projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Пищигово и Черногорово

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Пищигово и Черногорово

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 159/30.07.2014 год., взето с Протокол № 9. на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Пищигово и Черногорово /Приложение № 1/.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 08.10.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Община Пазарджик, зала„Архитектурен съвет”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 08.09.2014 г. до 07.10.2014 г. на място.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 07.10.2014 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 02.10.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 07.10.2014 г.

       До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

       Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

 

За справки: стая 605 и 606, тел.(034) 402-357и 402-242              

 

 

      

                                                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 08.10.2014 г.


с. Пищигово

                  

1. Поземлен имот 335020 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 2,481 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3674/29.05.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 992 лева (данъчна оценка 336,050 лв.)  

                       

2. Поземлен имот 335032 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 1,510 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3676/29.05.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 604 лева (данъчна оценка 204,53 лв.)

  

3. Поземлен имот 335034 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 2,105 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3677/29.05.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 842 лева (данъчна оценка 285,12 лв.)

 

4. Поземлен имот 335030 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 0,869 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3675/29.05.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 348   лева (данъчна оценка 117,71 лв.)

 

5. Поземлен имот 335042 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 3,285 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3678/29.05.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 1354   лева (данъчна оценка 444,95 лв.)

 

6. Поземлен имот 335043 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 2,579 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3679/29.05.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 1032   лева (данъчна оценка 349,33 лв.)

 

7. Поземлен имот 335044 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 0,619 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3680/29.05.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 248   лева (данъчна оценка 83,84 лв)

 

8. Поземлен имот 335045 в местността “Възстановими граници” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 1,552 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3681/29.05.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 621   лева (данъчна оценка 210,22 лв)

 

9. Поземлен имот 120004 в местността “Горни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 11,424 дка, с начин на трайно ползване – др. изост. нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1001/08.08.2008 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 4 570   лева (данъчна оценка 1 399,40 лв)

 

10. Поземлен имот 130009 в местността “Адата” по картата за възстановена собственост на с. Пищигово, състоящ се от 10,000 дка, с начин на трайно ползване – полска култура, актуван с акт за частна общинска собственост № 1741/03.11.2009 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 4 000   лева (данъчна оценка 1 543,50 лв)

 

с. Черногорово

 

1. Поземлен имот 000972 в местността «138» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0,278 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3894/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 111 лева (данъчна оценка 41,24 лв.)

 

2. Поземлен имот 000968 в местността «140» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0,864 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3897/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 346 лева (данъчна оценка 128,17 лв.)      

 

3. Поземлен имот 000946 в местността «135» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0,796 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3892/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 318 лева (данъчна оценка 118,09 лв.)      

 

4. Поземлен имот 000945 в местността «135» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0,547 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3891/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 219 лева (данъчна оценка 81,15 лв.)      

 

5. Поземлен имот 000052 в местността «92» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 1,497 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3890/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 599 лева (данъчна оценка 222,08 лв.)      

 

6. Поземлен имот 000619 в местността «44» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0,854 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3886/02.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 342 лева (данъчна оценка 126,69 лв.)      

 

7. Поземлен имот 000054 в местността «91» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0,948 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3889/02.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 380 лева (данъчна оценка 140,64 лв.)      

 

8. Поземлен имот 000608 в местността «47» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 4,727 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3888/02.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 1891 лева (данъчна оценка 701,25 лв.)

 

9. Поземлен имот 001171 в местността «Облещеница» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 1,159 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3885/02.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 464 лева (данъчна оценка 130,62 лв.)

 

10. Поземлен имот 009165 в местността «Горни ливади» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 7,112 дка,   с начин на трайно ползване – наводнена ливада, актуван с акт за частна общинска собственост № 17/01.11.2001 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 2845 лева (данъчна оценка 801.52лв.)

 

11. Поземлен имот 000979 в местността «140» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 1,397 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3898/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 559 лева (данъчна оценка 207,24 лв.)

 

12. Поземлен имот 000978 в местността «138» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0,952 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3896/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 381 лева (данъчна оценка 141,23 лв.)

 

13. Поземлен имот 000450 в местността «47» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово състоящ се от 0,974 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3887/02.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 390 лева (данъчна оценка 144,49 лв.)

 

14. Поземлен имот 000976 в местността «138» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 0,545 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3895/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 218 лева (данъчна оценка 80,85 лв.)

 

15. Поземлен имот 000922 в местността «138» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, състоящ се от 1,397 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3893/03.07.2014 г., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти 559 лева (данъчна оценка 207,24 лв.)