projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги Общо деловодство
There are no translations available.


Административни услуги Общо деловодство

Услуга

Необходими документи за осъществяване на услугата

Срок

Цена

Място на издаване

Служител Работно време

1.Приема,регистрира, разпределя и насочва цялата входяща и изходяща кореспонденция и поща.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

8.30-12.30 13.30-18.30

2.Поддържа регистри за заповеди на Кмета на Общината /индивидуални и общи административни актове/ и договори.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

3.Извършва деловодни операции по архивирането и предаването на входящата и изходяща кореспонденция.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

4.Организира и контролира текущото и постоянното архивиране на документацията в Общината.

-

ежеседмично

-

-

Гише № 1 Деловодство

5.Заверява документи на граждани излизащи от архива на деловодството.

-

регулярно

5.00 лв.

Деловодство

Гише № 1 Деловодство

8.30-12.30 13.30-18.30

6.Дава компетентно и на високо професионално ниво информация на гражданите за движението на подадените от тях молби, жалби и др. питания.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

8.30-12.30 13.30-18.30

7.Приема молби, жалби, заявления, писма, декларации и други документи от граждани и институции и им дава съответното направление за обработка.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

8.30-12.30 13.30-18.30

8.Документите по административните услуги,извършвани от Дирекция “Образование и култура”, Дирекция “Социални дейности”, Дирекция “АПИО”, Дирекция “ЕФП” се приемат в деловодството.

-

ежедневно

-

-

Гише № 1 Деловодство

8.30-12-30 13.30-18.30

9.Вписване в регистъра на Община Пазарджик на местни поделения на вероизповеданията

1.Заявление от централното ръководоство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава, което да включва:

- Съдебно решение от  Софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство.

- Удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местно поделение

7 дни

20.00 лв.

Сектор “Култура”

8.30-12.30 13.30-17.30

10.Документи за кандидатстване за общински жилища за граждани и техните семейства

- Молба-декларация

- Документи за годишен доход на всички членове на семейството

- Данни за предишни вписвания в картотеката

- Копие от международен паспорт – ако член от семейството е работил в чужбина

- Документ от Бюро по труда – ако е безработен

- Копие от нотариално заверен договор за наем, ако обитава жилище на база свободно договаряне

- Копие от експертно Решение на ТЕЛК /РЕЛК/ - ако в семейството има инвалид І или ІІ група

- Решение от съда – ако е разведен/а/

- Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик/, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/

Картотекиране ежегодно

-

Дирекция “Социални Дейности” БМ “СПЖФНСИ”

8.30-12.30 13.30-17.30

11.Документи за издаване на пренастанителна заповед за общински жилища за граждани и техните семейства

- Молба – свободен текст – в която се описват обстоятелствата при които е настанен наемателя

- Молба-декларация

- Документи за годишен доход на всички членове на семейството

- Данни за предишни вписвания в картотеката

- Копие от международен паспорт – ако член от семейството е работил в чужбина

- Документ от Бюро по труда – ако ебезработен

- Копие от нотариално заверен договор за наем, ако обитава жилище на база свободно договаряне

- Копие от експертно Решение на ТЕЛК /РЕЛК/ - ако в семейството има инвалид І или ІІ група

- Решение от съда – ако е разведен/а/

- Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик/, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/

- Справка от БМ “СПЖФНСИ””, че жилището се ползва по предназначение, не е преотстъпвано на трети лица и наемателя редовно  си плаща наема

- Копие от последна настанителна Заповед

1 месец

-

Дирекция “Социални дейности”

БМ “СПЖФНСИ”

8.30-17.30 13.30.-17.30

12.Документи за смяна на наемателите при смърт на титуляра

- Молба – свободен текст – в която трябва да има подписите на останалите наследници, че се отказват в полза на подалия молбата

- Молба-декларация

- Копие от Акт за смърт

- Удостоверение за  наследници

- Удостоверение от Отдел “МДТ” /бул. “България” № 41 – Пазарджик”, че семейството не притежава недвижим имот /за всеки член на семейството/

- Справка от БМ “СПЖФТКИ”, че жилището се ползва по предназначение, не е преотстъпвано на трети лица и наемателя редовно  си плаща наема

- Копие от последна настанителна Заповед

1 месец

-

Дирекция “Социални

Дейности”

БМ “СПЖФНСИ”

8.30-17.30 13.30-17.30

13.Издаване Разрешение за провеждане на увеселителни мероприятия

- Заявление

5 дни

1 лев на квадратен метър

Сектор “ЗБКЧР”

8.30-12.30 13.30-17.30

14.За кандидатстване за дърва за огрев

- Молба

- Документ, удостоверяващ увреждането, ако има такъв

- Документ от Дирекция  “Социално подпомагане” , че кандидатстващото лице или неговото семейство не са получили целева помощ за отопление за съответния отоплителен сезон

- Документ, удостоверяващ дохода на лицето или служебна бележка от Бюро по труда, че лицето е безработно

ежегодно

-

Дирекция “Социални дейности”

8-30-12.30 13.30-17.30

15.Настойничество и попечителство

- Молба

- Решение на съда

1 месец

-

Дирекция “Социални дейности”

8.30-12.30 13.30-17.30

16.Персонални пенсии

- Молба

- Удостоверение за смърт

- Удостоверение за наследници

1 месец

-

Дирекция “Социални дейности”

8.30-12.30 13.30-17.30