З А П О В Е Д

2262

гр. Пазарджик, 09.09.2014 г.

 

 

Със заповед № 2154/25.08.2014 г. е насрочен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, описани в приложение № 1. В същото в частта за с. Росен е посочен поземлен имот № 412006, м. „Павльовица” по КВС на С. Росен с площ 1.800 дка, начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за ЧОС № 3911/04.07.2014 г.

За описания имот има съставен акт за ЧОС № 3932/06.08.2014г. за промяна на акт за ЧОС № 3911/04.07.2014 г., съгласно който площта на гореописания имот е 1.500 дка.

Поради горното се налага да бъде изменена заповед № 2154/25.08.2014 г., като бъде изключен описания имот от приложение № 1, с оглед на което и на основание чл. 99, т.2 от АПК

 

ИЗМЕНЯМ

 

Заповед № 2154/25.08.2014 г. за насрочване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, описани в приложение № 1, като от посоченото приложение изключвам поземлен имот № 412006, м. „Павльовица” по КВС на С. Росен с площ 1.800 дка, начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за ЧОС № 3911/04.07.2014 г.

Препис от настоящата заповед да се постави на таблото за обявления, на Интернет страницата на Общината и да се публикува във вестник „Марица”.

Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам. кмет на Община Пазарджик,

оправомощен със Заповед № 2251/05.09.2014г.

на Кмета на Община Пазарджик