projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Главиница.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Главиница.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 134/25.06.2014 год., взето с Протокол № 8. на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

       За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Главиница.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 22.08.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 21.07.2014 г. до 21.08.2014 г. на място, след заявка в кметство Главиница.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 21.08.2014 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 18.08.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 21.08.2014 г.

       До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

       Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242               

 

 

 

 

                                                              

                                                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 22.08.2014 г.

 

с.Главиница

1. Поземлен имот 026002 в местността “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с.Главиница състоящ се от 1,960 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1651/18.09.2009 г., начална тръжна цена – 980   лева (данъчна оценка 290,80 лв.)

2. Поземлен имот 026001   в   местността   “Пенева нива“ по картата за възстановена собственост на с.Главиница, състоящ се от 1,222 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1650/18.09.2009, начална тръжна цена – 611 лева   (данъчна оценка 181,30 лв.)

3. Поземлен имот 029001 в местността “Пенева нива”по картата за възстоновена собственост на с. Главиница състоящ се от 1 332 дка, с   начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1673/24.09.2009г., начална тръжна цена - 666   лева (данъчна оценка 197,60 лв.)

4. Поземлен имот 029002 в местността “Пенева нива по картата за възстановена собственост на с.Главиница състоящ се от 1,352 дка с начин на трайно ползване нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1675/24.09. 2009 г., начална тръжна цена - 676 лв. (данъчна оценка 200,60 лв.)

5. Поземлен имот 029006 в местността “Пенева нива” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,691 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1679/24.09.2009 г., начална тръжна цена846 лева   (данъчна оценка 250,90 лв.)  

6. Поземлен имот 025003 в местността “Пенева нива” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 2,127 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1648/18.09.2009 г., начална тръжна цена1 064 лева   (данъчна оценка 299,80 лв.)  

7. Поземлен имот 028002 в местността “Пенева нива” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,863 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1663/23.09.2009 г., начална тръжна цена932 лева   (данъчна оценка 276,40 лв.)  

8. Поземлен имот 025001 в местността “Пенева нива” по картата за възстановена собственост на с.Главиница, състоящ се от 2,268 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1646/18.09.2009г., начална тръжна цена1 134 лева   (данъчна оценка 336,50 лв.)  

9. Поземлен имот 028003 в местността “Пенева нива” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,807 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1664/33.09.2009 г., начална тръжна цена904 лева   (данъчна оценка 268,10 лв.)  

10. Поземлен имот 028008 в местността “Пенева нива” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,575 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1668/23.09.2009 г., начална тръжна цена – 788   лева (данъчна оценка 233,70 лв.)  

11. Поземлен имот 026005 в местността “Пенева нива” по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,827 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1654/18.09.2009 г., начална тръжна цена – 914   лева (данъчна оценка 271,00 лв.)

12. Поземлен имот 026006 в местността “Пенева нива" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,724 дка,   с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1655/18.09.2009 г., начална тръжна цена – 862   лева (данъчна оценка 255,80 лв.)

13. Поземлен имот 026009 в местността “Пенева нива" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,653 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1658/23.09.2009 г., начална тръжна цена – 827   лева (данъчна оценка 245,20 лв.)

14. Поземлен имот 026010 в местността “Пенева нива" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0,313 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1659/23.09.2009 г., начална тръжна цена – 157   лева (данъчна оценка 46,40 лв.)

15. Поземлен имот 026004 в местността “Пенева нива" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,818 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1653/18.09.2009 г., начална тръжна цена – 909   лева (данъчна оценка 269,70 лв.)

16. Поземлен имот 015016 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,212 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1560/02.09.2009 г., начална тръжна цена – 606   лева (данъчна оценка 179,80 лв.)

17. Поземлен имот 015028 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0,417 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1561/02.09.2009 г., начална тръжна цена – 209   лева (данъчна оценка 61,90 лв.)

18. Поземлен имот 016003 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 2,064 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1565/03.09.2009 г., начална тръжна цена – 1032   лева (данъчна оценка 306,20 лв

19. Поземлен имот 019003   в   местността “Топлика" по   картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,786 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1607/14.09.2009г., начална тръжна цена – 893 лева (данъчна оценка 265,00 лв.)                

20. Поземлен имот 019004 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,565 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван   с акт   за   частна общинска собственост № 1608/14.09.2009г., начална тръжна цена – 783 лева (данъчна оценка 232,20 лв.)  

21. Поземлен имот 019005 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,346 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1609/14.09.2009г., начална тръжна цена – 673 лева (данъчна оценка 199,70 лв.)    

22. Поземлен имот 019006 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,246 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1610/14.09.2009г., начална тръжна цена – 623 лева (данъчна оценка 184,80 лв

23. Поземлен имот 020002 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 0,814 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1614/14.09.2009г., начална тръжна цена – 407 лева (данъчна оценка 120,80 лв.)    

24. Поземлен имот 020003 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,570 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1615/14.09.2009г., начална тръжна цена – 785 лева (данъчна оценка 232,90 лв.)          

25. Поземлен имот 020004 в местността “Топлика" по картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,666 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1616/14.09.2009г., начална тръжна цена – 833 лева (данъчна оценка 247,20 лв.)

26. Поземлен   имот   029004 в местността “Пенева нива“ по картата за   възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,677 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1677/24.09.2009г., начална тръжна цена – 839 лева (данъчна оценка 248,80 лв.)                                                                    

27. Поземлен имот   029005 в   местността “Пенева нива“ по картата за   възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,512 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1678/24.09.2009г., начална тръжна цена – 756 лева (данъчна оценка 224,30 лв.)                  

28.Поземлен имот   028005 в местността   “Пенева нива“ по   картата за  възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,968 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1665/23.09.2009г., начална тръжна цена – 984 лева (данъчна оценка 232,90 лв.)                                                                

29.Поземлен имот   028006 в   местността “Пенева нива“   по картата за  възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,841 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1666/23.09.2009г., начална тръжна цена – 921 лева (данъчна оценка 273,10 лв.)    

30. Поземлен имот   029003 в   местността “Пенева нива“ по   картата за възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,573 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1676/23.09.2009г., начална тръжна цена – 787 лева (данъчна оценка 233,40 лв.)    

31. Поземлен имот   028001 в местността   “Пенева нива“ по картата за  възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,797 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1662/23.09.2009г., начална тръжна цена – 900 лева (данъчна оценка 266,60 лв.)                

32. Поземлен имот   028007 в   местността   “Пенева нива“ по картата за   възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 1,853 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1667/23.09.2009г., начална тръжна цена – 927 лева (данъчна оценка 274,90 лв.)    

33. Поземлен имот   025002 в   местността   “Пенева нива“ по картата за   възстановена собственост на с. Главиница, състоящ се от 2,021 дка,   с начин трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1647/18.09.2009г., начална тръжна цена – 1011 лева (данъчна оценка 299,82 лв.)