projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “ТСУ”

PostHeaderIconНОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г. - Дирекция “ТСУ”

Индекс
НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.
Дирекция “ТСУ”
Дирекция “Архитектура”
Дирекция “ФСДУС”
Дирекция “ЕФП”
ДИРЕКЦИЯ “АПИО”
Дирекция “ГРН”
Дирекция “Образование и култура”
БМ “Младежки дом”
ДИРЕКЦИЯ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
МКБППМН
Отдел “ККВОПМС”
БМ „СПЖФНСИ”
БМ “ПАРКИНГИ И ОХРАНА”
БМ “СУОПКД”
БМ “Обредни дейности”
БМ “ОСДУ”
БМ “СУОПКД”
Всички страници

Дирекция “ТСУ”:

ДМА и НМА:

1. Изграждане на детски площадки с поставяне на 3 бр. модула – пързалка с извит или прав улей, двойна люлка и клатушка :

- в гр.Пазарджик – монтирани са 12 бр. както следва: ул.“Петър Бонев” № 94 - междублоково пространство; бул. “Г.Бенковски” № 119-125 - междублоково пространство; ул.“Райко Даскалов” и ул. “Генерал Скобелев” - междублоково пространство; ул.“Преспа” № 59-67 - междублоково пространство; ул. “Хебър” № 7А - междублоково пространство; ул. “Димитър Петков” в участъка от ул. “Виделина” до бул. “Княгиня Мария Луиза”; ул. “Дойран” №1 - НУ “Васил Левски”; Междублоково пространство до кръстовището на ул. “Петър Бонев” с ул. “Христо Смирненски”; ул.“Средна гора” №№ 38, 36, 34, 32 - междублоково пространство; ул. “Болнична” №№ 28, 30, 32 - междублоково пространство; Парк “Стадиона”; Източна част на парк “Острова” и предстои монтаж на 1 бр. в кв.379 - между ул.”Цар Шишман” , ул. “Булаир” и бул. “Княгиня Мария Луиза”

- в село Мало Конаре в кв. 33 УПИ ІІ – озеленяване.

Общата стройност на детските площадки е 49844 лв;

2. Доставка и монтаж на пейки на територията на гр.Пазарджик и населените места от общината.

- До настоящия момент са монтирани 80 бр. пейки с облегалки и 18бр. пейки без облегалки на обща стойност 18456 лв.

3. Доставка и подмяна на повредени елементи на монтираните пейки на терени, общинска собственост на територията на община Пазарджик – за поддръжка на съществуващите /монтирани/ пейки.

4. Започна изграждане на модулна пейка с дължина 1105 л.м. в гр.Пазарджик в парк Остров “Свобода”, заемаща външната страна на околовръстната алея на парка, започваща от дясната страна на входа на пешеходния мост и достигаща до детския кът за игра до зоологическата градина.

5. Направи се барелеф на К.Величков в с.Величково на стойност 2000 лв.

6. Закупи се и се монтира ел.помпа за стадиона в с.Хаджиево на стойност 1102 лв;

ВиК: Ремонти и подмяна на водопровод и канализация, почистване на дъждоприемни шахти

1. С цел – превантивни мерки – се извърши и се извършва ремонт, текущо поддържане и профилактика на улична канализационна мрежа и съоръженията към нея на територията на Община Пазарджик, включително и допълнително възникнали СРР във връзка с възстановяване на отделни обекти;

2. Във връзка с ремонта на бул. “Цар Освободител” в участъка от кръговото при моста на р.Марица до ул.”К.Величков” се наложи аварийна подмяна на магистрален водопровод Ф400 – 335м. на стойност 48002 лв и изграждане на канализация и канализационни връзки на стойност 12393 лв;

3. Във връзка с ремонта на ул.”Р.Алексиев” се подмени аварийно водопровод ф160 – 530м. на стойност 9604 лв;

4. При изпълнението на ремонтите за улици “Панайот Волов”, “Кочо Честименски” и “Кн.Мария Луиза” - водопроводи и канализации се изградиха/подмениха съгласно одобрените проекти.

5. Изгради се водопровод до гробищния парк на с.Братаница на стойност 7242 лв;

6. Изгради се чешма в парка на с.Пищигово на стойност 2001 лв;

7. Изгради се водопровод на ул.10-та в с.Черногорово на стойност 8985 лв;

8. Започна изграждането на водопровод в кв.52 на с.Юнаците на стойност 10000лв;

9. Извършва се почистване на шахти, като при необходимост същото става съвместно с “ВиК” /л/ гр.Пазарджик.

Направление безопастност на движението и транспорт:

По отношение на безопасността на движение:

1. С цел безопасността на движението се извършва абонаментно поддържане на светофарните уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево през 2010год.;

2. Изградена е и канална мрежа за бъдещо изграждане на светофарни уредби на кръстовищата на бул. “Цар Освободител” с ул. “К.Величков”, както и на кръстовището на бул. “Княгиня Мария Луиза” с ул. “Цар Иван Шишман”;

3. Доставиха се и се монтираха предпазни метални заграждения пред всички детски заведения и училища, намиращи се на ремонтираните през 2010год. улици. Такива ограждения се монтираха и по бул. “Цар Освободител” в участъка от ул. “К.Величков” до бул. “Ал.Стамболийски” гр.Пазарджик;

4. Изгради се мост за пешеходци над “Телки дере” в с.Гелеменово на стойност 17339,47 лв;

По отношение на транспорта:

1. Съгласно Решение № 19/ 25.02.2010г на Общински съвет- Пазарджик, взето с Протокол №2, и Заповед № 610/ 06.04.2010г на кмета на община Пазарджик на 12.05.2010г. се проведе конкурс за избор на превозвачи /смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози/ за извършване на обществен превоз на пътници съгласно утвърдените транспортни схеми на Община Пазарджик по градски и междуселищни автобусни линии - групирани в пакети №№ 1 и 3, в съответствие с приети критерии и точкова система за оценка и класиране на кандидатите.

Със Заповед № 1025/ 01.06.2010г на кмета на община Пазарджик, и на основание чл.26, ал.1 от Наредба № 2/ 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, изд. от Министъра на транспорта и съобщенията, и след приключване на работата на Комисия, назначена със Заповед № 611/06.04.2010г. за оценка на кандидатите в съответствие с критерии и точкова система, беше определен превозвач: “ХЕБРОС БУС” ООД гр.Пловдив, който на основание сключен Договор № 559/ 07.06.2010г за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт изпълнява маршрутите и маршрутните разписания, групирани в пакети № 1 и № 3 за срок от 10 /десет/ години;

2. В периода от 01.01.2010г. до настоящия момент са издадени общо 120 броя Разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Съфинансиране:

1. Община Пазарджик участва в Национална програма за съфинансиране от Министерство на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата по Модул: „Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради” и Модул: „Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения”

В резултат на това се изградиха:

- Спортни площадки и съоръжения - спортни площадки в ОУ “Стефан Захариев" гр.Пазарджик и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий" с.Мало Конаре, и физкултурни салони в ОУ “Любен Каравелов" гр.Пазарджик и ОУ “Христо Ботев" гр.Пазарджик” на обща стойност 185867 лв при финансиране 50%/ 50% ;

- Енергийноефективно саниране на училищни сгради – сградата на ОУ “Христо Смирненски” чрез подмяна на дограма и други СМР на обща стойност 227947 лв при същото финансиране.

2. С цел – съвместно благоустрояване на база на сключения през 2009год. и действащ през 2010год. договор за предоставяне безвъзмезно от страна на общината на бетонови изделия – плочки и бордюри, бяха предоставени бетонови изделия в гр.Пазарджик и селата Росен, Ивайло, Братаница, Говедаре, Паталеница, Ляхово, Добровница, Сбор, Априлци, Хаджиево, Юнаците, Пищигово, Цар Асен, Дебръщица и Величково на обща стойност 57386 лв;

Инфраструктурни обекти:

1. Община Пазарджик предприе основни ремонти и реконструкция на важни пътни артерии както следва:

След проведена процедура по ЗОП се извърши:

- Основен ремонт на ул.”Кн.Мария Луиза/от кръстовището с ул.”Цар Иван Шишман” до кръстовище с бул.”България”/, град Пазарджик на стойност 985799 лв

- Реконструкция на ул.“Кочо Честименски” и бул.“Цар Освободител” /от кръстовище с бул.”Георги Бенковски” до кръстовище с бул.”Александър Стамболийски”/, град Пазарджик на стойност 1344058 лв;

- Основен ремонт на бул.“Цар Освободител” /от кръгово кръстовище при мост над р.Марица до кръстовище с ул.”Константин Величков”/, град Пазарджик на стойност 714058 лв;

- Ремонт на ул.“Райко Алексиев” /от кръстовище при ул.”Проф.Ив.Батаклиев” до кръстовище с бул.“Христо Ботев”/, град Пазарджик на стойност 710972 лв;

- Ремонт на ул.“Панайот Волов” /от кръстовище при ул.”Проф.Ив.Батаклиев” до кръстовище с бул.“Христо Ботев”/, град Пазарджик на стойност 506421 лв.

2. Изградиха се паркинги и се обособиха места за паркиране – с ремонта на улиците по т.1 и по ул. “К.Величков”, ул. “Боян Мирков” и ул. “Цар Калоян” гр.Пазарджик;
3. Извърши се ремонт на ул.”Дрян” в участъка от ул.”Марица” до ул.”Гарибалди”, гр.Пазарджик” на стойност 87617 лв;
4. Извърши се ремонт на ул. 7-ма в с.Сарая на стойност 79060 лв;
5. С цел - подобряване на инфраструктурата се положи трошенокаменна настилка по улиците на населените места от територията на Община Пазарджик както следва: с. Ал.Костантиново - улица "Плана Планина", с.Говедаре - ул.6-та и ул.12-та, с.Братаница - улица с осови точки 45-15 и ще се положи в с. Пищигово - улица с осови точки 178-179-253 и улица с осови точки 225-230. Общата стойност на обектите е 227298 лв;
6. С цел – отводняване се извършиха земни работи и се положиха видими бетонови бордюри по улиците на населените места от територията на Община Пазарджик както следва: с.Братаница - улица с осови точки 186- 193, с.Драгор - улица с осови точки 1-2-3- kъм18а, с.Ивайло - ул. о.т. 40-46-45, с.Мало Конаре - улица 81-ва, с.Мокрище - ул. о.т. 70-71 на обща стойност 209743 лв;
7. Изгради се изцяло ново или частично УО. Новите осветителни тела на територията на гр.Пазарджик са улични - 37 бр. и - паркови – 46 бр. Новите осветителни тела по ремонтираните 5 улици са 134бр.

Новите осветителни тела на територията на кметства от Община Пазарджик са 84 броя, както следва:

- с.М.Конаре – 15 бр. / 2932,74 лв.; с.Звъничево – 1бр. /195,52 лв.; с.Огняново – 3бр./586,55 лв.; с.Пищигово – 5 бр./977,58 лв.;с.Тополи дол – 10 бр./1955,16 лв.;с.Росен – 4 бр./782,21 лв.;с.Ивайло – 7 бр./1368,64 лв.; с.Драгор – 8 нови, 7 ремонт – 1984,03 лв.;с.Ляхово- 2 бр./391,04 лв.;с.Братаница – 10 бр./1955,16 лв.;с.Црънча – 6 бр./1173,12 лв.;с.Дебращица – 6 бр./1173,12 лв.с.Мирянци – 3 бр./586,55 лв.

8. Извършва се целогодишно поддържане и ремонт на улични осветителни уредби, ремонт на съществуващо осветление и ел.инсталации на спортни обекти и в общински сгради, осветление на детски заведения и други. В момента на територията на Община Пазарджик се поддържат общо 12 461 броя осв. тела.

Извършени са :

- Ремонт на районно осветление на ул.”Преспа” №№ 59-67 , гр.Пазарджик -7009лв.;

- Ремонт на ел. инсталация на общ. помещения на ул.”Пловдивска”2 – 7567лв;

- Ремонт на парково и художествено осветление в кв.39Б, с.Говедаре – 5709лв.

9. Извършва се кабелизация и монтиране на стълбове за улично осветление и осветителни тела по улици, по които „ЕВН България ЕЗ”АД премахва въздушната мрежа. В тази връзка през 2010год. е извършено общо кабелизиране за 17 366,39 лв., както следва:

- ул. „Д. Дебелянов” – 2127,70 лв.

- ул.”Ген.СКобелев”/”Н.Вапцаров” – 3076,25 лв.

- с.Ивайло - 1215,67 лв.

- Градинка пред Куклен театър /бул.”Г.Бенковски”/- 2510,09 лв.

- Градинка пред ДКЦ”Здраве” - 4483,55 лв.

- ул.”Хр.Смирненски” и бул.”Г.Бенковски”№92-96- 3953,14 лв.

10. Извърши се и се извършва текущ ремонт на улици и междублокови пространства по договор с “Еко Хидро – 90” ООД гр.Пазарджик за текущ ремонт на улици и пътища след провеждане на процедура по ЗОП, включващ изкърпване, асфалтиране и преасфалтиране, корекция на ниво на шахти и други, като част от дейностите се извършиха и се извършват в населените места от общината;
11. След проведени процедури се извърши ремонт на ІV-класни пътища в община Пазарджик както следва:

- Ремонт на общински път PAZ1129/І-8,Лозен-Пазарджик/-Мокрище-Ляхово-Паталеница/ІІІ-3706/ на стойност 212958 лв;

- Ремонт на общински път PAZ1125/Пазарджик-Пещера/-Главиница-Алеко Константиново-Црънча/ІІІ-3706/ на стойност 50042 лв.

12. Положиха се настилки за алеи в парка на с.Крали Марко на стойност 2400 лв;
13. Отпуснати са средства за полагане на тротоарни плочи пред църквата в с.Ляхово на стойност 2000 лв;
14. Извърши се текущ ремонт на тротоар в с.Пищигово на стойност 1300 лв;
15. Извърши се текущ ремонт на тротоар на ул.1-ва в с.Юнаците с полагане на настилка на стойност 7247 лв;

Сроителство и ремонти:

През изтеклата година се възложиха и бяха изпълнени и се изпълняват ремонти на общински сгради и други както следва:

1. Извършиха се ремонти на сгради на кметства както следва: в с.Братаница – подмяна на дограма – 2054 лв; с.Дебръщица – освежаване за 234 лв;

2. Ремонт се извърши на сградите на читалища в селата Братаница за 4100 лв; с. Мало Конаре на стойност 177486 лв; с.Дебръщица /библиотеката/ на стойност 8038 лв; с.Росен – фасада за 13055 лв; с.Величково на стойност 14211 лв и с.Мокрище на стойност 7484 лв;

3. Обявена е процедура за избор на изпълнител за довършване на започналата да се изгражда сграда за читалище в с.Юнаците;

4. Извършиха се ремонти на здравни служби в с.Пищигово на стойност 1843 лв. и с.Черногорово на стойност 14991 лв;

5. Ремонт се извърши и на сградата на пощата в с.Пищигово на стойност 1576 лв.;

6. Извършиха се преустройства и ремонти на помещения - пенсионерски клубове в с.Величково на стойност 2496 лв. – направа на предверие; с.Драгор на стойност 12000 лв.; с.Дебръщица на стойност 5500 лв.; с.Росен на стойност 5049 лв.; с.Тополи дол на стойност 1322 лв.; с.Черногорово на стойност 3825 лв. и гр.Пазарджик – пенсионерски клуб № 1 на стойност 4888 лв.

7. Ремонтни дейности, изразяващи се в подмяна на дограма, боядисване, ел.инсталация и инсталация за оповестяване се извършиха в сградата на дом за стари хора “Гаврил Кръстевич” гр.Пазарджик, като общата им стойност е 68940 лв.;

8. Извършен е и текущ ремонт в Минералната баня гр.Пазарджик, който възлиза на 53951 лв.;

9. Извърши се ремонт на отоплителна инсталация – подмяна на водогреен котел в детска градина “В.Терешкова” и в ОУ “Любен Каравелов” гр. Пазарджик на обща стойност 34689 лв.;

10. Предприети бяха и се извършиха и извършват ремонти на игрища и спортни бази както следва:

- Ремонт на парк “Стадиона” гр.Пазарджик с обособяване на сцена, възстановяване на ел.захранването, възстановяване на съблекални и тоалетни;

- Ремонт на фоайе и ниши за отоплителна инсталация в спортна зала “В.Левски” гр.Пазарджик;

- Ремонт на съблекални на стадиона в с.Сарая на стойност 53702,83лв.;

- Направа на ограда на стадиона в с.Гелеменово на стойност 3627 лв.;

- Тоалетна и септична яма в стадиона на с.Драгор на стойност 4000 лв.;

- Възстановяване на спортна площадка в двора на училището в с.Звъничево.

- Ремонт на сграда /съблекални/ в стадиона на с.Хаджиево на стойност 26238 лв.;

- Мултифункционална спортна площадка в СОУ “Г.Бенковски” гр.Пазарджик на стойност 26990 лв.;

11. Приключи обособяването на Зоокъта в парк остров “Свобода” гр.Пазарджик;

12. Изгради се ограда на ЦДГ с.Братаница на стойност 1148 лв;

13. Ремонтира се покрива на сцената в парка на с.Гелеменово на стойност 1034 лв.;

14. Извърши се ремонт на сграда на младежки дом в с.Главиница на стойност 27342 лв.;

15. Извършиха се текущи ремонти в сградите на ЦДГ в селата Звъничево – в стола на ЦДГ за 217 лв.; в с.Мирянци 428 лв.; в с.Синитово на стойност 764 лв.;

16. Извърши се подмяна на дограма в ОУ в с.Паталеница на стойност 18500 лв.;

17. Изгради се навес в гробищен парк /т.н.турско гробище/ в с.Юнаците на стойност 1472 лв.;

Със средства от ПУДОС:

1. Изгради се беседка и се монтираха люлки и пързалки в с.Априлци на обща стойност 3300 лв.;

2. Изгради се беседка в парка на с.Гелеменово на стойност 1999 лв.;

3. Монтираха се люлки и пързалки в с.Добровница на обща стойност 900 лв.;

4. Изгради се беседка в с.Звъничево на стойност 1500 лв.;

5. Изгради се беседка в с.Крали Марко на стойност 1280 лв.;

6. Изгради се беседка и се монтираха люлки и пързалки в с.Сарая на обща стойност 3250 лв.;

Екология:

Във връзка с дейността на експертите от Екология:

1. Ежедневно се контролира изпълнението на задълженията на сметопочистващите фирми по сключените договори, както и се осъществява контрол по спазване на нормативните документи от физически и юридически лица, при констатация на нарушения се налагат санкции на виновните лица;

2. Осъществява се контрол на промишлените и селскостопански замърсители на околната среда и се изпълняват дейностите по управление на зелената система;

3. Отговаря се за инвестиционните предложения, за които се информира обществеността, за комплексни разрешителни, разрешителни за ОВОС;

4. Проучва се и се отговаря на жалби, сигнали и предложения от граждани и фирми, на сигнали от кметства, граждани и институции, свързани с инфраструктурата за опазване на околната среда, както и тези, свързани с поставяне на контейнери за смет;

Доставени допълнително съдове по постъпили заявления от граждани:

от 2.11.2009 до 1.01.2010г- 6 бр. контейнер тип „Бобър”, 7 бр. кофа 0,11куб.м.

от 1.01.2010 до сега -7 бр. контейнер тип „Бобър”, 75 бр. кофа 0,11куб.м.

Подменени съдове-негодни за ползване по постъпили заявления от граждани:

от 2.11.2009 до 1.01.2010г- 59 бр. кофа 0,11куб.м.

от 1.01.2010 до сега -6 бр. кофа 0,11куб.м.

5. Извършва се маркиране на добита дървесина и издаване на превозен билет;

6. По постъпили молби за окастряне-отсичане на дървесни видове са издадени заповеди както следва:

от 02.11.2009 до 31.12.2009г.- 39бр.

от 01.01.2010 до сега - 298бр.

7. Във връзка с реализацията на инвестиционен проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците от регион Пазарджик” за кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” бяха изготвени документации и обявени процедури за:

- Преглед и актуализация на Пред-инвестиционно проучване и Анализ разходи-ползи, изготвяне на Формуляр за кандидатстване за целите на проекта;

- Изготвяне на Доклад за ОВОС за целите на проекта.