projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”

Article Index
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
All Pages

БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”


В съответствие с изградената структура на Община Пазарджик БМ „Паркинги и охрана” заема мястото на основен контролен орган в изпълнението на система от дейности за превенция на нарушенията на обществения ред, организацията и безопасността на движението на МПС, паркирането на обществени места, изпълнението на дейността по принудителното преместване и принудително задържане на МПС, за ефективен контрол по приложението на нормативните документи на Община Пазарджик, отнасящи се за сметопочистването, опазване на природата от замърсяване, снегопочистването и др., в тяхната административно-наказателна част.

През изминалия период усилията са били насочени основно за:

Оптимизиране на структурата на БМ и подобряване на кадровия потенциал;

Подобряване на контролната дейност при паркирането на МПС;

Увеличаване на местата за кратковременно паркиране „синя зона”;

Въвеждане на електронно обслужване със SMS – паркиране;

Подобряване на нормативната уредба, позволяваща по-добър контрол и превенция на административните нарушения;

Увеличаване на приходите от основната дейност чрез подобряване на организацията на изпълнението и разпределение на служителите;

Създаване на по-благоприятна пътна среда и поддържането на адекватна пътна сигнализация и пътна маркировка.

Всичко това е довело до повишаване на усилията и интензивността в работата и е гарантирало постигането на по-добри показатели и резултати.

Изградени са 10 нови зони за кратковременно паркиране „синя зона”, с 299 нови паркоместа. По този начин Община Пазарджик управлява 30 зони с общо 702 паркоместа / предстоящо пускането на зона на ул. „Червен Стоян”, с 25 паркоместа/.

От 12.06.2010 год. в Община Пазарджик е изградена и действа система за електронно таксуване с SMS – паркиране. До момента са отчетени 6779 бр. такси и приходи от 8134.80 лева. Тази система се приема от собствениците и водачи на МПС, наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на пуснатите SMS – и, в момента -около 120 бр. дневно.

Предоставянето на тази услуга е обвързано с промяна в организацията на работата на Звено „Самоохрана”. В сградата на Община Пазарджик е изграден център за обслужване на клиенти. Изградени са 2 мобилни екипа, изпълняващи процедури за контрол и принудително задържане с техническо средство „скоба” и беше закупен 1 бр. автомобил за изпълнение на дейността. Служителите от „синя зона” са обучени за работа с 10 / десет/ бр. WAP/GPRS устройства за контрол.

Служителите от Звено „Самоохрана”, изпълняващи дейността за административен контрол по Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пазарджик, са съставили общо 12 615 фиша. Платените глоби по фиш са на стойност 229 990.78 лв. / при 199 854. 68 лв. за 2009 год. и увеличение с 15.01%/.

Отново следва да бъде посочено, че приходите от глоби по фиш за Община Пазарджик са значително по-големи, осигурени от „Местни данъци и такси” и Дирекция „Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН” / като се очаква тези приходи да са още около 250 000.00 лв./. Съществен дял в приходната част се пада на принудителното преместване на МПС с техническо средство „паяк”, които възлизат за периода на 64 400.00 лв.

Създадената организация и повишеният контрол от БМ „Паркинги и охрана” в зоните за кратковременно паркиране „синя зона” увеличиха значително приходите от продажбата на талони за таксуване в „синя зона” и платения абонамент. От продажбите на талони са регистрирани приходи от 96 923.50 лв. / при 41 563.00 лв. за 2009 год., което показва увеличение от 133.20%/. От платен абонамент приходите са 53 000.00 лв. /срещу 33 200.00 лв. за 2009 год. или увеличение от 59.64%/.

Изпълнени са процедури и са поставени 1810 скоби като принудителна мярка за МПС, таксите от които възлизат на 10 860.00 лв. Изпълнени са 3 150 бр. процедури за принудително преместване на МПС с техническо средство „паяк”.

Служителите от Звено „Самоохрана” - екопатрули са съставили 23 акта за извършени административни нарушения и са издадени толкова наказателни постановления, за извършени различни нарушения, свързани главно със сметопочистването, поддържането на зелените площи, състоянието на преместваемите съоръжения, рекламно– информационните елементи, снегопочистването и др. Връчени са също така около 350 бр. предупредителни протокола за подобни нарушения и са направени около 420 устни предупреждения.

По утвърден график и със съдействието на кметовете на населените места младши специалисти „екопатрули” извършиха проверки във всички населени места за извършени нарушения по наредбите на Община Пазарджик. При проверките в 31 населени места са съставени 13 бр. актове за административни нарушения и 136 предупредителни протоколи. При последвалите проверки са съставени още 9 бр. актове и 27 протокола.

От издадени наказателни постановления са събрани глоби в размер на 4119.00 лева.

Приоритетна задача за служителите от група „Знаково стопанство” към Звено „Самоохрана” е изграждането и поддържането на вертикалната сигнализация с пътни знаци и табели, полагането на пътна маркировка, изграждането и поддръжката на пътни съоръжения / изкуствени напречни неравности, оградителни парапети, антипаркинг конуси и скоби и др./. На основание подписан Договор за доставка на консумативи са закупени 6750 кг. боя за пътна маркировка и консумативи на обща стойност 49 450.90 лв. /без включен ДДС/.

Положена е пътна маркировка на общо 51 улици и булеварди, в т. ч и на 4 нови улици.

В резултат от създадената по-добра организация, създаването на 2 / два/ самостоятелни екипа значително е съкратен периода на полагането на пътната маркировка – около 45 работни дни.

След извършен основен и асфалтиране изцяло преобразувани и изградени с нови пътни знаци и табели са 5 улици и булеварди.

Продължи тенденцията за оптимизиране ползването на общинските паркинги.

В момента Звено „Паркинги” предлага за ползване 10 бр. общински паркинги с 324 паркоместа. Регистрираните приходи от услугата са 277 194.79 лева. дневен паркинг при почасово таксуване / срещу 219 721.15 лева. за 2009 год., с увеличение от 26.16%/. Наблюдава се тенденция за намаляване приходите от месечен абонамент на паркингите – 14 500.00 лв. /срещу 32 540.00 лева. за 2009 г./

Получените резултати по приходите от различните дейности в БМ „Паркинги и охрана” показват тенденция на устойчиво развитие и увеличение. Причина за това са основно стремежът услугите да бъдат по-достъпни и се приемат като необходимост от гражданите, което ще бъде постигнато с изграждането на нови мобилни екипи, да бъде реализирано по-голямо покритие на зоните за кратковременно паркиране и подобряване на качествения състав на служителите с предявяване на по – високи изисквания при подбора. Ще продължат усилията за повишаване на мотивационните нагласи на служителите, обучението и бързото адаптиране към промените в нормативната уредба .СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ПРИХОДИТЕ В БМ „ПАРКИНГИ И ОХРАНА”


Дейност

/приходи /

01.11.07г. ÷ 31.10.08г.

01.11.08г. ÷ 31.10.09г.

01.11.09г. ÷ 31.10.10г.

1. Глоби по фиш

- Брой фишове

- В т.ч. от специализиран паркинг „ЗОРА”

94 110.00 лв.

5960 бр.

4320.00 лв.

199 854.68 лв.

11 857 бр.

61 425.00 лв.

229 990.78 лв.

12 615 бр.

64 400.00 лв.

2. Такси SMS паркиране

/ от 12.06.2010 год./

8 154.80 лв.

6 779 бр. SMS

3. Такси скоби

- Брой скоби

6 894.00 лв.

1 149 бр.

12 132.00 лв.

2 022 бр.

10 860.00 лв.

1 810 бр.

4. Такси талони „синя зона”

17 385.75 лв.

41 563.00 лв.

96 925.50 лв.

5. Такси абонамент „синя зона”

12 410.00 лв.

33 200.00 лв.

53 000.00 лв.

6. Глоби по наказателни постановления

29 398.00 лв.

11 120.00 лв.

1 119.00 лв.

7. Такси дневен паркинг

192 056.92 лв.

219 721.13 лв.

277 194.79 лв.

8. Такси паркинг месечен абонамент

30 660.00 лв.

32 6540 .00 лв.

14 500.00 лв.

Общо приходи

382 914.67 лв.

550 130.81 лв.

694 722.07 лв.