PostHeaderIconПроцедури за възлагане на обществени поръчки

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА НАИМЕНОВАНИЕ
29 12.04.2016 открита процедура

„Доставка на хранителни продукти”

28 28.03.2016 открита процедура

“Осигуряване на невъоръжена охрана на общински обекти на територията на Община Пазарджик”

27 28.03.2016 открита процедура

“Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

26 24.03.2016 открита процедура

“Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

25 15.03.2016 открита процедура

“Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”

24 18.02.2016 открита процедура

„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК“

23 05.02.2016 открита процедура

“Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

22 27.01.2016 открита процедура

„Доставка на хранителни продукти”

21 29.12.2015 открита процедура

“Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

20 09.12.2015 договаряне без обявление

„„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи в изпълнение на инвестиционен проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура””

19 15.10.2015 договаряне без обявление

„Доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ЦДГ „Зорница“, гр. Пазарджик”

18 08.10.2015 открита процедура

“Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на   жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма заенергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

17 08.10.2015 договаряне без обявление

"Доставка на течни горива"

16 08.09.2015 договаряне без обявление

„Осъществяване на авторски надзор по проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”

15 01.07.2015

открита процедура

“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА РПМ В ГРАНИЦАТА НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. ПАЗАРДЖИК”

 14 11.06.2015

 открита процедура

 “Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

13 04.06.2015

открита процедура

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПО ЗА ТБО НА ГР. ПАЗАРДЖИК ОТ 28 КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

12 04.05.2015

открита процедура

„Осъществяване на строителен надзор по проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”

11 04.05.2015

открита процедура

„Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура””

10 20.04.2015

открита процедура

"Зимно поддържане на територията на Община Пазарджик"

9 30.03.2015

открита

процедура

“Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

8 11.03.2015

открита процедура

"Доставка на готова храна" 

7 18.02.2015

открита процедура

“Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

 6  17.02.2015

 открита процедура

 „Организация и Провеждане на специализирани и групови обучения с ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Провеждане на специализирани и групови обучения“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Осигуряване на транспорт за участниците в изнесените обучения“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Осигуряване на хотелско настаняване, хранене и зали за обучения за изпълнение на изнесените обучения“ ” по Проект: „ХОРИЗОНТ 2020”

5 08.01.2015

договаряне без обявление

„Доизграждане на каменно насипна буна на р. Марица за предотвратяване свличане и рушене на десния бряг на реката – западен участък от км 1+570 до км 1+730, уширяване и продълбочаване коритото на реката от страна левия бряг”

4 11.12.2014

открита процедура

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Пазарджик”

3 01.12.2014 открита процедура

“Поддържане и ремонт на  улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик ”

2 24.11.2014 договаряне без обявление

„Направа на просека за отбиване водите на р. Марица – западен участък от км 1+570 до км 1+730”

1 24.11.2014 открита процедура

"Обществен превоз на пътници по градски автобисни линии съгласно утвърдена транспортна схема на Община Пазарджик"