projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги Общо деловодство

Административни услуги Общо деловодство

Услуга

Необходими документи за осъществяване на услугата

Срок

Цена

Място на издаване

Служител Работно време

1.Приема,регистрира, разпределя и насочва цялата входяща и изходяща кореспонденция и поща.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

8.30-12.30 13.30-18.30

2.Поддържа регистри за заповеди на Кмета на Общината /индивидуални и общи административни актове/ и договори.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

3.Извършва деловодни операции по архивирането и предаването на входящата и изходяща кореспонденция.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

4.Организира и контролира текущото и постоянното архивиране на документацията в Общината.

-

ежеседмично

-

-

Гише № 1 Деловодство

5.Заверява документи на граждани излизащи от архива на деловодството.

-

регулярно

5.00 лв.

Деловодство

Гише № 1 Деловодство

8.30-12.30 13.30-18.30

6.Дава компетентно и на високо професионално ниво информация на гражданите за движението на подадените от тях молби, жалби и др. питания.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

8.30-12.30 13.30-18.30

7.Приема молби, жалби, заявления, писма, декларации и други документи от граждани и институции и им дава съответното направление за обработка.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

8.30-12.30 13.30-18.30

8.Документите по административните услуги,извършвани от Дирекция “Образование и култура”, Дирекция “Социални дейности”, Дирекция “АПИО”, Дирекция “ЕФП” се приемат в деловодството.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

8.30-12-30 13.30-18.30

9.Вписване в регистъра на Община Пазарджик на местни поделения на вероизповеданията

1.Заявление от централното ръководоство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава, което да включва:

- Съдебно решение от  Софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство.

- Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местно поделение

7 дни

20.00 лв.

Сектор “Култура”

8.30-12.30 13.30-17.30

10.Документи за кандидатстване за общински жилища за граждани и техните семейства

- Молба-декларация

- Документи за годишен доход на всички членове на семейството

- Данни за предишни вписвания в картотеката

- Копие от международен паспорт – ако член от семейството е работил в чужбина

- Документ от Бюро по труда – ако е безработен

- Копие от нотариално заверен договор за наем, ако обитава жилище на база свободно договаряне

- Копие от експертно Решение на ТЕЛК /РЕЛК/ - ако в семейството има инвалид І или ІІ група

- Решение от съда – ако е разведен/а/

- Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик/, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/

Картотекиране ежегодно

-

Дирекция “Социални Дейности” БМ “СПЖФНСИ”

8.30-12.30 13.30-17.30

11.Документи за издаване на пренастанителна заповед за общински жилища за граждани и техните семейства

- Молба – свободен текст – в която се описват обстоятелствата при които е настанен наемателя

- Молба-декларация

- Документи за годишен доход на всички членове на семейството

- Данни за предишни вписвания в картотеката

- Копие от международен паспорт – ако член от семейството е работил в чужбина

- Документ от Бюро по труда – ако ебезработен

- Копие от нотариално заверен договор за наем, ако обитава жилище на база свободно договаряне

- Копие от експертно Решение на ТЕЛК /РЕЛК/ - ако в семейството има инвалид І или ІІ група

- Решение от съда – ако е разведен/а/

- Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик/, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/

- Справка от БМ “СПЖФНСИ””, че жилището се ползва по предназначение, не е преотстъпвано на трети лица и наемателя редовно  си плаща наема

- Копие от последна настанителна Заповед

1 месец

-

Дирекция “Социални дейности”

БМ “СПЖФНСИ”

8.30-17.30 13.30.-17.30

12.Документи за смяна на наемателите при смърт на титуляра

- Молба – свободен текст – в която трябва да има подписите на останалите наследници, че се отказват в полза на подалия молбата

- Молба-декларация

- Копие от Акт за смърт

- Удостоверение за  наследници

- Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик”, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/

- Справка от БМ “СПЖФТКИ”, че жилището се ползва по предназначение, не е преотстъпвано на трети лица и наемателя редовно  си плаща наема

- Копие от последна настанителна Заповед

1 месец

-

Дирекция “Социални

Дейности”

БМ “СПЖФНСИ”

8.30-17.30 13.30-17.30

13.Издаване Разрешение за провеждане на увеселителни мероприятия

- Заявление

5 дни

1 лев на квадратен метър

Сектор “ЗБКЧР”

8.30-12.30 13.30-17.30

14.За кандидатстване за дърва за огрев

- Молба

- Документ, удостоверяващ увреждането, ако има такъв

- Документ от Дирекция  “Социално подпомагане” , че кандидатстващото лице или неговото семейство не са получили целева помощ за отопление за съответния отоплителен сезон

- Документ, удостоверяващ дохода на лицето или служебна бележка от Бюро по труда, че лицето е безработно

ежегодно

-

Дирекция “Социални дейности”

8-30-12.30 13.30-17.30

15.Настойничество и попечителство

- Молба

- Решение на съда

1 месец

-

Дирекция “Социални дейности”

8.30-12.30 13.30-17.30

16.Персонални пенсии

- Молба

- Удостоверение за смърт

- Удостоверение за наследници

1 месец

-

Дирекция “Социални дейности”

8.30-12.30 13.30-17.30