projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - МКБППМН

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - МКБППМН

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

МКБППМНІ. Организационно състояние на МКБППМН


МКБППМН при община Пазарджик е изградена съгласно чл.6 от ЗБППМН и е утвърдена със заповед на кмета и се състои от 15 члена.

В нея участват представители на: Дирекция „Социална политика”, Регионален инспекторат по образование, ИДПС, ОССП (ОЗД), РС, РИОКОЗ(отдел ППЗ), Дирекция „Бюро по труда”, РЦЗ, Фонд за превенция на престъпността „ИГА”, педагози и психолози.

За решаване на текущи въпроси, МК в началото на годината съгласно чл.7, ал.1 от ЗБППМН на свое заседание е избрала бюро на същата.В него влизат председателя, зам. председателя , секретаря на МК, ИДПС и представител на Регионален инспекторат по образование.

Секретарят на МК е щатен съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН и е на служебни правоотношения.


ІІ. Дейност на МКБППМН

Социално-превантивната дейност е важен аспект в дейността на МКБППМН, самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към възпитанието на децата. В основата на противодействие на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните е превенцията.

Основните задачи, които си беше поставила МКБППМН са:

· издирване и установяване на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ, вземане на мерки за тяхната социална защита и развитие;

· разглеждане на възпитателни дела по предложение на прокуратурата, полицията, УКПППУ и граждани и налагане на възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН;

· привеждане в действие на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и осъществяване на контрол върху изпълнението им;

· оказване на помощ на децата, излезли от СПИ, ВУИ, ПД и приюти за безнадзорни деца за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

· подпомагане на родители, които срещат трудност при възпитанието на децата си;

· извършване на проверки в заведенията за хранене и развлечение относно спазване на чл.2 от Наредбата за обществения ред на Общински съвет Пазарджик и др.нормативни документи, касаещи малолетните и непълнолетните.

МКБППМН разглежда простъпките на малолетните и непълнолетните на възпитателни дела, като основната цел е предотвратяване на извършването на нови асоциални прояви и своевременна корекция във възпитанието и поведението на детето. През През 2010 г. МКБППМН е образувала 18 възпитателни дела, както следва: 15 – РП , 2 – полиция и 1 от община Стамболийски. Решени са 14 възпитателни дела, а останалите 4 ще се гледат на заседание на 12.11.2010 г.

С основание може да кажем, че правораздавателната дейност на МКБППМН е като основа на превенцията. Всяка възпитателна мярка има стойността преди всичко на превантива мярка – малолетния, непълнолетния, неговите родители да останат с впечатление, че деянието е противообществено, станало е известно на обществото, последвала е реакция, т.е държавата, чрез своите органи, е предприела съответните мерки.

При разглеждането на възпитателните дела се наблягаше, както на причините за извършеното противоправно деяние от малолетните и непълнолетните, така и върху връщането им към нормите на поведение в обществото.

Решените дела са за:

- просия, кражби на пари, мобилни телефони, чанти, кабели, резервни части на автомобили.

- разрушаване на надгробни паметници, пейки, парапети, чупене на стъкла, счупена охранителна камера,счупени стъкла на влак;

- хулиганска проява, блудство, без документ за самоличност, непосещаване редовно учебни занятия.

Малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления спрямо, които са наложени възпитателни мерки са 26.

Наложените възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от ЗБППМН са 48:

предупреждение, задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отношенията в поведението, поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане на засилени грижи, поставяне под възп.надзор на ОВ, предупреждение за настаняване във ВУИ с изп.срок от 6 месеца.

Възпитателните мерки, които са наложени от МКБППМН, могат да се окачествят, като разнообразни и до голяма степен съразмерими и съобразени с целите на превъзпитанието.

При разглеждането на ВД установихме следното:

- неграмотни – 3;

- начално образование – 4;

- основно образование – 22;

Голям е броят на лицата, извършили престъпления, които не са обхванати в училище или към момента на разкриване не са били обхванати в никакъв обществено – полезен труд.

При възпитателните дела акцентът е поставен върху възпитателното въздействие с цел позитивно коригиране на мотивацията, ценностите и поведението на тези деца и техния най-добър интерес.

Най-често прилаганата възпитателна мярка е „Предупреждение”, тъй като децата минават за първи път през МК, извършената от тях проява не е с голяма тежест и не се водят на отчет в ДПС.

Видно е от по-горе изнесените данни, че най-тежките възпитателни мерки по ЗБППМН, свързани с отделянето на детето от семейната и социална среда се прилагат съвсем ограничено, във ВУИ не са настанени деца.

Мерките са поставени под съдебен контрол, през тази година съдът не е заменил предложение на МКБППМН с други възпитателни мерки.

През 2010 г. от 27 деца, минали през МК, 1 дете минава за втори път. Това говори за професионалния подход на МКБППМН и възпиращият ефект на приложените възпитателни мерки.

Въздействието върху малолетните и непълнолетни е свързано не толкова с извършеното, а е насочено към бъдещето – към преодоляване на нагласите към противообщественото поведение и връщане към нормите на живот в обществото.

При известна част от извършителите на противообществени прояви и престъпления липсва мотив за извършване на противоправното деяние. При други за набавяне на пари за храна, за отмъщение, за осигуряване на пари за по-лек начин на живот, други заявяват, че са невинни. Част от кражбите са извършени след предварителен сговор и подготовка между малолетни и непълнолетни, както и в съучастие с пълнолетни лица.

Според специалистите от системата за противодействие на престъпността факторите, повлияли на извършването на престъпления и противообществени прояви са:

- социално-икономически – безработица, бедност, силно изразен е преди всичко при ромската общност;

- занижен родителски контрол и липса на възпитателни възможности от страна на родителите, семейството до голяма степен загуби своето водещо място сред авторитетите при възпитанието на децата, твърде заетите родители нямат време за своите деца, а и когато го имат, не знаят как да общуват с тях, все повече стават родителите, които казват, че не могат да направят нищо повече за децата си и са готови някой друг да поеме грижата за тях;

- криминогенна семейна и приятелска среда;

- подценяване на възпитателната работа в училище;

- необхващане, отпадане и бягство от училище;

- неангажиране свободното време на децата;

- стремеж за самоутвърждаване чрез насилие и девиантно поведение;

- чувство за безнаказаност;

- пристрастяване към алкохол и наркотици;

През 2010г. в ДПС се водят на отчет 200 малолетни и непълнолетни за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.Взети са на отчет 38 лица, а снетите от отчет са 35 лица.

За 2010г. са регистрирани 42 престъпления извършени от 55 малолетни и непълнолетни.

В сравнение с предходната година се забелязва намаление, както в броя на престъпленията така и в броя на извършителите.Осъдените за отчетния период са 4 непълнолетни, от които 4 ефективно.

Преминалите през ДПС за 2010г. са 19 лица.За отбелязване е ,че няма преминали за употреба на упойващи и наркотични вещества и проституция.

Жертви на престъпления са станали 32 малолетни и непълнолетни. На 22 лица е предоставена полицейска закрила. Няма случаи на деца привлечени към секти с криминогенен характер.

Най – често извършваните престъпления са кражбите. Обект на кражбите са пари, вещи, златни накити, мобилни телефони, части от МПС, метални съдове и др.

Тенденцията е снижаване до минимум броя на джебчийските кражби, извършвани от момичета от ромски произход живеещи в с.Звъничево и с. Мало Конаре. Това се дължи на факта, че те се насочват към страни с висок жизнен стандарт от Европейския съюз и от засиления контрол на пешите патрули в централната градска част.

През 2010 г. се забелязва нарастване броя на сбиванията между момичета и нанасяне на телесни повреди по хулигански подбуди. Няма злоумишлени телефонни обаждания на тел.166 с цел прекратяване на учебните занятия.

Напусналите и избягалите от къщи и специализирани институции са 18 лица, като причините са поради конфликти в семейството, занижен родителски контрол или проблеми с посещаването на училище.

Към МКБППМН от м.ноември 2009 г. функционира и ЦПСА./Център за превенция и социална адаптация/

Целта му е да:

· подпомага МКБППМН в изпълнение на задачите по чл. 10, ал. 1 от ЗБППМН по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и престъпления, извършвани от непълнолетни на територията на Община Пазарджик;

· Извършва корекционно-възпитателна дейност при условията и реда на чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН;

· организира консултативни дейности и обучения в изпълнение на възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 и т. 5 и мерките по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН;

· развива дейност, свързана с участието в проекти и програми, насочени към превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;

В ЦПСА/Център за превенция и социална адаптация/ към МКБППМН беше извършвана корекционно-педагогическа и психологическа помощ за деца, извършили противообществени прояви и престъпления и такива, които имат склонност към извършване на такива прояви. Помощ беше потърсена и от някои учебни заведения на територията на Община Пазарджик, а така също от родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Оказваме съдействие в стъпките за разрешаване на трудностите при възпитаването на децата - повишаване на родителския капацитет и запазване добрите взаимоотношения между родителите и техните деца през различните етапи на тяхното развитие.

Психолозите на центъра предлагат семейни и индивидуални консултации.Семейно консултиране и подкрепа, психологически консултации, повишаване на родителския капацитет,работа с родителите, запазване добрите взаимоотношения родители – дете.

В центъра беше оказана помощ на деца, извършили противообществени прояви и престъпления и такива, които имат склонност към извършване на такива прояви. Помощ беше потърсена и от някои учебни заведения на територията на Община Пазарджик, а така също от родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Извършва се консултиране и подкрепа за детето в училищната и обществената среда, превенция на насилието и асоциалното поведение – изграждане на мрежа за работа с педагогическите екипи от УКБППМН опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, информиране по въпросите на насилие, училище без агресия и др.

В тази връзка обществените възпитатели към МКБППМН започнаха да изнасят презентации във всички училища на Пазарджик и общината с цел превенция срещу агресията сред учениците от 1-ви до 11-ти клас.

Презентациите обхванаха максимален брой от класовете в учебните заведения и през 2010г. Със специални лектории с мултимедия, психологически и методични игри, възпитателите ще провокират децата от начален, основен и гимназиален курс да се включат активно в инициативата.

МК е съдействала на органите на образованието за прибиране на 12 подлежащи на задължително обучение ученици в училище.

Помощ от МКБППМН потърсиха учебните заведения СОУ “Г.Бенковски”,ОУ “Отец Паисий”, ОУ “Л. Каравелов”, ОУ “Хр .Ботев”, ПГМЕТ и др.

По-честите проблеми, по които разговаряхме с учениците, учителите и родителите бяха за извършени противообществени прояви от ученици в самите училища, нарушаване на дисциплината и прилагане на физическо насилие от ученици върху техни съученици и др. На някои от учениците бяха определени обществени възпитатели с цел положителна корекция на поведението им.

Представителите на РИО - Пазарджик взеха активно участие в дейностите организирани и проведени от МКБППМН по отношение издирване и установяване на необхванати и отпаднали от училище, подлежащи на задължително обучение ученици.

Във връзка с популяризиране дейността на МКБППМН, и с цел превенция на наркоманиите и насилието бяха раздадени във всички училища на територията на общината плакати и брошури .

- През 2010 г. секретарят на МК сам или съвместно с обществени възпитатели са извършвали срещи с представители на училищата на територията на Община Пазарджик.

- През 2010 г. съвместно с ОЗД сме работили по конкретни случаи за закрила на децата. Провеждани са срещи-разговори с деца и родители с цел обсъждане на проблемите им, изграждане и улесняване на връзката родители-деца.Но може още да се желае по отношение подобряване на информирането и провеждане на съвместни квалификационни мероприятия в областта на работата с деца.

Взаимодействието на МКБППМН и ИДПС е регламентирано от ЗБППМН. Има добър обмен на информация за водените на отчет в ДПС и преминаващите по преписките в комисиите.Инспекторите от ДПС съдействаха на членовете на МКБППМН при изготвяне на докладите по възпитателните дела. ИДПС освен сигналите за разглеждане на възпитателни дела, са направили и пет предложения по чл.41 ал.2 от ЗБППМН за определяне на обществени възпитатели, с цел извършване на корекционно-възпитателна работа и оказване помощ на родителите във възпитанието на децата им. Добро е и взаимодействието на МКБППМН и обществените възпитатели с районните инспектори, които съдействаха за осигуряване на малолетни и непълнолетни, както и на техните родители за за разрешаване на възникнали проблеми по отношение на децата.