З А П О В Е Д
 
№ 1932
 
гр. Пазарджик, 23.07.2014 г.
 
 
С обявление с изх. № 34-00-25/20.03.2014 г. от Община Пазарджик са уведомени за предстоящото отчуждаване собствениците на поземлените имоти, попадащи в трасето на западен околовръстен път – първи етап в участъка между бул. “Александър Стамболийски” и ул. “Любен Боянов” гр. Пазарджик, което е предвидено по влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с Решение № 151/26.07.2006 г., протокол № 9 на Общински съвет Пазарджик. Обектът е публична общинска собственост, задоволяващ общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. Посоченото обявление е публикувано във в-к “Монитор” на 24.03.2014 г., в-к “Телеграф” на 24.03.2014 г., в-к “Знаме” от 24.03.2014 г., на интернет страницата на Община Пазарджик на 21.03.2014 г. и е поставено на видно място – на таблото за обяви на общинската администрация.
Изграждането на обекта е от първостепенно значение за Община Пазарджик и Пазарджишка област; включен е в годишната Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Пазарджик за 2014 г., приета с Решение № 1 от 30.01.2014 г., взето с протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик. Основната му цел е изнасяне на транзитното движение от направлението север – юг извън жилищните зони на града, което ще доведе до намаляване на общото транспортно натоварване на уличната мрежа.
            В обхвата на посочения път попада поземлен имот с идентификатор 55155.9.228 по КККР на гр. Пазарджик, за която е определено равностойно парично обезщетение от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.  
            От скица № 13664/05.12.2013 г., издадена от СГКК – гр. Пазарджик и акт за държавна собственост № 3340/16.06.2000 г. на Областен управител на Пазарджишка област е видно, че собственик на горепосочения поземлен имот е ООД “Тополница”. Целият имот е с площ 585 кв.м. и за него е образуван парцел LXI по парцеларен план на стопански двор на Агрофирма “Великия Октомври”.
            С оглед горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 29, ал. 1 от ЗОС
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
            Поземлен имот с идентификатор 55155.9.228, местност “Бахче пара”, гр. Пазарджик, с площ 585 кв.м., попадащ в трасето на западен околовръстен път, съгласно подробен устройствен план, одобрен с Решение № 151 от 26.07.2006 г. на Общински съвет - Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект: “Трасе на западен околовръстен път – първи етап в участъка между бул.”Александър Стамболийски” и ул.”Любен Боянов” гр. Пазарджик” - публична общинска собственост, при съседи: ПИ с идентификатор 55155.9.253 и поземлен имот с идентификатор 55155.9.227.
            За отчуждавания имот равностойното парично обезщетение е в размер на 17 800 лв./седемнадесет хиляди и осемстотин лева/.
            Собственик: ООД “Тополница”.
            Паричното обезщетение на собственика да се внесе в банка ТБ “ОББ” АД - клон Пазарджик и след 20.08.2014 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащия.
            Препис от настоящата заповед да се връчи на “Тополница” ООД.
            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
           
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик