projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Ивайло, с. Юнаците, с. Oгняново, с. Мокрище и с.Мирянци.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Ивайло, с. Юнаците, с. Oгняново, с. Мокрище и с.Мирянци.


На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 161/30.07.2014 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Ивайло, с. Юнаците, с. Oгняново, с. Мокрище и с.Мирянци.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 09.10.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала “Архитектурен съвет”, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 05.09.2014г. до 07.10.2014г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик или в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 08.10.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 03.10.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 08.10.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357                

 

 

 

 

 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1С П И С Ъ К

на имотите, частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване

 

 

гр. Пазарджик

1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1742 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със зап. №РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Адрес на поземления имот: ул. "Луда Яна" № 14. Площ - 168 кв.м. ( сто шестдесет и осем кв.м.) Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване - За търговски обект, комплекс, ведно с построените в него сгради с идентификатори 55155.502.1742.1 и 55155.502.1742.2 със застроена площ съответно 73 кв.м. и 13 кв.м. с предназначение – сгради за търговия, на стойност 29 640 лева (данъчна оценка 17 834,80лв.)

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1743 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със зап. №РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София. Адрес на поземления имот: ул. "Луда Яна" № 16. Площ – 241 кв.м. (двеста четиридесет и един кв.м.) Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване - За търговски обект, комплекс, ведно с построените в него сгради с идентификатори 55155.502.1743.1 и 55155.502.1743.2 със застроена площ съответно 12 кв.м. и 73 кв.м. с предназначение – сгради за търговия, на стойност 36 350 лева (данъчна оценка 18 931,70 лв.)

с. Мало Конаре

1. Урегулиран поземлен имот V-СНС в кв. 173 по плана на с. Мало Конаре, с площ 673 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №3923/10.07.2014 г. с начална тръжна цена - 4 038 лева (данъчна оценка 2 419,30 лева).

2. Урегулиран поземлен имот VІ –общ. в кв. 197 по плана на с. Мало Конаре, с площ 427 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №1961/31.03.2010 г. с начална тръжна цена - 2 562 лева (данъчна оценка 1 918,70 лева).

3. Урегулиран поземлен имот VІІ –общ. в кв. 197 по плана на с. Мало Конаре, с площ 444 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост №1962/31.03.2010 г. с начална тръжна цена - 2 664 лева (данъчна оценка 1 995,10 лева).

 

 

 

с. Юнаците

1. Урегулиран поземлен имот V-общ. в кв. 53 по плана на с. Юнаците, с площ 957 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 497/12.12.2006 г. с начална тръжна цена - 4785 лева (данъчна оценка 1 894,90 лева).

2. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-общ. в кв. 52 по плана на с. Юнаците, с площ 693 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 491/11.12.2006 г. с начална тръжна цена - 3 465 лева (данъчна оценка 1 372,10 лева).

3 Урегулиран поземлен имот ІІІ-324 в кв. 38 по плана на с. Юнаците, с площ 250 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 246/17.02.2006 г. с начална тръжна цена - 1 250 лева (данъчна оценка 627 лева)

 

с. Ивайло

1. Урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 61 по плана на с. Ивайло, с площ 640 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3921/10.07.2014 г. с начална тръжна цена - 3 840 лева (данъчна оценка 2 875,80 лева).

2. Урегулиран поземлен имот VІ-общ. в кв. 63 по плана на с. Ивайло, с площ 630 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3920/10.07.2014 г. с начална тръжна цена - 3 780 лева (данъчна оценка 2 264,70 лева).

 

с. Огняново

1. Урегулиран поземлен имот ХІ-399. в кв. 53 по плана на с. Огняново, с площ 683 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1864/16.12.2009 г. с начална тръжна цена - 3 415 лева (данъчна оценка 3069,10 лева).

2. Урегулиран поземлен имот ХІІ-399. в кв. 53 по плана на с. Огняново, с площ 687 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1865/16.12.2009 г. с начална тръжна цена - 3 435 лева (данъчна оценка 3087,00 лева).

 

с. Мокрище

1. Урегулиран поземлен имот Х-общ. в кв. 32 по плана на с. Мокрище, с площ 595 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2526/22.06.2011 г. с начална тръжна цена - 4 165 лева (данъчна оценка 2 673,60 лева).

 

с. Мирянци

1. Урегулиран поземлен имот ІХ-общ. в кв. 3 по плана на с. Мирянци, с площ 775 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 61/02.06.2002 г. с начална тръжна цена - 5 425 лева (данъчна оценка 930 лева).