Възложител: Община Пазарджик

Представляващ възложителя: Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

Адрес: гр.Пазарджик, бул.”България” № 2

Факс: 034 440711