З А П О В Е Д

 

№ 1984

 

гр. Пазарджик, 29.07.2014 г.

 

 

        

         Въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ прокарване на нова задънена улица за обслужване на имоти в кв. 59 по плана на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 40 от 08.04.1993 г. и молба вх. № 44-Е-192 / 14.08.2013 г. от Емил Тодоров Боев, като пълномощник на Георги Николов Урилов за прокарване на същата е необходимо отчуждаването на части от тези имоти. Улицата-тупик обслужва в кв. 59 УПИ ІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1250); УПИ ІІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1303); УПИ ІV-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1304); УПИ ХVІІ-1921 (имот с идентификатор 55155.506.1349); УПИ ХVІІІ-6888 (имот с идентификатор 55155.506.1352); УПИ ХІХ-8075 (имот с идентификатор 55155.506.1353) и УПИ ХХ-8076 (имот с идентификатор 55155.506.1348), за които по друг начин не може да бъде осигурен достъп.
По горните съображения и на основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21 от Закона за общинската собственост като взех предвид, че тези интереси не могат да бъдат задоволени по друг начин и във връзка с чл. 81, ал. 1 от Закона за устройство на територията и в изпълнение на съдебно решение № 1 от 08.01.2014 г. по административно дело № 916 / 2013 г. на Административен съд гр.Пазарджик,
 
 
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
         Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1355, кв. 59 по плана на гр. Пазарджик, с площ на отчуждавания имот 57.00 кв.м., при съседи: 55155.506.1305; 55155.506.820; 55155.506.1354; 55155.506.1353; 55155.506.1348, 55155.506.1266 и 55155.506.1265, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m) по КККР на гр. Пазарджик, попадащ в задънена улица с о.т. 337-337а, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 40 от 08.04.1993 г., предвиждащ прокарване на задънена улица за обслужване на поземлени имоти с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304; 55155.506.1349; 55155.506.1352; 55155.506.1353; 55155.506.1348 и 55155.506.1250 по КККР на гр. Пазарджик.
         Собственици на отчуждавания имот са: Райчо Георгиев Низамов и Костадин Георгиев Низамов.
Определям равностойно парично обезщетение в размер на 5 304,00 лв. /пет хиляди триста и четири лева/, което се разпределя, както следва:
  1. Райчо Георгиев Низамов в размер на 2 652,00 лв. /две хиляди шестстотин петдесет и два лева/.
  2. Костадин Георгиев Низамов обезщетение в размер на 2 652,00 лв. /две хиляди шестстотин петдесет и два лева/.
         Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 01.09.2014г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Райчо Георгиев Низамов и Костадин Георгиев Низамов.
         Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
        
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик

З А П О В Е Д

 

№ 1985

 

гр. Пазарджик, 29.07.2014 г.

 

 

       

         Въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ прокарване на нова задънена улица за обслужване на имоти в кв. 59 по плана на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 40 от 08.04.1993 г. и молба вх. № 44-Е-192 / 14.08.2013 г. от Емил Тодоров Боев, като пълномощник на Георги Николов Урилов за прокарване на същата е необходимо отчуждаването на части от тези имоти. Улицата-тупик обслужва в кв. 59 УПИ ІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1250); УПИ ІІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1303); УПИ ІV-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1304); УПИ ХVІІ-1921 (имот с идентификатор 55155.506.1349); УПИ ХVІІІ-6888 (имот с идентификатор 55155.506.1352); УПИ ХІХ-8075 (имот с идентификатор 55155.506.1353) и УПИ ХХ-8076 (имот с идентификатор 55155.506.1348), за които по друг начин не може да бъде осигурен достъп.
По горните съображения и на основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21 от Закона за общинската собственост като взех предвид, че тези интереси не могат да бъдат задоволени по друг начин и във връзка с чл. 81, ал. 1 от Закона за устройство на територията и в изпълнение на съдебно решение № 4 от 13.01.2014 г. по административно дело № 917 / 2013 г. и съдебно решение № 412 от 17.07.2014 г. по административно дело № 73 / 2014 г. на Административен съд гр.Пазарджик,
 
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
         Част от поземлен имот с идентификатор 55155.506.1305, кв. 59 по плана на гр. Пазарджик, с площ на отчуждаваната част 79.00 кв.м., при съседи: 55155.506.1303; 55155.506.1343; 55155.506.1304; 55155.506.820; 55155.506.1355; 55155.506.9502; 55155.506.1265; 55155.506.1250 и останалата част от ПИ с идентификатор 55155.506.1305, начин на трайно ползване: урбанизирана територия, за второстепенна улица, попадащ в улица с о.т. 337-337а, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 40 от 08.04.1993 г., предвиждащ прокарване на задънена улица за обслужване на поземлени имоти с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304; 55155.506.1349; 55155.506.1352; 55155.506.1353; 55155.506.1348 и 55155.506.1250 по КККР на гр. Пазарджик.
         Собственици: Райна Делчева Димитрова, Вера Димитрова Костадинова и Благомир Димитров Димитров.
 
        
Определям равностойно парично обезщетение в размер на 5 030,00 лв. /пет хиляди и тридесет лева/, което се разпределя, както следва:
1. Райна Делчева Димитрова в размер на 1 676.67 лв. /хиляда шестстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/.
2. Вера Димитрова Костадинова обезщетение в размер на 1 676.67 лв. /хиляда шестстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/.
3. Благомир Димитров Димитров обезщетение в размер на 1 676.66 лв. /хиляда шестстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/.
         Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 01.09.2014г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Райна Делчева Димитрова, Вера Димитрова Костадинова и Благомир Димитров Димитров.
         Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик