projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИООТПАДЪЦИ, ОПАСНИ БИТОВИ..

PostHeaderIconМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИООТПАДЪЦИ, ОПАСНИ БИТОВИ..

ДО
Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПАЗАРДЖИК

МОТИВИ
към Проект на Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на община Пазарджик.
 
от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения от мен проект на Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на община Пазарджик, прилагам мотивите си – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.
1.   Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:
След влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) и свързаните с него подзаконови нормативни актове се промениха принципни положения, свързани с управлението на отпадъците. Това налага в изпълнение на чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да се приеме Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на община Пазарджик.
В Закона за управление на отпадъците са регламентирани мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване на ефективността на това използване.
Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:
-        Опазване на въздуха, водата, почвата, растенията и животните
-        Опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.
Проектът на Наредбата е основан на принципите за устойчиво, природосъобразно и многофункционално управление на отпадъците в Община Пазарджик.
Проектът на Наредбата съдържа дванадесет глави, с които се регламентират: общите разпоредби; права и задължения на кмета на Общината; Права и задължения на физическите и юридическите лица; организация на дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата; организация на дейностите по управление на строителните отпадъци; организация на дейностите по третиране на производствени и опасни отпадъци; организация на дейностите по третиране на масоворазпространени отпадъци; управление на биоразградими отпадъци; управление на излезли от употреба моторни превозни средства; организация на дейностите по третиране на разделно събрани отпадъци и поддържане на чистотата и административно наказателни разпоредби.
Проектът на Наредбата за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на община Пазарджик е съобразен с регламентите и изискванията на новата нормативна уредба. Приложени са общите принципи за опазване на околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото. По-важните акценти, които следва да бъдат отбелязани са:

1.Устойчивото и природосъобразно управление на отпадъците.

2.Разписан е редът за управление на видовете отпадъци .

3.Предприемане на действия за намаляване вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда

4.Регламентирани са правата и задълженията на физическите и юридическите лица.

5.Приложена е йерархията при управление на отпадъците: предотвратяване на образуването им; подготовка за повторна употреба; рециклиране; друго оползотворяване;обезвреждане.

6.Регламентирани са правата, задълженията и отговорностите по прилагането на административно наказателните разпоредби.

С приемането на Наредбата се създава възможност за точна и ясна регламентация на принципите на управлението на отпадъците в община Пазарджик и организация на управлението и контрола на дейностите в тях.

2. Цели, които се поставят:
Целите ми като вносител на този проект са:
  • Точна и ясна регламентация, в отделните глави, на принципите в управлението на отпадъците.
  • Организацията по оперативното управление и контрола на дейностите свързани с отпадъците.
  • Законосъобразно управление на отпадъците
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.
  • проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства, които да доведат до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
  • Устойчиво стопанисване на общинските територии, поддържане, подобряване и опазване на състоянието им и не на последно място устойчиво развитие на средата.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
  • предлаганият проект на Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на община Пазарджик е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за управление на отпадъците, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на основния нормативен акт с него.
ВНОСИТЕЛ:
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Зам. Кмет на Община Пазарджик
Оправомощен със Заповед №1711 от 30.06.2014г.