projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК юли 2014 г.

PostHeaderIconПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК юли 2014 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА  ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
юли 2014 г.
 
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1)С тази наредба се урежда изграждането, управлението, стопанисването и опазването на зелената система на община Пазарджик, независимо от формите на собственост.
(2) Общинският съвет – Пазарджик, чрез бюджета на Община Пазарджик обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските зелени площи.
Чл. 2. Зелената система, по смисъла на тази наредба, обхваща всички озеленени площи и декоративната растителност на територията на община Пазарджик.
Чл. 3. (1) На територията на общината се устройват озеленени площи, обединени в зелена система /ЗС/, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.
       (2) Основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – скверове, паркове, градини, лесопаркове, озеленени междублокови пространства, улично озеленяване, както и естествените озеленени площи на територията на община Пазарджик.
       (3) Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с друго специфично предназначение – гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения.
       (4) Озеленените площи по ал.2 и ал.3 – собственост на държавата и общината, са публична собственост.
         (5) Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл.13, ал.1, чл.61, 62, 62а и 63 от Закона за устройството на териториите /ЗУТ/.
Чл. 4. По реда на наредбата се установяват и обезщетяват вреди, причинени на озеленените площи и декоративната растителност от физически и юридически лица.     
Чл. 5. (1) Не подлежат на установяване и обезщетяване по реда на този наредба вреди, причинени от природни бедствия и стихии.
        (2) В случаите, когато по друг нормативен акт се предвижда специализиран ред за установяване на щети или нарушения на озеленените площи и растителността в тях, се прилага съответният нормативен акт.
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Чл. 6. (1) Органите за управление на зелената система са общинският съвет, кметът на общината и кметовете на кметствата в общината.
Чл. 7. (1) Кметът на общината, или упълномощени от него лица, ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.
(2) Кметът на общината или оправомощено от него лице, по реда на от § 1 ал.3 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на картотекираната растителност по чл.63 от ЗУТ.
(3) Кметът на общината може да прехвърля свои правомощия и да възлага свои функции по дейностите свързани със зелената система на ресорния заместник-кмет, на кметовете на кметствата или на ръководителите на поделения от структурата на общинската администрация за случаите, когато това е предвидено с нормативен акт или Устройствения правилник за организацията и дейността на общинска администрация.
(4) Кметът на общината назначава специализиран общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване за разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система.
Чл. 8. Контрол по опазването на елементите на зелената система на територията на община Пазарджик се осъществява от упълномощените лица в състава на Община Пазарджик, както и други органи, упълномощени с решение на Общински съвет - Пазарджик
 
Глава трета
ПЛАНИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Чл. 9. (1) Планирането на зелената система, се извършва с ОУП и ПУП.
(2) Изграждането на зелената система, публична общинска собственост, в община Пазарджик се извършва въз основа на утвърден Общ устройствен план на гр. Пазарджик и утвърдени подробни устройствени планове за озеленените площи за населените места на територията на общината.
Чл. 10. Предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях, представляващи публична общинска собственост не може да бъде променяно, освен по изключение на части от тях, за изграждане на обекти, представляващи също публична общинска собственост с решение на общинския съвет, като предварително бъдат предложени за обществено обсъждане.
Чл. 11.(1)Озеленени площи, които представляват публична общинска собственост не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.
(2) В съществуващите общински озеленени площи се забранява изграждането на други обекти за обществено обслужване, освен предвидените такива в одобрения паркоустройствен план.
Чл. 12. (1) С подробните устройствени планове за паркове и градини в озеленените площи – публична собственост, и в поземлените имоти – частна собственост, без промяна на предназначението им, може да се предвижда само застрояване, необходимо за:
1.мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи;
2.поддържане на зелената система;
3.открити обекти за спортни или културни дейности;
4.площадки за игра;
5.преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, които не могат да заемат повече от 10 на сто от площта на имота;
6.монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл.57 от ЗУТ.
7. мемориални места и обекти
(2) В изградените общински озеленени площи, съществуващите обекти с временен статут, не могат да добиват траен градоустройствен статут.
Чл. 13. Ежегодно, преди приемане на бюджета на общината, общинският съвет определя интензитета на поддържане на зелените площи по формата, определена в Приложение № 1 (категоризация на зелените площи в община Пазарджик).
Чл. 14.(1) Поддържането на общинските озеленени площи и определянето на необходимите средства за това се прави на основание на паспортизацията (картотекирането) на всяка озеленена площ и категоризацията на интензитета на стопанисването и, утвърдени от назначена за целта комисия от кмета на община Пазарджик.
(2) Поддържането на общинските озеленени площи в община Пазарджик се извършва от БМ"СУОПКД” – направление “Озеленяване” и /или от лица, определени по съответен законов ред.
(3) Поддържането на озеленената територия, включително и поддържане на чистотата около обектите за обществено обслужване, спорт и атракции, разположени в общинските озеленени площи, е задължение на фирмите, които ги експлоатират.
Минималната площ за поддържане се определя от кмета на общината. Скици на конкретните очертания на прилежащите територии се връчват на задължените лица за поддържане на озеленените площи, попадащи в очертанията им.
Чл. 15. При поддържане на общинските озеленени площи от лицата по чл.14, се водят заповедни книги, в които се вписват всички предписания и оценки за извършената текуща работа в озеленените площи.
Чл. 16. (1) Кметът на община Пазарджик, или определени от него длъжностни лица, организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината.
       (2) Организацията и съставянето на регистъра, посочен в ал.1, се извършва по реда на Раздел III - Картотекиране на дълготрайната декоративна растителност от Наредба №1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.
(3) Дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение на кмета на община Пазарджик, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.
(4) Вековни или забележителни дървета се обявяват за защитени и се вписват в регистъра по чл.113, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. Обявените за защитени дървета се вписват и в регистъра по ал.1.
       
Глава четвърта
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 
Раздел I  
ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ
 
Чл. 17.(1) Всички лица са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.
         (2)Опазването на озеленените площи включва:
1.  полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на зелените площи;
2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.
       Чл. 18.(1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение.
(2) В обществените зелени площи се забранява:
1.  строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;
2. отсичането на дървесни видове без разрешение от Кмета на общината;
3.  нанасянето на повреди върху растителността- нанасяне на повреди върху дърветата и храстите, причинени от: чупене и рязане на клони, палене на огън, нараняване на кората и корените. Късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури.
3.  поставянето по дърветата на рекламнио-информационни елементи или други съоръжения. Рекламно-информационните елементи, разположени в нарушение на тази наредба, се демонтират по реда на Наредбата за рекламната дейност на територията на община Пазарджик.
4.   ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, освен в специално обозначените за целта места;
5.   преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
6.  нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;
7.   разхождането на свобода на домашни животни, извън определените и обозначените за това места;
8.   замърсяване на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;
9.   предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;
10.   изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове, както и складирането на селскостопанска продукция в озеленените площи:
11.   събирането на семена, плодове, резници, брането на билки, без разрешение, издадено по реда, предвиден в съответния нормативен акт, от кмета на община Пазарджик;
12.   насипване на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м. от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, в следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.
13.   паленето на огън;
14.  ползването на зелените площи за съхраняване на стоки и амбалаж;
15.   разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на община Пазарджик, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.
16. нерегламентирано изхвърляне на отпадъчна растителна маса и нейното транспортиране с открити превозни средства без предохранителни мерки срещу разпиляването и;
Чл. 19.(1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.
(2) След извършване на неотложни аварийни и мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им. Контролира се изпълнението и при нарушения се налагат санкции като гаранционният срок е 2 вегетативни периода.
(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключване на възстановителните работи.
Чл. 20.(1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на община Пазарджик се опазва по реда на тази наредба.
(2) Тази наредба се отнася и за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата или други, за които има специален закон.
(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън паметници на културата или защитени територии се опазват и по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите, в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии.
Чл. 21.(1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.
(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от специализираните общински служби за извършване на огледи, картотекиране и контрол.
(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.
(4) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по общ или подробен устройствен план за зелените площи, да премахват без разрешение по установения с тази наредба ред или увреждат дървета и храсти.
(5) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на тази наредба
Чл. 22. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка съгласно чл.26 ал. 3.
Чл. 23.(1) За осигуряване на оптимални условия за развитие, дървесната и храстова растителност следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния до сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници. (Приложение № 2).
(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с Дирекция „СТОС”, а за защитени територии – и с НИПК и/или с МОСВ.
 
Раздел II
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
 
Чл. 24.(1) На територията на община Пазарджик се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.
(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:
1.  при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
2.  при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
3. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.
4. при реконструкция на съществуващата растителност по утвътдени паркоустройствени планове.
(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост, след санитарна експертиза.
Чл. 25. Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава по реда на Наредба №1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.
Чл. 26.(1) Когато с проектите на физически или юридически лица се засяга общинска декоративна растителност, се издават разрешения за премахване и се прави оценка на засегнатата растителност, съгласно тарифа (Приложение № 3), като в разрешението се вписва размера на обезщетението.
(2) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот;
(3) Дърветата и храстите по чл. 24, ал. 2, т. 3 се премахват незабавно от собственика или от БМ СУОПКД, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя протокол от общинската администрация. За премахването им се уведомява Дирекция „СТОС”– за всички случаи, НИПК – в обекти на паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ-Пазарджик – за дървета, обявени за защитени, в тридневен срок от собственика на терена.
Чл. 27.(1) Отрязването на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.
Чл. 28.(1) Споровете, при липса на съгласие между собствениците за изкореняване или отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.
(2) По реда на чл.52 от ЗС се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.
(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на Наредба №1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения в Закона за собствеността ред .
(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията на ползване на неговия имот.
Чл. 29.(1) Заявление за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване по раздел ІІ се подава до кмета на общината ( Приложение № 4).
       (2) Заявлението се подава от собственика /собствениците/ на имота, председателя на общинския съвет и ЕС, от заинтересовани физически или юридически лица или упълномощени от тях лица.
(3) За частни имоти, към заявлението се прилага копие от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, квитанция за внесена такса или др. документи.
Чл. 30.(1) При констатиране на липса на основание за издаване на разрешение за кастрене, премахване или преместване на растителност, съответния орган отказва издаването на разрешението.
Чл. 31 (1) С дървения материал, добит от общинските озеленени площи, се разпорежда кмета на община Пазарджик.
 
Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
 
Чл. 32.Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от кмета на община Пазарджик, и /или определени от него длъжностни лица.
Чл. 33.(1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на община Пазарджик – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба или имуществена санкция, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяване на причинените щети.
(2) Когато причинените щети са неотстраними, размерът на обезщетението за декоративната растителност се определя по тарифа - Приложение №3, на община Пазарджик в петорен размер
(3) Обезщетението не се дължи, ако в определен от специализираните служби по озеленяване срок, виновните лица възстановят причинените щети.
(4) В случаите на премахване, без съгласието на собственика на дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетенията се установява по съдебен ред.
(5) Размерът на обезщетенията по ал. 1 и ал. 3 се определя по тарифа - Приложение № 3.
(6) Не се дължи обезщетение, когато се премахват дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.
(7) Замърсени участъци на озеленени площи се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от БМ СУОПКД за сметка на нарушителите.
Чл. 34. За нарушения по тази наредба на виновните физически лица се налага глоба в размер от 100 до 300 лв, на ЕТ и юридически лица - имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв. При повторно извършване на нарушение на физически лица се налага глоба в размер от 300 до 400 лв, на ЕТ и юридически лица - имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 35. (1) Актове за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.
(2)Наказателни постановления въз основа на съставените актове, се издават от кмета на община Пазарджик или от упълномощено от него лице.
(3)Установяването на нарушенията, определянето на административно наказателно отговорни лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда на ЗАНН.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
        § 1. По смисъла на тази наредба:    
1.     ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи) е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви включени в зелените площи в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.
2.     “Интензитет (степен) на поддържане” – повторяемостта на видовете дейности, според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
3.   „Представителни зелени площи” са зелените площи от I-ва категория съгласно Приложение 1
3.  „Повторност” – повторно е това нарушение извършено в едногодишен срок след влизане в сила на наказателното постановление.
4. Санитарната експертиза за състоянието на растителността включва:
        4.1. информация за възрастта и жизнеността на декоративния вид с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
4.2. заключение с конкретни предложения: да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се подмени с друг екземпляр или да се премахне.
Добитият дървен материал, преди транспортиране се маркира с марката на Община Пазарджик от длъжностно лице, определено със заповед от кмета на общината.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл.62, ал.10 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
§ 3. Настоящата наредба е приета с Решение №......... от ........2014 г., взето с Протокол №.......... на Общински съвет – Пазарджик, и влиза в сила 7 дни след обнародването и в един местен вестник.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №1
Първа категория:
- Градина М В Р -Пешеходна зона
- Пешеходна зона-Валентина
- Пешеходна зона-Театър
- Градина пред сградата на Община
- Градина пред ОББ
- Градска градина
- Градина пл. Възраждане
- Градина-Гимназия
- Тревни площи -"Болид"
- Бул.Цар Шишман и квартална градина
- Градина Минерална баня
Втора категория
- Кръгово пред Спортна зала на ул.”Ген. Гурко”
- Пешеходна зона към парк Острова
- Спортна зала и пл. В.Левски
- Тревни площи по бул. Ал. Стамболийски
- Ул. Хан Крум и Ветеринарна инспекция
- Градина църква Св. Богородица
Трета категория
- Градина Градска Поликлиника
- Градина"Ескулап"
- Бул. Г.Бенковски-до стадиона
- Градина пред Куклен театър
- Кръстовище мост р. Марица север
- Кръстовище мост р. Марица юг
- Бул.Цар Освободител
- Вход от Пловдив-кръгово кръстовище
- градина- мост «Атлантик»
Четвърта категория
- Градина ул.В.Левски
- Градина -Дискотека Империя
- Бул. Родопи и жп.гара
- Бул. К.Честименски
- Бул.Хр. Ботев и прилежащи тревни площи
- Бул. Ст.Караджа
- Бул. М.Луиза
- Бул. Пловдивска и прилежащи площи
- Бул.Ст. Стамболов до ул. Шишман
- Парк Стадиона-централна част
- Парк Стадиона
- Парк Остров"Свобода" източна част
- Входни артерии 3-ти клас
Приложение № 2
                                                                    
Нормативни изисквания за отстояние на декоративната растителност
от проводи, съоръжения и сгради

№ по ред 

Вид на съоръженията 

Минимални разстояния до стъблата в м 

дървета 

храсти 

1. 

Външни стени до сгради и съоръжения  

5,00 

1,50 

2. 

Ос на трамвайните платна  

5,00 

3,00 

3. 

Бордюри на тротоари и паркови алеи  

0,70 

0,50 

4. 

Ръбове на пътни платна, банкетни ивици и
основа на канавки 

2,00 

1,00 

5. 

Стълбове на осветителни мрежи, трамваи и
естакади 

4,00 

6. 

Основа и ръбове на откоси и тераси  

1,00 

0,50 

7. 

Основа и ръбове на подпорни стени  

3,00 

1,00 

8. 

Стени на канализационни, газопроводни и
топлопроводни тръби 

2,00 

1,00 

9. 

Стени на проходими и непроходими
колектори, водопроводи и дренажи 

1,00 

10. 

Подземни електрокабели до 2,5 kV  

2,00 

0,70 

11. 

Подземни електрокабели над 2,5 kV  

3,00 

2,00 

12. 

Слаботокови кабели  

1,50 

0,70 

13. 

Горната част на подземен колектор до
повърхността на почвата 

1,00 

0,50 

14. 

Надземни улични линии (слаботокови) и
проводници с ниско напрежение до
короната на дърветата 

1,25 

15. 

Регулационни линии на съседни парцели:
а) ниска растителност
б) средновисоки видове дървета
в) високи видове дървета 

1,20
1,80
3,00 

-
-

 Забележка. Изискванията за отстояние на декоративната растителност
от въздушни електролинии се определят от Правилника за устройство на
електрически уредби.
Приложение № 3
Декоративна растителност

Група 

Наименование на растителните видове 

Показатели за височина на растителните видове до върха (в метри) 

Цена (в лв.) 

в добро състояние 

в отлично състояние 

I. 

Иглолистни дървета 

I.1. 

Бързо растящи 

I.1.1. 

Широко отглеждани: лъжекипарис, дугласка, кипарис обикновен и др. 

0,75 - 2,5 

10,00 

15,00 

2,5 - 4,5 

16,00 

23,00 

4,5 - 7,5 

25,00 

40,00 

над 7,5 

41,00 

55,00 

Рядко отглеждани: морски бор, секвоя, блатен кипарис, гинкго, метасеквоя и др. 

0,75 - 2,5 

12,00 

17,00 

2,5 - 4,5 

18,00 

26,00 

4,5 - 7,5 

27,00 

45,00 

над 7,5 

46,00 

65,00 

I.2. 

Умерено растящи 

I.2.1. 

Широко отглеждани: борове бял и черен, бяла ела, смърчове обикновен и сребрист, атласки кедър, туя гигантска 

0,9 - 2,5 

13,00 

18,00 

2,5 - 4,5 

19,00 

27,00 

4,5 - 7,5 

27,20 

46,00 

над 7,5 

47,00 

70,00 

I.2.2. 

Рядко отглеждани: борове пондероза, конторта, алепски, ела конколор, бяла мура и др. 

0,9 - 2,5 

17,00 

21,00 

2,5 - 4,5 

24,00 

36,50 

4,5 - 7,5 

38,60 

57,90 

над 7,5 

59,00 

80,00 

I.3. 

Бавно растящи 

I.3.1. 

Широко отглеждани: туи (без гигантска), дървовидна хвойна, лъжекипарис, пизефера, тис и др. 

0,9 - 2,5 

18,00 

22,00 

2,5 - 4,5 

26,60 

40,00 

4,5 - 7,0 

46,60 

70,00 

над 7,0 

71,00 

88,00 

I.3.2. 

Рядко отглеждани: ели цефалоника, пинсапо и др., либоцедрус, цуга, туйопсис и др. 

0,9 - 2,5 

21,00 

28,60 

2,5 - 4,5 

34,00 

51,00 

4,5 - 7,0 

55,00 

76,30 

над 7,0 

77,00 

83,00 

II. 

Широколистни дървета 

II.1. 

Много бързо растящи 

II.1.1. 

Широко отглеждани: акация, айлант, върби, тополи 

1,5 - 3,0 

2,00 

3,00 

3,0 - 6,0 

3,50 

5,00 

над 6,0 

5,40 

10,00 

II.1.2. 

Рядко отглеждани: пауловния, евкалипт и др. 

1,5 - 3,0 

3,50 

5,60 

3,0 - 6,0 

7,70 

11,00 

над 6,0 

14,00 

18,00 

II.2. 

Бързо растящи 

II.2.1.

Широко отглеждани: бреза, черна елша, червен дъб, див кестен, каталпа, американски ясен, чинари, гледичия и др.

1,5 - 3,0 

6,00 

8,00 

3,0 - 6,0 

9,00 

14,00 

над 6,0

15,00

22,00

II.2.2. 

Рядко отглеждани: ацери диазикарпум, нугндо, лириодендрон, софора, орехи черен, сив и др. 

1,4 - 3,0 

7,00 

12,00 

3,0 - 6,0 

14,00 

22,00 

над 6,0 

32,00 

40,00 

II.3. 

Умерено растящи 

II.3.1. 

Широко отглеждани: бук, дъбове зимен, летен, цер, липи, клен, шестил, явор, ясени, сорбуси (офика, скоруша, торминалис), мекиш, мъждрян и др. 

1,5 - 3,0 

8,50 

9,50 

3,0 - 6,0 

16,00 

24,00 

над 6,0 

32,00 

46,00 

II.3.2. 

Рядко отглеждани: албиция, ликвидамбър, маклура, корков дъб, кестен рубикунда и др. 

1,5 - 3,0 

10,00 

16,00 

3,0 - 6,0 

18,00 

28,00 

над 6,0 

34,00 

50,00 

III. 

Храсти 

III.1. 

Вечно зелени 

възраст 

2,70 

3,40 

до 5 г. 

4,50 

6,20 

над 5 г. 

III.2. 

Листопадни 

до 5 г. 

2,00 

2,60 

над 5 г. 

4,00 

5,20 

III.3. 

Увивни 

до 5 г. 

2,00 

2,60 

над 5 г. 

3,30 

4,50 

III.4. 

Рози 

до 5 г. 

1,90 

2,80 

над 5 г. 

2,50 

3,20 

III.2. 

Живи плетове, л. м 

широчина 

III.2.1. 

От иглолистни 

до 1 м 

10,00 

13,00 

над 1 м 

15,00 

25,00 

III.2.2. 

От листопадни 

до 1 м 

5,50 

8,00 

над 1 м 

9,00 

14,00 

IV. 

Многогодишни цветя 

диаметър на туфата 

IV.1. 

С неразрастваща 

се туфа 

IV.1.1. 

Аконитум, анемоне коронария, гипсофила, делфиниум (ралица), камбанка, мак, рудбекия двуцветна, ружа, хелиопсис, хойхера и др. 

до 15 см 

1,50 

над 15 см 

3,00 

IV.1.2. 

Божур, юка 

до 15 см 

3,00 

над 15 см 

4,00 

IV.2. 

Коренищни с разрастваща се туфа: анемоне японика (есенен нарцис), астри многогодишни, ахелиа (равнец), гайлардия, димитровчета, еригерон, ириси (перуника), кореопсис (жълтички), примури (иглики), рудбекия лациниата (Луд Тодор), талрикрум, топ-карамфил, тритома, хризантеми и др. 

до 30 см 

2,00 

над 30 см 

4,00 

IV.3. 

Със стелещи се стъбла: арабис, аубриеция, винка, гипсофила репенс, карамфили бордюрен и делтовиден, момина сълза, седуми, церастиум и др. 

покрита площ 

0,25 кв.м 

3,00 

V. 

Луковични цветя* 

луковица 1 брой 

V.1. 

В покой юни - септември: зюмбюл, кокиче, лале, нарцис, фритилария и др. 

дребни 

0,24 

едри 

0,48 

V.2. 

В покой юли - август: лилиум кандидум (ароматен бял крем) 

дребни 

0,40 

едри 

1,20 

V.3. 

В покой през зимата: лилиуми регале (царски крем), тигринум и круцеум 

дребни 

0,40 

едри 

1,00 

VI. 

Тревни площи, паркови 

декар 

50,00 

68,00 

 
* Оценката на цветята задължително се извършва през вегетационния период
(изключва се периодът на покой).
За овощни дървета цените се определят по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения /ДВ бр.107 от 2000 г./.
За особено ценни и редки декоративни дървета по преценка на
експертизата се дължат обезщетения до 500 лв.
 
 
 
 
 
Приложение № 4
До г-н КМЕТА на
Община Пазарджик
бул.България №2
гр.Пазарджик
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от ............................................................................... ЕГН............................
         име: собствено, бащино, фамилно
с настоящ адрес  ............................................................................................................................
ж.к., бул., ул., бл., вх., ет. ап
.......................................................................................................................................................
област, град, община
Моля във връзка с:
І.Премахване, преместване или окастряне на дървесни и/ или храстови видове, намиращи се на терени общинска собственост, в следните случай:
1. При строителство;
2. Изсъхнали или опасни дървета; .............................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Описват се дърветата или храстите – по вид, особености и брой    
ІІ. Премахване, преместване или окастряне на дървесни и/или храстови видове, намиращи се на терени – частна собственост:
  1. 1.При строителство;
  2. 2.изсъхнали или опасни дървета;
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Описват се дърветата или храстите – по вид, особености и брой
в парцел (имот) пл.№..............................................................квартал №..................................
местност.................................................................................... община Пазарджик, намиращ се на .............................................................................................................................................
ж.к.,ул..№, бул., бл., вх.
Приложения:
Съгласно І. т.1. е необходимо да се приложат следните документи:
-        настоящото заявление;
-        документ за собственост на имота, в който ще се извършва строителството, ремонта или реконструкцията;
-        разрешение за строеж, скица, виза, геодезическо заснемане на съществуващата растителност и други документи, ако е необходимо;
-     други документи: ...............................................................................................
                  по т.2. - заявление.
Съгласно ІІ. т.1 е необходимо да се приложат следните документи:
-        настоящото заявление, попълнено от собственика или собствениците на имота и подписано от всички съсобственици/или чрез упълновощено лице;
-        документ за собственост на имота, в който ще се извършва строителството, реконструкцията или ремонта
-        скица, виза, разрешение, геодезическо заснемане на съществуващата растителност и други документи, ако е необходимо;
-        други документи: .......................................................................................
по т.2. :
-        настоящото заявление, попълнено от собственика или собствениците на имота и подписано от всички съсобственици/или чрез упълновощено лице/.
-        документ за собственост на имота.Дата:                                                                                               Подпис:
Гр.Пазарджик