З А П О В Е Д

 

№ 2250

гр. Пазарджик, 05.09. 2014 г.

Със Заповед № 2234/02.09.2014 г. е насрочен публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 1 в пакет. В същия в позиция 1.4. е посочен поземлен имот № 004001, местност „Шелоу” по картата за възстановена собственост на с. Дебращица, ЕКТТЕ 20362, с площ 2.379 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1504/24.08.2009 г., при граници на имота: ПИ № 004002 – нива на насл. на Христо Тодоров Панчев, ПИ № 000202 – полски път на Община Пазарджик – ОБ, ПИ № 000240 – полски път на Община Пазарджик – ОБ, ПИ № 004003 – нива на насл. на Петър Стоименов Банкин, който се отнася за землището на с. Главиница.

Поради горното се налага да бъде изменена Заповед № 2234/02.09.2014 г., като бъде изключен горния имот от Приложение № 1, позиция 1.4. към същата, с оглед на което и на основание чл. 99, т. 2 от АПК

     И З М Е Н Я М:

Заповед № 2234/02.09.2014 г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, описани в Приложение № 1 в пакет, като от посоченото приложение, позиция 1.4. изключвам поземлен имот № 004001, местност „Шелоу” по картата за възстановена собственост на с. Дебращица, ЕКТТЕ 20362, с площ 2.379 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1504/24.08.2009 г., при граници на имота: ПИ № 004002 – нива на насл. на Христо Тодоров Панчев, ПИ № 000202 – полски път на Община Пазарджик – ОБ, ПИ № 000240 – полски път на Община Пазарджик – ОБ, ПИ № 004003 – нива на насл. на Петър Стоименов Банкин.

Намалявам началната тръжна цена с 1 427.00 лв. /стойността на изключения по-горе имот/ от 6 713.00 лв. на 5 286.00 лв.

Намалявам размера на депозита за участие в търга от 6 713.00 лв. на 5 286.00 лв.

Препис от настоящата заповед да се постави на таблото за обявления, на интернет страницата на Община Пазарджик и да се публикува във вестник „Знаме”.

Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик