PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 16 септември 2014 г.

There are no translations available.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

16 септември 2014 г.

 

  • На 17 септември ще бъде официало открита Автогара Пазарджик. Съоръжението е построено по проект на Община Пазарджик и "Тролейбусен транспорт - Пазарджик" АД. Главен проектант е пазарджишкият архитект Димитър Боюклиев. Инвеститорът, „Заводски строежи”АД, е вложил в проекта над 1 млн. лв. Двуетажната сграда е с обща застроена разгърната площ от над 860 кв. метра. На първия етаж на модерното съоръжение има билетен център, гише за информационно обслужване, охрана, чакалня, багажно отделение, стая за шофьорите със санитарен възел към нея, стълбище към второто ниво, санитарни възли за посетителите, санитарен възел за хора с увреждания, стая за повиване на бебета. На втория етаж, за удобство на посетителите, изчакващи автобусите по съответните направления, е разположено кафене. На втория етаж се намират и административните офиси на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД. Конструкцията на модерната сграда е монолитна - стоманобетонова. Покривът е плосък. Фасадата е облицована с камък и окачена фасада. Изградени са осем сектора за отпътуване на автобусите по над 50 направления, в общината, областта и в цялата страта. Автогарата разполага и с паркоместа за изчакване на автобусите на различните превозвачи. В района е обособен и общински паркинг за посетителите. Позиционирането на Автогара Пазарджик на ул. „Христо Касапвелев” не е случайно. Освен в близост до жп гарата, съоръжението ще е основна връзка и със Западния околовръстен път, който ще свързва мост ”Атлантик” с АМ ”Тракия”. Очаква се Автогара Пазарджик да заработи реално след 01.10.2014 г.;

 

  • На 9.09.2014 г. беше обявена обществена поръчка чрез открита процедура „Обществен превоз на пътници по градски автобусни линии съгласно утвърдена транспортна схема на община Пазарджик”, прогнозната стойност на поръчката е 1 400 000 лв. без ДДС. Участниците могат да закупуват документация до 10.10.2014 г., като офертите могат да се подават до 20.10.2014 г. Отварянето на предложенията е на 21.10.2014 г.

Тази седмица предстои да се обяви и обществена поръчка чрез открита процедура „Обществен превоз на пътници съгласно утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми”, прогнозната стойност на тази процедура е 320 000 лв. без ДДС.

Изискванията към участниците и в двете открити процедури са да притеважат:

- квалифициран персонал, необходим автопарк за обслужване на 100 % маршрутните разписания,

- автобусите да са технически изправни и притежават някой от следните стандарти за екологичност, съгласно европейските норми за автомобилостроене: ЕВРО-3, ЕВРО-4 или ЕВРО-5.

- да бъдат оборудвани за превоз на трудноподвижни лица - за градския транспорт 40% от автобусите, а за междуселищния 20 %

- да разполагат с база – гаражна площ и/или друга, на която ще разположи автопарка и оборудвана сервизна база за поддържане на автобусния парк.

- участникът да притежава сертификат за качество ISO 9001:2008

Изпълнението на поръчките цели осигуряване на нормалното функциониране на градския и междуселищен автобусен транспорт;

 

  • Община Пазарджик стартира изготвянето на документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по изграждане на регионалното депо както следва:

- Открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на СМР - планира се процедурата да бъде обявена в началото на м. ноември. Строителството ще бъде възложено след потвърждение на необходимото финансиране от страна на ПУДООС.

- Открита процедура по реда на ЗОП за избор на консултант, който да упражнява функциите по строителен надзор - процедурата ще бъде обявена през втората половина на м. ноември, а изпълнението на дейността ще бъде възложено при стартиране на строителството.

- Процедура на договаряне без обявление за избор на консултант, който да упражнява функциите на авторски надзор - процедурата ще бъде обявена в края на месец ноември и ще бъде възложена за изпълнение при стартиране на строителството;

 

  • Община Пазарджик приключи дейностите по подготовка на проект на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. Проектът на плана беше изготвен в изпълнение на проект “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик” на стойност 78 106, 33 лв., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г. Общинският план за развитие е документ, който се разработва съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и с него се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината. Проектът на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. е достъпен за запознаване от страна на гражданите на общината посредством интернет страницата на Община Пазарджик. Планът ще влезе в сила след неговото приемане от страна на Общински съвет - Пазарджик на сесията на 26 септември;

 

  • Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 05.10.2014 г. в община Пазарджик са образувани 148 избирателни секции:

             - За град Пазарджик – 94, в това число 6 специализирани ("МБАЛ – Пазарджик" АД, Държавна психиатрична болница, Затвор – Пазарджик, Следствен арест, МБАЛ "Ескулап" ООД, "МБАЛ - Хигия" АД)

             - За кметствата – 54

Предварителните избирателни списъци са обявени от общинската администрация и са публикувани на интернет страницата на общината www.pazardjik.bg.

Броят на избирателите включени в тях е, както следва:

             - за град Пазарджик – 70 912

             - за кметствата – 36 266

             - общо за общината 107 178

Всяко лице може да направи справка за адреса на избирателната си секция на интернет адрес www.grao.bg или на безплатен телефон 080018809.

Поради надвишаване броя на избирателите (повече от 1000 лица) е променен обхватът на 5 избирателни секции, без да се променя мястото им на гласуване.

За първи път правото си на глас ще могат да упражнят 360 лица. В община Пазарджик има двама гласоподаватели, навършили 100 години, а в деня на изборите ще ги навърши още един. До 14.09.2014 г. (вкл.) в общината има постъпили 2 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. Този брой е под необходимия минимум за назначаване на подвижна секционна избирателна комисия, поради което такава не е образувана. Срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и за гласуване на друго място, е до 20.09.2014 г. (вкл.). Справки, дописвания и корекции в списъците се извършват в Центъра за гражданска регистрация (ЕСГРАОН), бул. “България” № 2 до 27.09.2014 г.;

 

  • Анастасиос Пол Левентис, президент на фондация „Левентис”, ще посети църквата „Св. Димитър” в Паталеница на 25.09.2014 г. Поводът е приключилата пълна комплексна консервация в църквата, финансирана от фондацията. Размерът на дарението е 98 290 долара за реставрацията и 4 000 евро за облагородяване на двора. Екипът, реализирал консервационните дейности, е в състав - Петър Попов, Лъчезар Стефанов, Спаска Попова и проф. Валентин Тодоров, осъществил първоначалното проучване. Очаква се да присъстват представители на посолствата на Кипър и Гърция. Церемонията предвижда участието на хор за църковнославянски песнопения „Трисагион”. Фондация „Левентис” осъществява множество разнообразни дейности: в областта на културното наследство - финансира проекти за консервацията на паметници и научни издания, отпуска ежегодна стипендия за млади специалисти по елинистично и византийско наследство; в хуманитарната област – подпомага програмите на българския клон на международния Lion’s Club, финансира изграждането на рехабилитационна база за деца с нарушено зрение; в областта на екологията – отпуска средства за опазването на уникални птичи видове;
  • Дванадесет деца от град Пазарджик, чиито настойник или попечител е кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов, ще получат по 150 лева и бележник за първия учебен ден;
  • На 20.09.2014 г. в Спортна зала „Васил Левски” ще се проведе демонстрационен турнир по бойни изкуства – ММА Арена.