projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Сбор, с. Ивайло, с. Росен, с. Овчеполци, с. Синитово и с. Црънча.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Сбор, с. Ивайло, с. Росен, с. Овчеполци, с. Синитово и с. Црънча.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 160/30.07.2014 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Сбор, с. Ивайло, с. Росен, с. Овчеполци, с. Синитово и с. Црънча.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 01.10.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, зала ”Архитектурен съвет”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 29.08.2014 г. до 30.09.2014 г. на място, след заявка в кметство Паталеница.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 30.09.2014 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 25.09.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 30.09.2014 г.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.   

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242               

 

 

                                                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 01.10.2014 г.

 

 

 

с. Сбор

 

1. Поземлен имот 064012 в местността «Нейкови дъбици» по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 0,999 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2350/16.02.2011 г., начална тръжна цена– 330 лева (данъчна оценка 102.80 лева)

 

2. Поземлен имот 064014 в местността «Нейкови дъбици» по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 5,798 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2351/16.02.2011 г., начална тръжна цена – 1913 лева (данъчна оценка 596,60 лв.)

 

3. Поземлен имот 132013 в местността «Възстановими граници» по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 0,984 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1877/21.01.2010 г., начална тръжна цена – 325 лева (данъчна оценка 101,30 лв.)

 

с. Ивайло

 

1. Поземлен имот 042061 в местността «Кулински ливади» по картата за възстановена собственост на с. Ивайло, състоящ се от 2,762 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2078/25.06.2010 г., начална тръжна цена – 1381 лева (данъчна оценка 409,80 лв.)

 

2. Поземлен имот 042010 в местността «Кулински ливади» по картата за възстановена собственост на с. Ивайло, състоящ се от 0,734, дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2074/23.06.2010 г., начална тръжна цена 367 лева (данъчна оценка 108,90 лв.)

 

с. Росен

 

1. Поземлен имот 412004 в местността «Павльовица» по картата за възстановена собственост на с. Росен, състоящ се от 1,800 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3910/04.07.2014 г., начална тръжна цена 576 лева (данъчна оценка 17,01 лв.)

 

2. Поземлен имот 412006 в местността «Павльовица» по картата за възстановена собственост на с. Росен, състоящ се от 1,800 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3911/04.07.2014 г., начална тръжна цена 576 лева (данъчна оценка 14,18 лв.)

 

3. Поземлен имот 412010 в местността «Павльовица» по картата за възстановена собственост на с. Росен, състоящ се от 0,428 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3912/04.07.2014 г., начална тръжна цена 137 лева (данъчна оценка 4,04 лв.)

 

с. Овчеполци

 

1. Поземлен имот 081002 в местността «Реката» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 1,000 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3899/03.07.2014 г., начална тръжна цена 300 лева (данъчна оценка 9,45 лв.)

 

2. Поземлен имот 081004 в местността «Реката» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 0,816 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3900/03.07.2014 г., начална тръжна цена 245 лева (данъчна оценка 7,71 лв.)

 

3. Поземлен имот 081007 в местността «Реката» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 0,790 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3901/03.07.2014 г., начална тръжна цена 237 лева (данъчна оценка 7,47 лв.)

 

4. Поземлен имот 081009 в местността «Реката» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 1,052 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3902/03.07.2014 г., начална тръжна цена 316 лева (данъчна оценка 9,94 лв.)

5. Поземлен имот 081010 в местността «Реката» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 0,800 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3904/04.07.2014 г., начална тръжна цена 240 лева (данъчна оценка 7,56 лв.)

 

6. Поземлен имот 081011 в местността «Реката» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 0,800 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3905/04.07.2014 г., начална тръжна цена 240 лева (данъчна оценка 7,56 лв.)

 

7. Поземлен имот 081016 в местността «Реката» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 1,052 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3906/04.07.2014 г., начална тръжна цена 316 лева (данъчна оценка 9,94 лв.)  

 

8. Поземлен имот 002025 в местността «Над селото» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 0,539 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3907/04.07.2014 г., начална тръжна цена 189 лева (данъчна оценка 73,01 лв)

9. Поземлен имот 002029 в местността «Над селото» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 1,463 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3908/04.07.2014 г., начална тръжна цена 512 лева (данъчна оценка 198,16 лв.)

10. Поземлен имот 050055 в местността «Беглика» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 1,782 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3909/04.07.2014 г., начална тръжна цена 624 лева (данъчна оценка 241,37 лв.)

 

11. Поземлен имот 102002 в местността «Пиленцето» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 5,865 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №2663/25.01.2012 г., начална тръжна цена 2 053 лева (данъчна оценка 603,50 лв.)

 

12. Поземлен имот 102003 в местността «Пиленцето» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 3,361 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3182/13.08.2013 г., начална тръжна цена 1 176 лева (данъчна оценка 345,85 лв.)

 

 

13. Поземлен имот 112002 в местността «Стублицата» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 0,985 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, актуван с акт за частна общинска собственост №2655/23.01.2012 г., начална тръжна цена 296 лева (данъчна оценка 83,80 лв.)

 

14. Поземлен   имот 058003 в местността «Мусовец» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 2,872 дка, с начин на трайно ползване – др. незп. нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 998/07.08.2008 г., начална тръжна цена 862 лева (данъчна оценка 162,80 лв.)

                                                  

15. Поземлен имот 064013 в местността «Марковски храсти» по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 2,854 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3219/30.08.2013 г., начална тръжна цена 616 лева (данъчна оценка 386,57 лв.)      

 

16. Поземлен имот 011012 в местността “Под селото“ по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци състоящ се от 4,570 дка, с начин на трайно ползване – др.незп.нива, актуван с акт за частна общинска собственост №3231/03.10.2013 г., начална тръжна цена 1 600 лева (данъчна оценка 619,01 лв.)

с. Синитово

 

1. Поземлен имот 012047 в местността «Долен алчак» по картата за възстановена собственост на с. Синитово, състоящ се от 2,332 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3916/08.07.2014 г., начална тръжна цена 933 лева (данъчна оценка 345,95 лв.)

2. Поземлен имот 012032 в местността «Долен алчак» по картата за възстановена собственост на с. Синитово, състоящ се от 2,799 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3915/08.07.2014 г., начална тръжна цена 1 120 лева (данъчна оценка 415,23 лв.)

 

3. Поземлен имот 040058 в местността «Малкото меше» по картата за възстановена собственост на с. Синитово, състоящ се от 10,000 дка, с начин на трайно ползване – пром. суровина, актуван с акт за частна общинска собственост № 3917/08.07.2014 г., начална тръжна цена 19 300 лева (данъчна оценка 19 200 лв.)

 

с. Црънча

 

1. Поземлен имот 144026 в местността «Кутела» по картата за възстановена собственост на с. Црънча, състоящ се от 10,865 дка,   с начин на трайно ползване – др. селскостоп. тер., актуван с акт за частна общинска собственост №3884/02.07.2014 г., начална тръжна цена 21 000 лева (данъчна оценка 20,860,80 лв.)