З А П О В Е Д
 
№ 2178
 
гр. Пазарджик, 26.08.2014г.
 
 
     Със заповед № 2154/25.08.2014 г. е насрочен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, описани в приложение № 1. В същото в частта за с. Гелеменово е посочен поземлен имот № 000250, м. “Под селото” по КВС на с. Гелеменово, с площ 2.363 дка, начин на трайно ползване – др. селскостопанска територия, актуван с акт за ЧОС № 3349/21.01.2014 г. Описаният имот прави невъзможен достъпът до стадиона на селото, който е публична общинска собственост.
     Поради горното се налага да бъде изменена заповед № 2154/25.08.2014 г., като бъде изключен описания имот от приложение № 1, с оглед на което и на основание чл. 99, т. 2 от АПК
 
И З М Е Н Я М :
 
     Заповед № 2154/25.08.2014 г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, описани в приложение № 1, като от посоченото приложение изключвам поземлен имот № 000250, м. “Под селото” по КВС на с. Гелеменово, с площ 2.363 дка, начин на трайно ползване – др. селскостопанска територия, актуван с акт за ЧОС № 3349/21.01.2014 г.
     Препис от настоящата заповед да се постави на таблото за обявления, на Интернет страницата на Общината и да се публикува във в-к “Марица”.
Копие от заповедта да се връчи и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
 
 
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Зам.-кмет на Общината
оправомощен със Заповед № 2018/01.08.2014 г.