projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “ФСДУС”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “ФСДУС”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

Дирекция “ФСДУС”:

І. ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

Общинските имоти са основен източник на собствени средства за подпомагане на бюджета на Община Пазарджик в приходната му част. От целесъобразното им управление и разпореждане зависи и размера на получените приходи.

За периода от 01.11.2009 г. до настоящия момент в Общината има съставени 514 броя актове за общинска собственост. По видове собственост – 40 броя за публична и 474 броя за частна общинска собственост.

Най-големи приходи през този период са постъпили от разпореждането с общинските имоти главно чрез продажби, делба, възмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен със закон.

В тази връзка Общински съвет Пазарджик е приел 97 броя решения и се е разпоредил със 172 броя имоти , от които:

1. продажби чрез търг - 64 броя имоти на обща стойност 2 442 244 лева

2. продажби чрез конкурс – 8 броя, от които са постъпили 604 432 лева.

3. Доброволни делби и прекратяване на съсобственост чрез изкупуване – 9 броя, от които постъпленията са 22 538 лева.

4. Учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради – 1 брой на стойност 508 лв.

5. Продажби при промяна на границите на УПИ по чл. 15 ал. 5 във връзка с ал. 3 на ЗУТ – 2 броя на стойност 58 410 лева.

6. Продажби по чл. 35 ал. 3 от ЗОС – продадени имоти, върху които е учредено право на строеж – 37 броя, като постъпилата от тях сума е в размер на 378 754 лева.

7. Продажба на общински жилища – 35 броя, от които са постъпили 558 736 лева.

8. Учредяване право на преминаване на подземни проводи през имоти общинска собственост – 19 броя, от които 8 бр. безвъзмездно и 11 бр. възмездно с постъпления от 6 728 лева.

9. Приватизирани нови обекти - няма

Текущите приходи от приватизирани на обекти с разсрочено плащане - няма.

Управлението на общинските имоти включва концесиониране, стопанисване на общински жилищен и нежилищен фонд, отдаване под наем на терени за преместваеми съоръжения, гаражни клетки, търговски колички, маси, стелажи и кабини, отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост, поставяне на рекламно-информационни елементи.

През отчетния период са завършени процедурите за 5 броя концесии и са сключени 4 броя договори за следните обекти: 16 броя автоспирки, терен за газостанция на ул. ”М.Луиза”, спортен терен с. Паталеница, язовир ”Маринчова върба” с. Овчеполци и водоем ”Реката “ с. Овчеполци.

Постъпили са следните приходите от концесии :

- от общински концесии – 29 600 лева (от годишни вноски и лихви)

- от държавни концесии – 94 570 лева

През отчетния период са постъпили суми от наематели на терени за разполагане на павилиони, навеси и стълби – 299 824 лева

От отдадени под наем общо 146 броя помещения в Общината са постъпили 328 224 лева.

Издадени са 120 броя разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи, постъпленията от които са в размер на 165 535 лева. За търговски колички, маси, стелажи, кабини и други преместваеми съоръжения на открито са издадени заповеди 340 броя. За ползване на общински терени.

От такса терен за гаражи – постъпленията са 135 813 лева.

За ползване на земеделската земя от ОПФ от сключени арендни договори, вноските са в размер на 566 лева, от договори за наем – 3 093 лева, от годишни вноски за оземлени безимотни и малоимотни граждани – 3 902 лева, от наем на водоеми – 3 556 лева или общо: 11 116 лева.

В резултат от управлението и разпореждането с общинското имущество, Община Пазарджик от м. ноември 2009 г. до края на месец октомври 2010 г. е реализирала собствени приходи в размер на 5 137 032 лева.

По отношение на управлението на общинските имоти до настоящия момент на 2010 г. има подобрение по събираемостта на дължимите средства от използването им, но все още не е постигнат необходимия ефект.

ІІ. ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Съгласно ЗМДТ, общините самостоятелно изпращат съобщенията за дължимите ДНИ/данък недвижими имоти/ и ТБО/такса битови отпадъци/ за 2010 г.

Бяха подготвени за разпечатване 101 377бр. съобщения на физически лица, и 2 862 бр. на юридически лица и предадени на „Български пощи” ЕАД за разпространение.

За периода 01.01.2010 г. до 20.10.2010 г., бяха приети 1 752 бр. декларации по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък, Декларации по чл.17 от ЗМДТ-1054, по чл.14-3 118бр., Данъчни оценки -5 688бр., Декларации по чл.15, ал.3 от НОАМТЦУ - 903 бр., декларации по чл.54 - 5 824 бр., удостоверения за декларирани данни – 1 281бр.

От 11.10.2010 г. бяха предприети действия по изпращане на 3 040 бр. покани за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК /с обратна разписка/, на длъжници по селата от Община Пазарджик/, и 8 012 бр. в град Пазарджик.

В отдел „МДТ” са издадени:

- АУЗД – 846 бр. на стойност 357 918 лв.

- НП - 81бр.на стойност 3 0850 лв.

Изпълнението на данъчните приходи към 30.09.2010 г. е следното:

- ДНИ – 69%

- ТБО – 62%

- Д в/у ПС-74%

- Патентен данък – 75%

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси, с който на служителите на общинската администрация са предоставени правомощия на публични изпълнители в производствата по обезпечаване на данъчни задължения и на основание чл. 4, ал.4 във връзка с ал. 3, предложение ІІ-ро от ЗМДТ, са предприети мерки за събирането на задължения за данъци към Община Пазарджик.

Към 04.06.2010 г. са вече връчени първите 4 бр. покани по чл.182,ал.1 от ДОПК за дължими данъци, съответно за 1 520,00 лв.; 2 018,00 лв.; 1 780 лв. и 5 908 лв.

Предстои до края на календарната 2010 г. да се предприемат действия от служителите в отдел „МДТ” за относителното намаляване на неплатените задължения за минали години, като е организирана кампания за събирането на данъчните задължения по всичките 31села от общината на място от финансистите на кметствата.