projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Обществено обсъждане на проект на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 г.

PostHeaderIconОбществено обсъждане на проект на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 г.

paln2020


На 05 септември 2014 година (петък) от 16.30 часа в Пленарната зала в сградата на Община Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, ет. 2) ще се проведе обществено обсъждане за представяне на проекта на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.

Общинският план за развитие е основния планов документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие и определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като отчита специфичните характеристики и потенциала на общината.

Общественото обсъждане се реализира по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г.

Проектът има за цел осигуряване на ефективно планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, което ще бъде постигнато чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики и разработване на средносрочни цели и приоритети за развитие на общината чрез разработването на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 - 2020 г.

Община Пазарджик кани всички граждани, представители на бизнеса и неправителствения сектор, които се интересуват от бъдещо развитие на общината да вземат участие в обсъждането, да изразят мнения и предложения по проекта на плана.