projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ.

PostHeaderIconДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО СИН ЕЗИК ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ.

 

Във връзка с констатирано огнище на болестта син език в с. Дюлево-община Стрелча, населените места на територията на община Пазарджик попадат в наблюдаваната зона, която е около констатираните огнищата на болестта син език с радиус 50 километра.

С цел недопускане/предотвратяване на заболяването син език по преживните животни на територията на община Пазарджик, комисията прие допълнителни мерки , както следва:

1. Пълна забрана за транспортиране на преживни животни на територията на община Пазарджик, освен на здрави животни само за клане. Транспортирането да се извършва с предварително дезинфекцирани и дезинсекцирани превозни средства.

2. Транспортираните здрави преживни животни за клане да са предварително обработени с инсектицидни препарати без карентен период.

Приетите мерки са задължителни за собствениците на преживни животни, собствениците/ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на преживни животни и собствениците на превозни средства, извършващи превоз на преживни животни.
         Общинската епизоотична комисия уведомява всички собствениците на преживни животни, собствениците/ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на преживни животни, че:

- при установено транспортиране на неиндентифицирани преживни животни и без необходимите придружителни ветеринарномедицински документи, превозваните животни подлежат на задължителна евтаназия (умъртвяване) и предаване на екарисаж;

- на обзщетение за умрели животни в резултат на потвърдено заболяване от син език подлежат само собственици на животни с регистриран животновъден обект и индентифицирани животни в системата на БАБХ, и предали трупа на животното за обезвреждане на екарисажна кола (тел. 0889 50 74 05).

За получаване на обезщетение, животновъдите следва в тридневен срок да подадат заявление по образец до официалния ветеринарен лекар за община Пазарджик, адрес гр. Пазарджик, ул. «Димчо Дебелянов» № 1 (тел. 0879 22 99 10), с приложена към него екарисажна бележка.

Мерките са приети на извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия проведено на 04.09.2014 год.