projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ „СПЖФНСИ”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ „СПЖФНСИ”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

БМ „СПЖФНСИ”Усилията на ръководството на бюджетното мероприятие (БМ) от началото на отчетния период бяха насочени към утвърждаване на получените резултати от края на 2009г. по отношение на събираемоста на наеми, такси, консумативи и други, подобряване организацията на работа свързана с поддръжката и ремонта на жилищните, нежилищните, спортни имоти и ефективността по отношение на поставени текущи и оперативни задачи.

Оновна и постоянна задача е установяване на състоянието на общинския жилищен и нежилищен фонд. В края на отчетния период общинския жилищен фонд по брой и групи е както следва:

Общ брой на общинските жилища е 869 бр., като от тях:

Общински апартаменти 832 бр. по фондове:

-фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” – 310 бр.

-фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици чийто имоти са отчуждени за жилищни нужди” – 477 бр.

-фонд „Ведомствен”-10 бр.

-фонд „Резервен”-33 бр.

- „Наблюдавано жилище” – 2 бр.

Общински къщи – 37 бр.

През отчетния период са издадени 25 настанителни заповеди на граждани с установени жилищни нужди и техните семейства и 137 пренастанителни заповеди на редовни наематели, чиито договори са изтекли.

От началото на отчетния период всички по-големи длъжници са уведомени с писма и лично са посетени от наши служители. В работата си залагаме на прекия контакт с наемателите. Извършваме постоянни проверки, срещи, разговори, като през изминалите дванадесет месеца са връчени лично срещу подпис 240 бр. писма, сключени са 25 бр. споразумения за разсрочено плащане за по-големите задължения за наем и такса битови отпадъци.

През отчетния период беше извършена продажба на 32 бр. общински апартамента и 3 бр. нежилищни имота.

Към по-големите длъжници предприетите действия от наша страна са издаване на покани за доброволно освобождаване и заповеди за прекратяване на наемните правоотношения. 44 бр. заповеди за прекратяване на наемните правоотношения са връчени на нередовни наематели с големи задължения за наем или ползващи неправомерно общинско жилище без правно основание.

Основният ни контингент наематели на общински жилища са граждани от ромски произход в квартал „Изток” и един голям % от несъбраните вземания за жилищни имоти се дължат от тях. Въпреки усилията, които полагаме, все още има наематели, които дължат големи суми за наем и такса битови отпадъци.

В групата на нежилищни имоти са включени помещения отдадени под наем на политически партии, фондации, сдружения, ателиета, гаражи, адвокатски кантори спортни клубове и др. - общ брой 110, Парк-остров „Свобода” и Парк „Стадиона”

Във връзка с повишаването на събираемостта на наемите, консумативите –ел. енергия, отопление и вода, както и за намаляване размера на просрочените и несъбрани вземания, започна едно добро сътрудничество между бюджетното мероприятие, „ЕVN” и ВиК, с които имаме общ интерес в работата ни с неплатени консумативи от наши наематели.

Като резултат ще посочим, че за периода 01.11.2009 г.-20.10.2010 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” са постъпили 305 859.66 лв. от наеми на жилищни и нежилищни имоти, което е с 36 504 лв. в повече от същия период за миналата година.

Преглед на резултатите от 2007, 2008, 2009 г. показва устойчива тенденция на увеличаване приходите спрямо предходния период и намаляване на несъбраните вземания. Увеличението се дължи и на изплащане на стари задължения.

При нежилищните и спортни имоти имаме няколко големи длъжници, като „Натали-93” ЕООД, „Оптима груп” ООД, и „Тоскани – Г” ЕООД, чиито относителен дял в общата сума на задълженията е много висок.

По отношение на дейността ни в направление „Ремонт и поддръжка” на общинските имоти, срещаме сериозните затруднения, при изпълнение на нашите задължения а именно: остарелия и амортизиран жилищен фонд; нарушена хидроизолация по покривите на жилищните блокове и в някои спортни имоти, недоброто поддържане от страна на наемателите и ползвателите на спортните имоти и не на последно място рушенето и чупенето на поставени нови съоръжения по детски и спортни площадки от недобросъвестни граждани.

Въпреки недостачъчния финансов ресурс и наложените ограничения с цел намаляване на разходите за текущ ремонт и материали през годината извършихме:

- хидроизолация на покрива на ул. „Дунав” №14; ул. „Гео Милев”№11, ул. „Пловдивска” №34;

- спортна зала „Васил Левси” – вътрешно боядисване, циклене на спортната площадка по волейбол и баскетбол;

- спортна зала „Хебър” – ремонт на тоалетни, съблекални, коридор и частирен ремонт на залата по щанги;

- спортна зала „Младост” – вътрешно боядисване, ремонт на тоалетни, бани и съблекални;

- Читалище „Виделина” – поставяне на ламинат, балатум, боядисване, цялостен ремонт санитарните помещения, ремонт на ел. инсталациите в тоалетните;

- пенсионерски клуб в двора на у-ще „Стефан Захариев” – пълен ремонт, направа на мъжка и дамска тоалетна;

- направен ремонт в общинско жилище на ул. „Гео Милев”;

- направен на частичен ремонт на общински жилища на ул. „Свобода”, ул. „Пловдивска” и др.;

- осигуряваме постоянно дежуртво при възникнали аварийни ситуации относно ВиК и електро инсталациите, ел. уредите и ремонт на детските площадки в детските градини не само на територията на гр. Пазарджик, но и в селата.

- в почивна база „Слънчева поляна” се извършва необходимата поддръжка за да осигурим нормални условия за отдих на служителите от Община Пазарджик.

- в парк „Стадиона” - направа на пешеходни пътеки, маси и пейки за отдих, помещение за работниците и помещение за рикшите;

- участваме непосредствено и при изпълнението на заповеди на кмета на Общината за премахване на незаконни постройки – павилиони, гаражи и др.

Положихме големи усилия за подобряване условията за отглеждане на животните в зоокъта в парк остров „Свобода”. Направени бяха редица подобрения - изграждане на нови клетки и помещения, за да отговорим на условията за отглеждане на животнии, изискванията и предписанията на МОСВ за издаване на лиценз на зоокъта.

Постоянна задача за нас е усъвършенстване на организацията на работа в отделните направления, подобряване координацията, съгласуваността в работата ни с другите дирекции и БМ в Общината, както и оптимизиране структурата и интензивността в работата на работниците и служителите от БМ.