PostHeaderIconПублични покани по чл. 101 б от ЗОП

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ
27 13.04.2016

“Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на образователни институции в гр. Пазарджик - ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Христо Ботев“ и Общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, във връзка с разработването на проект по  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

26 28.03.2016

“Преустройство на съществуваща сграда в детска градина в УПИ „За училище”, кв.1 по плана на с.Сарая, Община Пазарджик”

25 25.03.2016

"Логистика при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик"

24 24.03.2016

 Публичната покана е оттеглена, считано от 25.03.2016г. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.

 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Преустройство на съществуваща сграда в детска градина в УПИ "За училище", кв.1 по плана на с.Сарая, Община Пазарджик"

23 24.03.2016
22 21.03.2016

Публичната покана е оттеглена, считано от 23.03.2016г. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.

„Логистика при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик”

21 29.02.2016

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ПРИЕМАНЕ, ПРЕНАСЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ПРАТКИ / УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК”

20 09.02.2016

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА МАРКИРОВКА”

19 19.01.2016

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР, ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА, ПО СТАНДАРТ GSM / UMTS, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

18 11.01.2016

Действията по възлагане на поръчката се преустановяват, считано от 14.01.2016г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР, ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА, ПО СТАНДАРТ GSM / UMTS, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

17 22.12.2015

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РАЗСАД НА СЕЗОННИ ЦВЕТЯ ЗА ЗАЦВЕТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ЦВЕТНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

16 04.12.2015

"Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2016 г."

15 04.12.2015

„Поддържане  и ремонт на светофарни  уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазарджик през 2016г.”

 14 14.05.2015

 Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик”

13 13.05.2015

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Благоустрояване чрез ремонтни дейности инфраструктурата на територията на община Пазарджик”

12 17.03.2015

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация - Пазарджик".

11 10.03.2015

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: УЛИЦИ: ОТ ОСОВА ТОЧКА 7 И ОТ ОСОВА ТОЧКА 10 ДО ОСОВА ТОЧКА 17 И ОСОВА ТОЧКА 18; ОТ ОСОВА ТОЧКА 14 ДО ОСОВА ТОЧКА 16; І - ВИ ЕТАП: ОТ ОС.Т. 7 ДО ОС. Т.13 И ОТ ОС. Т. 10 ДО ОС. Т. 14; ІІ - РИ ЕТАП: ОТ ОС. Т. 17 ДО ОС. Т. 16 И ОС. Т. 929А И ОТ ОС. Т. 14-15-16”.

10 09.03.2015

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ВИК И ЕЛЕКТРО МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В КВ.512 И 512 „А” В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ПАЗАРДЖИК”

9 04.03.2015

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Благоустрояване на зелена площ в УПИ IV-595, 571, кв. 512 по плана на гр. Пазарджик”.

8 12.02.2015

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА МАРКИРОВКА”

7 07.01.2015

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РАЗСАД НА СЕЗОННИ ЦВЕТЯ ЗА ЗАЦВЕТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ЦВЕТНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

6 15.12.2014 ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2015 Г.”
5 15.12.2014 ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ПАЗАРДЖИК И С.ЗВЪНИЧЕВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2015 Г.”
4 27.11.2014
3 13.11.2014
2 22.10.2014
1 03.10.2014

"Закупуване на консумативи и материали, необходими във връзка с преместване деца и младежи в новоразкрити услуги" по Проект: "ШАНС"

"Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2016 г."