projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 36,60 кв. м., находящи се на втория етаж на триетажна масивна сграда, построена в парцел III, кв. 48 по плана на с. Огняново

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 36,60 кв. м., находящи се на втория етаж на триетажна масивна сграда, построена в парцел III, кв. 48 по плана на с. Огняново

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1 и ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 36,60 кв. м. (тридесет и шест цяло и шестдесет стотни квадратни метра), находящи се на втория етаж на триетажна масивна сграда, построена в парцел III, кв. 48 по плана на с. Огняново, а именно: лекарски кабинет – три помещения с обща площ 18,00 кв.м. (осемнадесет квадратни метра), манипулационна с площ 6,00 кв.м. (шест квадратни метра), санитарен възел с площ 3,00 кв.м. (три квадратни метра) и коридор (чакалня) с площ 9.60 кв.м. (девет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при съседи: изток – парк, запад – дворни места, север – стая, юг- входна площадка на втория етаж, Акт за частна общинска собственост № 04/10.01.2000 г., вписан в дв.вх. рег. № 4699/02.08.2005 г., том V, № 166 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 65,88 лв. (шестдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки) и срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

 

Търгът ще се проведе на 29.08.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.07.2014 г. до 28.08.2014 г. на място след заявка в кметство Огняново.

Депозитната вноска в размер на 79,06 лв. (седемдесет и девет лева и шест стотинки) се внася до 16,30 часа на 28.08.2014 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 25.08.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 28.08.2014 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357