projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно провеждане на открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява в обект – публична общинска собственост, сграда с идентификатор 55155.508.2.5, с адрес на сградата – гр.Пазарджик

PostHeaderIconСъобщение относно провеждане на открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява в обект – публична общинска собственост, сграда с идентификатор 55155.508.2.5, с адрес на сградата – гр.Пазарджик

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение №126/25.06.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:

1. На 25.08.2014 г. (вторник) от 11,00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява в обект – публична общинска собственост, представляващ публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.2.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, две, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед №РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК София, съгласно скица №1161/01.02.2013 г., заверена на 23.04.2014 г. на СГКК Пазарджик, с адрес на сградата – гр. Пазарджик, п.к.4400, парк остров ”Свобода”, със застроена площ от 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение – сграда за обществено хранене, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, две) при съседи на поземления имот: 55155.508.4, 55155.508.265, 55155.508.5, 55155.508.6, 55155.508.1 и 55155.508.3, ведно с определена към сграда с идентификатор 55155.508.2.5 територия с обща концесионна площ от 2 286 кв.м. (две хиляди двеста осемдесет и шест квадратни метра) в парк остров „Свобода” – съгласно скица №72/07.02.2013 г., издадена от дирекция „Архитектура” при община Пазарджик - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №603/14.03.2002 г., вписан в дв.вх. рег.№852/18.03.2002 г., акт. №98, том ІІ, на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

            2. Документи за участие в процедурата се закупуват в Община Пазарджик на цена 120 лева с включен ДДС, платими в брой на гише “ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж в сградата на Община Пазарджик, всеки работен ден до 17,00 ч. на 21.08.2014 г. (включително).

            3. Депозитът за участие в процедурата е в размер 3 100 лева (три хиляди и сто лева) и се внася до 22.08.2014 г. (включително), по IBAN сметка: BG45UBBS80023300225210, BIG код на “Обединена Българска Банка” АД: UBBSBGSF.

            4. Основните права и задължения по концесията, условията за осъществяването й и видовете гаранции са определени с Решение 126/25.06.2014 г. на Общински съвет - Пазарджик.

            5. Обявлението за концесията е обнародвано в електронното издание на Държавен вестник под №1 на 21.07.2014 г.

6. Кандидатите подават офертите за участие придружени от изискващите се документи до 17,30 ч. на 22.08.2014 г. на гише №3 в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на Общината - гр. Пазарджик, бул. “България” №2.

            7. Допълнителна информация може да се получи в стая 406 в сградата на Община Пазарджик или на телефон 034/402-266.