите пространства и други обществени места.
 
 
Глава Четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
 
            Чл.7. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешително по чл.35 ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
            Чл.8. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци и почистването на местата за обществено ползване са лицата, на които общината е възложила чрез договор изпълнението на съответните дейности.
              Чл.9. Лицата по чл.7 са длъжни:
(1)Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.
(2)Да изготвят и съгласуват с общинска администрация цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за БО и маршрути за обслужването им, графици за извършване на дейностите по почистване на обществените места, събиране и транспортиране на битовите отпадъци.
(3)Да съгласуват с общинска администрация всякакви промени в технологичната и организационна схема на работа.
(4)В случай на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят общинска администрация и да предприемат необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа.
(5)Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база (машини, съоръжения, съдове за ТБО и др.)
(6)Да не допускат замърсяване в процеса на извършваните от тях дейности.
Чл.10. Лицата по чл.7 имат право:
(1)Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности.
(2)Да сигнализират общинска администрация за нарушения по смисъла на тази наредба и ЗУО, извършвани от граждани, фирми и други организации.
(3)Да упражняват вътрешен контрол при дейностите, които извършват.
          Чл.11. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържането на чистота на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса „битови отпадъци” по реда на Закона за местните данъци и такси, както и по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
          Чл.12. Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите (административни, жилищни и обществени), териториите на промишлените предприятия, пазарите и складовите бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.
        Чл.13. Почистването и поддържането на чистотата (вкл. Обезпечаването с необходимия брой кошчета) на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.
 
 
Глава Пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ
 
            Чл.14. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тази дейност в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Дейностите по управление на строителните отпадъци, се извършва съгласно изискванията на ЗУО и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Чл.15. Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения проект, като околните терени се опазват от унищожаване на почвата и растителността и от замърсяване със строителни отпадъци.
            Чл.16. (1) Не се допуска депониране на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни земни маси извън границите на строителните площадки и/или извън границите на имота.
(2) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на БО или отпадъци от опаковки, съгласно чл.4, ал.3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклиране строителни материали (обн.ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)
            Чл.17. Не се допуска замърсяване по какъвто и да е начин (при излизане от строителната площадка на превозни средства с мръсни гуми, замърсяване от работниците, работещи на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите и други терени за обществено ползване извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота, при извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи.
            Чл.18. Изпълнителят на строителството е длъжен:
1. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, СО и ЗМ;
2. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;
3. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени, които са били включени в строителната площадка на обекта, което включва и почистване на цялата строителна площадка и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени елементи на строителната площадка с твърда настилка.
 
Глава Шеста
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
 
Чл.19. Третирането на производствени отпадъци обхваща дейностите, свързани със събирането, съхраняването, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, както и всяка друга незабранена дейност, с която се постига намаляване на вредното въздействие на отпадъка върху здравето на населението и върху околната среда;
Чл.20. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените и опасни отпадъци са за сметка на притежателя им.
Чл.21. Третирането на производствени отпадъци се извършва в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.
Чл.22. Забранено е:
1. Изхвърлянето на производствени отпадъци в съдовете за битови отпадъци.
2. Смесването на опасни с неопасни отпадъци;
Чл.23. Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства, могат да се третират от причинителя в собствени съоръжения, съгласно одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената дейност и при спазване изискванията на ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.
Чл.24. Транспортирането на производствени отпадъци обхваща всяко тяхно пренасяне с транспортното средство от една площадка на друга и се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци от лица, притежаващи съответните разрешителни или регистрационен документ.
Чл.25. Транспортирането на производствените отпадъци се организира от причинителя и се извършва за негова сметка.
Чл.26. При транспортиране на производствени отпадъци не трябва да се допуска тяхното разпиляване, а при възникване на такова, превозвачът отговаря за незабавното им събиране и възстановяване на околната среда.
Чл.27. Производствените отпадъци се депонират на определените от общината места.
Чл.28. Предаването и приемането на производствените отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор.
 
Глава Седма
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА
МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
 
            Чл.29. (1) Масово разпространени отпадъци са:
 1. Отпадъци от батерии и акумулатори;
 2. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО);
 3. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
 4. Отпадъци от моторни превозни средства;
 5. Отпадъци от опаковки;
 6. Излезли от употреба гуми;
(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.
Чл.30. Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори отговарят за:
 1. Разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори;
 2. Рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори по т.1;
 3. Екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.
Чл.31. (1) Дейностите по събиране, съхраняване преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО.
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29 от 1999 г.).
Чл.32. (1) Всички търговски обекти на територията на общината, където се предлагат батерии, са и места за събиране на негодни за употреба батерии.
(2) Лицата, които стопанисват обектите по ал.1, са задължени да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях.
Чл.33. (1) Дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършват само от лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за излязло от употреба ЕЕО (ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29 от 1999 г.).
Чл.34. (1) Общината разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на ИУЕЕО на територията й, чрез сключване на договор с организации по оползотворяване и с лица, притежаващи съответното разрешително.
(2) Лицата, извършващи продажба на крайни потребители са длъжни да приемат обратно ИУЕЕО и да поставят в търговските си обекти табели с информация за възможните места за предаването им.
Чл.35. (1) Дейностите по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29 от 1999 г.).
(3) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти, ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал.1 или ги оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чл.36. (1) Дейностите по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.
(2) Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба гуми е задължение на лицата по ал.1.
(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината.
Чл.37. (1) Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС), компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (изм. ДВ, бр.29 от 2011 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29 от 1999 г.).
Чл.38. (1) Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки се извършва от лица, притежаващи съответните разрешения или регистрационни документи, издадени по реда на Глава V, Раздел І от ЗУО.
(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.
(3) Община Пазарджик дава възможност на ползвателите на търговски обекти и административни, стопански и производствени сгради да използват организираната система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.
 
 
Глава Осма
УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
 
            Чл.39. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, стопански и административни сгради се събират разделно (съгласно чл.34 от ЗУО).
            (2) Отпадъците от животни, зелени отпадъци (листа, клони и др.) да не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, както и да не се складират на тротоари, улични платна и др.
            (3) Биоотпадъците, както и отпадъците от зелените площи се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
            (4) Забранява се изгарянето на биоразградими отпадъци (листа, клони и т.н.).
(5) Собствениците на домашни животни са задължени да почистват ежедневно на животните и да не допускат замърсяване на околната среда с твърди и течни отпадъци.
 
 
Глава Девета
УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
 
            Чл.40. (1) Дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или комплексно разрешително, издадено па реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.
            (2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.
            (3) Кметът на община Пазарджик назначава комисия с представители на общинската администрация, съответното кметство и РУ „Полиция”.
            (4) Комисията по ал.3:
1. Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), в т.ч. паркирани/изоставени в имоти общинска собственост (тротоари, улици, площади, зелени площи, междублокови пространства и др.)
2. Издирва техните собственици.
3. Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани/изоставени в имоти общинска собственост.
4. Съставя констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване;
5. Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично или чрез писмо с обратна разписка;
6. В случай, че собственикът не може да бъде открит, ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер, или собственикът му не изпълни задължението си по т.3, се прилага процедурата по чл.143, ал.7 и ал.8 от Закона за движение по пътищата.
            Чл.41. (1) Собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващия преглед и МПС не се съхранява в частен имот, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване.
            (2) Собственикът на МПС с прекратена регистрация на основание представено доказателство за съхраняване на МПС в частен имот, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случай, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост.
            (3) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал.1 или ал.2, както и в случаите, когато МПС не може да бъде идентифицирано, поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл.42.
            Чл.42. (1) Кметът на община Пазарджик назначава комисия с представители на общинската администрация и РУ „Полиция” за установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва предписание.
            (2) Комисията по ал.1 съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 екземпляра. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.
            (3) С поставянето на предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 14 дневен срок за изпълнение.
            (4) В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС съгласно ал.2, кметът на общината издава заповед за преместване на превозното средство на площадка за временно съхраняване и/или център за разкомплектоване.
            (5) Заповедта се извършва от лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.
            (6) Когато собственикът е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния акт се прилагат документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случай заповедта се поставя на място за публично обявяване за срок от 15 дни, считано от датата на съставянето и.
            (7) На собствениците на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за преместване по чл.42, ал.1, се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН.
 
 
Глава Десета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ
ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
 
Чл.43. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от опаковки, отговарят за цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците от опаковки.
(2) Отговорността по ал.1 се носи от лицата, на които отпадъците от опаковки са предадени за събиране, съхраняване, транспортиране, подготовка преди оползотворяване или обезвреждане.
(3) Лицата по ал.1 и ал.2 се освобождават от отговорност след предаването на отпадъците от опаковки на лице, което притежава документ по чл.35 от ЗУО за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от опаковки.
Чл.44. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места са длъжни да събират разделно отпадъците и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО и/или на организация по оползотворяване.
Чл.45. Кметът на общината изпълнява задълженията по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО, относно отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, при минимални параметри на системата, съгласно чл.24 и чл.25 от Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, с организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава V, раздел ІІІ от ЗУО, и/или с други лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава V, раздели І и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава VІІ, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Чл.46. Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица контролират:
 1. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране в определените за целта съдове.
 2. Смесването на събраните отпадъци от опаковки с други отпадъци или материали по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване.
 3. Съдейства при подготовката за провеждането на разяснителни кампании на организациите по оползотворяване.
Чл.47. Физическите лица са длъжни да събират разделно следните видови отпадъци:
 1. хартия, в т.ч. картон, велпапе и мокава;
 2. пластмаси, в т.ч.амбалажни торби, кофи, щайги, бидони, кофи от кисело мляко, чаши от кафе и напитки и др.
 3. стъкло без примеси от други материали, в т.ч. безцветни трошки от куха стъклария, зелени трошки, плоско стъкло (прозоречно)
 4. Да нагъват кашоните, преди да се поставят в контейнерите за разделно събиране.
 
 
Глава Единадесета
КОНТРОЛ
 
Чл.48. (1) Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със заповед на Кмета на общината длъжностни лица, които съставят предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите.
(2) При изпълнение на своите задължения контролните органи по чл.48, ал.1 удостоверяват пълномощията си със служебна карта.
(3) Контролните органи по чл.48, ал.1 извършват проверка по документи и/или на място.
(4) Проверяват се документите на лицата, генериращи и/или извършващи дейности с отпадъци.
 
Глава Дванадесета
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 49. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.
(2) Актовете за установяване на административни нарушения по настоящата наредба се съставят от длъжностните лица по чл.48.
(3) Въз основа на съставените актове Кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.
Чл. 50. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;
2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват;
3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектуване;
4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;
5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;
6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.
(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер.
(4) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
Чл. 51. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места;
2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;
2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.
(3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 - в размер от 2800 до 8000 лв.;
2. по ал. 2 - в размер от 20 000 до 100 000 лв.
Чл. 52. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато такъв се изисква по чл. 11, ал. 1 от ЗУО;
2. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.
 Чл.53. (1) За други нарушения по тази наредба на физическите лица се налагат глоби в размер от 50 лева до 500 лева, а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция от 100 лева до 1000 лева.
(2) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер от 100 лева до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 300 лева до 1500 лева.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Наредбата е приета на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от приемането и от Общински съвет Пазарджик.
§ 2. Тази наредба отменя „Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Пазарджик”, прието от Общински съвет Пазарджик с Решение №17 от 2008 г., с протокол № 4 в заседанието му на 28.02.2008 г.
 
§ 3. Наредбата е приета с решение № …………………. от заседание на Общински съвет Пазарджик, взето с протокол № ………………… от ……………………..г. и влиза в сила в седемдневен срок от публикуването й в един местен вестник.