projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части от имоти – публична общинска собственост

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните части от имоти – публична общинска собственост

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 141/30.07.2014 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на следните части от имоти – публична общинска собственост, а именно:
1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 38.00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, а именно: лекарски кабинет с площ 11.00 кв.м., манипулационна с площ 14.00 кв.м., коридор с площ 8.50 кв.м., склад с площ 4.50 кв.м., находящи се в едноетажна полумасивна сграда, построена в УПИ ІІІ-комплексен приемателен пункт, РЕП, чакалня, в кв. 25 по плана на с. Сбор, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., с предназначение – за лекарски кабинет, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена без ДДС – 10,00 лв. /десет лева/.
2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 13.00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, находящо се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба /здравен дом/, построена в УПИ І-битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 по плана на с. Ивайло, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., при съседи на помещението: изток – лекарски кабинет, запад – улица, север – коридор, юг – улица, с предназначение – за фризьорски салон, срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години, начална месечна наемна цена без ДДС – 25,00 лв. /двадесет и пет лева/.
Търгът ще се проведе на 24.09.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет”, етаж 2.
До участие в търга се допускат:
за обект № 1- еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.
за обект № 2 - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.
Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 22.08.2014 г. до 23.09.2014 г., на място, след заявка в съответното кметство.
Депозитната вноска е както следва:
за обект № 1- в размер на 12.00 лв. /дванадесет лева/ и се внася до 16,30 часа на 23.09.2014 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ББ АД Пазарджик UBBSBGSF.
за обект № 2 - в размер на 30.00 лв. /тридесет лева/ и се внася до 16,30 часа на 23.09.2014 г. в касата на кметство с. Ивайло.
Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 16.09.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 23.09.2014 г.
За справки: стая 605, тел.(034) 402-357